STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 września 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 16, Sygnatura: III AUa 419/10
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie „niezdolność do wykonywania pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji” należy rozumieć jako rzeczywistą utratę zdolności do pracy lub znaczne jej ograniczenie, przy uwzględnieniu możliwości i sprawności niezbędnych do dalszego zaangażowania w procesie pracy. W konsekwencji więc, niezdolność do wykonywania pracy dotychczasowej jest warunkiem koniecznym ustalenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, ale nie jest warunkiem wystarczającym, jeżeli wiek, poziom wy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 września 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 11, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 412/10
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zaliczenie przez ubezpieczoną w czerwcu (w przeddzień ukończenia 25 lat) przedostatniego roku studiów, skutkujące przyznaniem prawa do renty rodzinnej do dnia 30 września tego roku, nie może zastąpić zaświadczenia o kontynuowaniu nauki na ostatnim roku studiów w kolejnym roku akademickim, które ubezpieczona winna przedstawić organowi rentowemu wraz z faktycznym rozpoczęciem nowego roku akademickiego, to jest w październiku. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 14 września 2010 r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 lipca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 9, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 183/10
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wadliwość polegająca na pozbawieniu strony obrony, wywołująca nieważność postępowania (art. 379 pkt 5 k.p.c.), występuje wówczas, gdy strona procesowa, wbrew swej woli, zostaje faktycznie pozbawiona możliwości działania w postępowaniu lub jego istotnej części, jeżeli skutki tego uchybienia nie mogły być usunięte w dalszym toku procesu przed wydaniem w danej instancji wyroku. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2010 r., sprawy z odwołania Barbary B., przeciwko Zakładowi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 lipca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 3, pozycja: 5, Sygnatura: III AUa 174/10
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Regulacja przewidująca możliwość wliczenia okresu pozostawania bez pracy osobom prześladowanym za działalność związkową, samorządową, lub przekonania polityczne i religijne miała stanowić pewien sposób rekompensaty dla pracowników pozbawionych pracy z przyczyn określonych w ustawie z dnia 24 maja 1989 r., o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne (Dz.U. nr 32, poz. 172 z późn. zm.) za czas, kiedy z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 maja 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 8, pozycja: 16, Sygnatura: III AUa 3534/09
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Deputaty (w tym węglowe) są świadczeniami ze stosunku pracy. Z racji swojej niepieniężnej postaci nie stanowią one wynagrodzenia za pracę w sensie stricte, aczkolwiek w świetle art. 86 k.p. są zastępczą formą spełnienia – i to tylko częściowo – owego wynagrodzenia, dopuszczalną jedynie z mocy ustawowych przepisów prawa pracy lub układów zbiorowych pracy. Wynagrodzeniem za pracę w ścisłym słowa tego znaczeniu są natomiast ekwiwalenty pieniężne za nie. Sąd Apelacyjny w Katowicach II [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 maja 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 12, pozycja: 28, Sygnatura: III AUa 3558/09
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 118 ust. 1a in fine ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, z późn. zm.) nie dotyczy wyłącznie sytuacji wymagającej ustalania okoliczności faktycznych, lecz także wyjaśnienia – czy i jaki wpływ ustalone lub bezsporne okoliczności faktyczne mają na przyznanie prawa do świadczenia lub ustalenie jego wysokości. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2010 r., sprawy z odwoł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 maja 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 3, pozycja: 7, Sygnatura: III APa 4/10
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Norma art. 5 k.c. ma charakter wyjątkowy i może być zastosowana tylko po wykazaniu wyjątkowych okoliczności. Przy ocenie, czy zarzut przedawnienia stanowi nadużycie prawa, rozstrzygające znaczenie mają okoliczności konkretnego wypadku, zachodzące po stronie poszkodowanego oraz osoby zobowiązanej do naprawienia szkody. W szczególności ma znaczenie charakter uszczerbku jakiego doznał poszkodowany, przyczyna opóźnienia w dochodzeniu roszczenia i czas jego trwania. 2. Dla ustalenia momentu wyzna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: III AUa 1509/09
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Funkcją dodatkowej opłaty przewidzianej w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585, ze zm.) jest zdyscyplinowanie płatników składek do wykonania i to należytego, ciążącego na nich obowiązku terminowego i w należnej wysokości opłacania składek. Nie pełni ona funkcji rekompensacyjnej, gdyż taka przypisana jest odsetkom. Opłata dodatkowa stanowi sankcję za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku opłacania skł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 marca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 4, pozycja: 8, Sygnatura: III APa 1/10
Data wprowadzenia do systemu: 04-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kwestia związania sądu cywilnego ustaleniem przez sąd karny wysokości szkody powinna być rozstrzygana w zależności od tego, czy ustalona wysokość szkody stanowi niezbędny element stanu faktycznego przestępstwa przypisanego oskarżonemu. Wiąże sąd cywilny ustalenie sądu karnego co do wysokości szkody, jeśli dotyczy ono m.in. szkody wyrządzonej przywłaszczeniem konkretnej rzeczy lub sumy pieniężnej. W takich przypadkach określona w wyroku karnym wartość rzeczy (suma pieniędzy) staje się elementem i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 marca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 7, pozycja: 15, Sygnatura: III AUa 19/10
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli ubezpieczony nie rozwiązał stosunku pracy na dzień złożenia wniosku o emeryturę na podstawie art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227, ze zm.), a nadto nie udokumentował przed organem rentowym spełnienia warunku posiadania co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze na dzień 1 stycznia 1999 r., sąd rozpoznający odwołanie od decyzji odmawiają [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, [23], 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU