STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 112, Sygnatura: I CKN 209/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedawnienie roszczeń spedytora dalszego przeciwko spedytorowi głównemu następuje w terminie określonym w art. 803 k.c. Zakresem zastosowania art. 803 k.c. należy objąć także roszczenia o zwrot wydatków poczynionych w celu należytego wykonania zlecenia oraz roszczenia o zwolnienie od zobowiązań zaciągniętych w celu należytego wykonania zlecenia, przysługujące spedytorowi dalszemu przeciwko spedytorowi głównemu na podstawie art. 742 k.c. w związku z art. 796 k.c. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 100, Sygnatura: III CKN 450/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do umowy o wykonanie usług telekomunikacyjnych przez operatora telewizji kablowej mają odpowiednie zastosowanie przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Kazimierza D. przeciwko Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w N. o ustalenie, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 października 1997 r., sygn. akt I ACa 693/97, oddala kasację. Z UZASADNIENIA W pozwie wniesionym prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 91, Sygnatura: I CKN 204/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis ustawy niezgodny z Konstytucją nie może być źródłem praw i obowiązków. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej "Kisielin" w Z. G. przeciwko Gminie Z. G. i Skarbowi Państwa - Wojewodzie Z. o zapłatę, na skutek kasacji powódki od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 23 października 1997 r., sygn. akt I ACa 540/97 oddala kasację, nie obciąża powódki kosztami procesu za instancję kasacyjną. Z UZASADNIENIA Sp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 12, pozycja: 132, Sygnatura: I CKN 205/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykonanie w całości zobowiązania wynikającego z ugody, w której strony postanowiły, że świadczenie nią objęte stanowi również zaspokojenie roszczeń uwzględnionych wcześniej wydanym wyrokiem – w sytuacji, gdy wierzyciel nie skorzystał z przewidzianego w ugodzie umownego prawa odstąpienia (art. 492 k.c.) – powoduje wygaśnięcie zobowiązania i może stanowić podstawę żądania pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego obejmującego ten wyrok (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.). Sąd Najwyższy, po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 listopada 1999 r.,

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 49, Sygnatura: I ACa 240/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Statio fisci Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa od dnia 1 stycznia 1999 r. jest starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej (art. 4 pkt 9 i art. 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami w brzmieniu nadanym przez art. 137 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. nr 106, poz. 668). 2. W miastach na prawach powiatu, statio fi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 55, Sygnatura: III CZP 28/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użytkownik wieczysty, który w okresie obowiązywania przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz.U. Nr 22 z 1969 r., poz. 159 ze zm.) wniósł jednorazowo opłatę roczną za okres krótszy, niż czas trwania użytkowania wieczystego, uiszcza opłatę roczną po upływie tego okresu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Gminy W. przeciwko Andrzejowi i Annie A. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 9 listopada 1999 r. zagadnienia prawnego przedsta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 84, Sygnatura: K. 28/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. 1. Artykuł 3 pkt 2 i art. 4 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, Nr 160, poz. 1083; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 1999 r. Nr 11, poz. 95) nie są niezgodne z art. 217 Konstytucji RP. 2. Artykuł 25 ustawy wymienionej w pkt. 1 jest niezgodny: - z art. 217 Konstytucji RP przez to, że przekazuje do uregulowania rozporządzeniem podstawowych konstrukcji podatkowych, wkraczając tym samym w materie zarezerwowane do wyłączności ustawy, - z art. 92 us [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 84, Sygnatura: K. 28/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. 1. Artykuł 3 pkt 2 i art. 4 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, Nr 160, poz. 1083; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 1999 r. Nr 11, poz. 95) nie są niezgodne z art. 217 Konstytucji RP. 2. Artykuł 25 ustawy wymienionej w pkt. 1 jest niezgodny: - z art. 217 Konstytucji RP przez to, że przekazuje do uregulowania rozporządzeniem podstawowych konstrukcji podatkowych, wkraczając tym samym w materie zarezerwowane do wyłączności ustawy, - z art. 92 us [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 78, Sygnatura: V SA 520/99
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sposoby wyliczenia wartości celnej określone w art. 23-29 Kodeksu celnego są ujęte sekwencyjnie i wymagają eliminacji poszczególnych sposobów, aż do dojścia do sposobu "ostatniej szansy", określonego w art. 29 Kodeksu. Prawidłowe posłużenie się tą metodą wymaga wskazania konieczności eliminacji metod poprzedzających i zastosowania wyliczenia wedle kryteriów wskazanych w art. 29. Z UZASADNIENIA Skarżący - Andrzej G. zaskarżył decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 lutego 1999 r., mocą kt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 76, Sygnatura: I SA/Gd 52/99
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każda ze stron umowy cywilnoprawnej jest stroną postępowania w sprawie opłaty skarbowej (art. 28 k.p.a.), a zatem organ administracji powinien rozstrzygając sprawę w drodze decyzji uczynić to w stosunku do obu stron umowy sprzedaży, a nie tylko wobec sprzedającego. Z UZASADNIENIA Dnia 27 sierpnia 1998 r. Urząd Skarbowy określił stronie skarżącej - "BCT" Spółce z o.o. - opłatę skarbową od umowy sprzedaży używanego wozu podsiębiernego, stanowiącego rzeczowy składnik jej majątku na rzecz Agencji [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, [220], 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU