STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 10, pozycja: 27, Sygnatura: I ACz 762/13
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bez względu na ilość oraz rodzaj pozwanych jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa (stationes fisci), w sprawie zgodnie z art. 67 § 2 k.p.c. występuje tylko jeden pozwany, a to Skarb Państwa, w sytuacji zaś, gdy w postępowaniu przeciwko niemu nie brały udziału wszystkie jednostki organizacyjne lub też były one niewłaściwe, nie zachodzą przesłanki do orzeczenia np. nieważności postępowania. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2013 r., na posiedzeniu niejawnym, spraw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: I ACz 1564/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niepoprawność redakcyjna art. 505[37] § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym do dnia 7 lipca 2013 r. nie może usprawiedliwiać wykładni zachęcającej powodów do wnoszenia jakichkolwiek spraw w EPU po to tylko, by uzyskać ochronę prawną już w postępowaniu adekwatnym do rodzaju powództwa za zaniżoną opłatą sądową. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2013 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa: (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W., przeciwko A. Ś., o za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 226/13
Data wprowadzenia do systemu: 02-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Norma prawna zawarta w przepisie art. 434 k.c. chroni interesy osób poszkodowanych zawaleniem się budowli, nie chroni ona interesów udziałowców spółki z o.o., dzierżawiącej dany teren i użytkującej budowlę, którą sama wybudowała i którą włada. Narusza daną normę prawną tylko takie zachowanie, które godzi w chronione przez nią interesy. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2013 r., na rozprawie, sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W., przeciwko Skarbowi Państwa – [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 404/13
Data wprowadzenia do systemu: 02-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawy materialnoprawnej odpowiedzialności z tytułu bezprawnego pozyskania zwierzyny należy poszukiwać w przepisach normujących odpowiedzialność za czyny niedozwolone, tj. art. 415 k.c. i inne. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2013 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Skarbu Państwa – Wojewody L., zastępowanego przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, przeciwko Kołu (...) w L., o zapłatę, na skutek apelacji powoda, od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 lipca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 8, pozycja: 21, Sygnatura: V ACa 251/13
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakaz publikacji danych osobowych osób, przeciwko którym toczy się postępowanie karne, dotyczy wszystkich, także osób powszechnie znanych. Jeżeli jednakże dane osób, przeciwko którym toczy się postępowanie, są podane przez prokuratora publicznie, w oficjalnym wystąpieniu, dziennikarzowi wolno je umieścić w publikacji, bez ubiegania się o zgodę. Dziennikarz nie ma obowiązku w takich wypadkach sprawdzać, czy prokurator działał zgodnie z prawem. Taki sam status ma informacja podana przez rzecznika [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lipca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I ACa 434/13
Data wprowadzenia do systemu: 02-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wynagrodzenie, o którym mowa w art. 352 § 2 k.c., wcale nie musi mieć charakteru jednorazowego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2013 r., na rozprawie, sprawy z powództwa M. K., przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w K., o zapłatę, na skutek apelacji powódki, od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 12 grudnia 2012 r., sygn. akt II C 258/09, uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Katowicach, pozostawiając temu Sądow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 8 lipca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 4, pozycja: 13, Sygnatura: I ACz 1316/13
Data wprowadzenia do systemu: 14-10-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieuzasadnione jest stanowisko, zgodnie z którym w razie reprezentowania współuczestników formalnych, o jakich mowa w art. 72 § 1 pkt 2 k.p.c., przez jednego pełnomocnika należy się im zwrot wydatków związanych z jego ustanowieniem, sprowadzający się jedynie do jednego wynagrodzenia. Prowadzi to bowiem do nieuzasadnionego zwolnienia strony przegrywającej proces od obowiązku zwrotu stronie go wygrywającej rzeczywiście poniesionych przez nią niezbędnych kosztów obrony jej praw, a tym samym narusza [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 309/13
Data wprowadzenia do systemu: 02-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do art. 224 § 2 zd. 1 k.c., przedsiębiorca energetyczny, którego poprzednik prawny, instalując urządzenia energetyczne, nie działał bezprawnie, jest zobowiązany do zapłacenia wynagrodzenia za korzystanie z gruntów (w zakresie odpowiadającym służebności przesyłu) dopiero od chwili dowiedzenia się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o to wynagrodzenie. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2013 r., na rozprawie, sprawy z powództwa K. P. i B. P., przeciwko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 czerwca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 5, pozycja: 15, Sygnatura: V ACa 194/13
Data wprowadzenia do systemu: 14-10-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku ujawnionych praw osobistych i roszczeń, a wśród nich roszczenia o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a więc o charakterze obligacyjnym (actio in personam), ustawodawca zadecydował o „urzeczowieniu” takiego roszczenia i przekształceniu go w roszczenie, które – zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361, z późn. zm.) – może być dochodzone przeciwko każdoczesnemu właścicielowi nie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 czerwca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: I ACa 364/13
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 322 k.p.c. nie może mieć zastosowania do ustalania samej podstawy odpowiedzialności, w tym także – związku przyczynowego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2013 r., na rozprawie, sprawy z powództwa J. J., przeciwko Skarbowi Państwa – Prokuratorowi Rejonowemu w (...), o zapłatę, na skutek apelacji obu stron, od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 23 stycznia 2013 r., sygn. akt II C 200/11: 1) oddala obie apelacje; 2) znosi wzajemnie koszty [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, [23], 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU