STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 6, pozycja: 34, Sygnatura: III CZP 140/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Od postanowienia sądu pierwszej instancji w przedmiocie przyznania wynagrodzenia zarządcy (art. 939 § 1 w związku z art. 615 k.p.c.) przysługuje apelacja. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Miasta Ł. – Administracji Nieruchomościami Ł. – Śródmieście „Nowe Miasto”, przy uczestnictwie Central Fund of Immovables Sp. z o.o. w Ł., o ustanowienie zarządcy sądowego, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 18 marca 2011 r., zagadnienia prawnego, przed [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2011 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 12, pozycja: 75, Sygnatura: V KK 299/10
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli finansowy organ postępowania przygotowawczego nie wniósł do sądu wniosku o udzielenie zezwolenia sprawcy na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, a po złożeniu aktu oskarżenia nie doszło do jego przekazania prokuratorowi w trybie art. 345 § 1 k.p.k. w związku z art. 113 § 1 k.k.s. i art. 122 § 1 pkt 1 k.k.s., w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego, to w dalszym postępowaniu sądowym oskarżony nie ma już możliwości wystąpienia o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowied [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 44, Sygnatura: III CZP 132/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela, osoba trzecia, która wskutek tej czynności uzyskała korzyść majątkową, zachowuje legitymację bierną także wtedy, gdy przed doręczeniem pozwu rozporządziła uzyskaną korzyścią na rzecz innej osoby; Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w pozostałym zakresie. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w C., przeciwko Jolancie K., o uznanie czynnośc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2011 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 66, Sygnatura: III CZP 130/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wspólnik spółki cywilnej nie jest legitymowany do dochodzenia wierzytelności wchodzącej w skład majątku wspólnego wspólników tej spółki. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Marka G., przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych TUW w W., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 9 lutego 2011 r., zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w T., postanowieniem z dnia 15 listopada 2010 r., „Czy wspólnik spółki cywilnej może samodzielnie do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 10, pozycja: 60, Sygnatura: I CSK 224/10
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 43 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116, ze zm.) zawiera sankcję nieważności względnej uchwały zarządu spółdzielni mieszkaniowej. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Kazimierza W., przeciwko Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „P.” w W., o uchylenie uchwały, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 3 lutego 2011 r., skargi kasacyjnej strony pozwanej, od wyroku Sądu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2011 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 8, pozycja: 44, Sygnatura: III CZP 128/10
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zapłata przez zakład ubezpieczeń – po powstaniu tytułu wykonawczego zobowiązującego go do spełnienia świadczenia odszkodowawczego o charakterze okresowym – kwoty pieniężnej odpowiadającej sumie gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, może stanowić podstawę powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. w związku z art. 824 § 1 k.c.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2011 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 8, pozycja: 44, Sygnatura: III CZP 128/10
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zapłata przez zakład ubezpieczeń – po powstaniu tytułu wykonawczego zobowiązującego go do spełnienia świadczenia odszkodowawczego o charakterze okresowym – kwoty pieniężnej odpowiadającej sumie gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, może stanowić podstawę powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. w związku z art. 824 § 1 k.c.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2011 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 8, pozycja: 44, Sygnatura: III CZP 128/10
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zapłata przez zakład ubezpieczeń – po powstaniu tytułu wykonawczego zobowiązującego go do spełnienia świadczenia odszkodowawczego o charakterze okresowym – kwoty pieniężnej odpowiadającej sumie gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, może stanowić podstawę powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. w związku z art. 824 § 1 k.c.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2011 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 52, Sygnatura: I KZP 27/10
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku stwierdzenia zbiegu negatywnych przesłanek procesowych, określonych w art. 17 § 1 pkt 1 i pkt 2 k.p.k. oraz art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k., sąd powinien umorzyć postępowanie z uwagi na niedopuszczalność jego dalszego prowadzenia. Zasada ta nie ma jednak zastosowania wówczas, gdy zbieg tych przesłanek zostanie stwierdzony dopiero po przeprowadzeniu dowodów i wyjaśnieniu wszystkich okoliczności faktycznych. Sąd Najwyższy, w sprawie Barbary Bożenny S., Krystyny Kazimiery K. i Ewy Apolonii C. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2011 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 52, Sygnatura: I KZP 27/10
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku stwierdzenia zbiegu negatywnych przesłanek procesowych, określonych w art. 17 § 1 pkt 1 i pkt 2 k.p.k. oraz art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k., sąd powinien umorzyć postępowanie z uwagi na niedopuszczalność jego dalszego prowadzenia. Zasada ta nie ma jednak zastosowania wówczas, gdy zbieg tych przesłanek zostanie stwierdzony dopiero po przeprowadzeniu dowodów i wyjaśnieniu wszystkich okoliczności faktycznych. Sąd Najwyższy, w sprawie Barbary Bożenny S., Krystyny Kazimiery K. i Ewy Apolonii C. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, [23], 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU