STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 8, pozycja: 64, Sygnatura: IV KK 441/16
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli pierwszy odczyt wskazał tylko na progową wartość stanu po spożyciu alkoholu (0,10 mg/l), a kolejne badanie wykonane kilkanaście minut po pierwszym, wykazało u obwinionego niższe stężenie alkoholu, nieprzekraczające ustawowego progu odpowiedzialności za wykroczenie, to nie można przyjąć, że okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości. A skoro tak, to orzekanie w trybie postępowania nakazowego nie jest dopuszczalne. Sąd Najwyższy, w sprawie P. K., obwinionego z art. 87 § [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: IV KK 426/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z przepisu art. 454 § 1 k.p.k. wynika jednoznacznie, że sąd odwoławczy nie może skazać oskarżonego, co do którego warunkowo umorzono postępowanie. Nie ma przy tym znaczenia, że oskarżona została skazana za wykroczenie, albowiem z mocy art. 109 § 2 k.p.w. przepis art. 454 k.p.k. ma zastosowanie także w sprawach o wykroczenia. Sąd Najwyższy, w sprawie A. K., ukaranej z art. 119 § 1 k.w., po rozpoznaniu w Izbie Karnej, na rozprawie w dniu 10 maja 2017 r., kasacji wniesionej przez Rzecznika Praw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: II GSK 2271/15
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji gdy strona – przedsiębiorca przewozowy, nie wykazał, aby nie miał wpływu na stwierdzone naruszenie, którego dopuścił się jego kierowca umieszczając na cyfrowym tachografie magnes powodując tym samym zaprzestanie rejestrowania szeroko rozumianej aktywności kierowcy i danych związanych z przewozem, nie wykazał, aby poprzez system prowadzonych szkoleń i nadzoru, wyczulił swoich pracowników, w tym kierowcę poddanego kontroli pojazdu, na kwestię i konieczność przestrzegania obowiązu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dnia 9 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 6, pozycja: 55, Sygnatura: III SA/Po 1019/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Regulacja art. 40 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 460, z późn. zm.) ustanawia odpowiedzialność administracyjną z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Istota odpowiedzialności administracyjnej sprowadza się do tego, że aby pociągnąć do niej określony podmiot konieczne jest zaistnienie wyłącznie dwóch zasadniczych przesłanek: po pierwsze, podmiot ten musi charakteryzować się cechami wyrażonymi w normie praw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 7, pozycja: 57, Sygnatura: V KK 2/17
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Anonimowo poczynione adnotacje i zaznaczenia przez funkcjonariusza Policji na dokumentach sporządzonych przez operatora telefonii komórkowej nie stają się integralną częścią dokumentów sporządzonych przez tego operatora, wskutek czego próba usunięcia tych adnotacji nie jest przerobieniem dokumentu w rozumieniu art. 270 § 1 k.k. Sąd Najwyższy, w sprawie G. G., oskarżonego z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 270 § 1 k.k. i in. i Z. F., oskarżonego z art. 18 § 3 k.k. w związku z art. 270 § 1 k.k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 4, pozycja: 39, Sygnatura: II SA/Op 138/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej za brak biletu parkingowego za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania nie przysługuje skarga do sądu, lecz prawo do złożenia reklamacji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2017 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi A. B., na Miejski Zarząd Dróg w O., w przedmiocie opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania, postanawia, odrzucić skargę. UZASADNIENIE Pismem z dnia 17 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 12, pozycja: 100, Sygnatura: II SA/Rz 226/17
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przy obliczaniu terminu na wczytanie danych cyfrowych z kart kierowców, powinny być brane pod uwagę wyłącznie dni zarejestrowanej działalności. 2. Skoro przy obliczaniu dni zarejestrowanej działalności nie zostały uwzględnione dni, kiedy kierowca pozostawał na urlopie oraz dni rejestrowania czasu pracy na wykresówkach, to na podstawie takiego opisu analizy danych w decyzji nie sposób wywnioskować, jakiego rodzaju aktywność kierowcy wynikająca – zdaniem organu – z ewidencji czasu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: IV KO 28/17
Data wprowadzenia do systemu: 02-02-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nawet pomawianie sędziów lub uwłaczanie ich godności nie może skutkować zmiany miejscowej właściwości sądu. Sąd Najwyższy, w sprawie Z. J., oskarżonego o popełnienie przestępstwa z art. 160 § 2 k.k. i D. R., oskarżonego o przestępstwo z art. 270 § 1 k.k., po rozpoznaniu w Izbie Karnej, na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2017 r., postanowienia Sądu Rejonowego w B. z dnia 23 lutego 2017 r., o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, postanowił, odmówić przekazania sprawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 1, pozycja: 9, Sygnatura: IV SA/Wr 385/16
Data wprowadzenia do systemu: 02-02-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustalając wysokość kary pieniężnej, inspektor sanitarny winien – co wynika wprost z art. 52a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 124, z późn. zm.) – uwzględnić w szczególności ilość wytworzonego lub wprowadzonego do obrotu środka zastępczego lub wytworzonej lub wprowadzonej do obrotu nowej substancji psychoaktywnej. Nie jest to jednak jedyny czynnik mający wpływ na wysokość kary, gdyż istotna może być również szkodliwoś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 5, pozycja: 37, Sygnatura: I KZP 18/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Osobą pełniącą funkcję publiczną w rozumieniu art. 115 § 19 k.k. jest osoba zatrudniona w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej jako jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje w niej wyłącznie czynności usługowe. 2. Dana osoba może być również uznana za osobę pełniącą funkcję publiczną nie tylko w związku z zatrudnieniem w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, ale także jako osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresi [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, [23], 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU