STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 86, Sygnatura: II AKo 153/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro przypisane skazanemu okresy uchylania się od świadczeń alimentacyjnych w dwóch kolejnych wyrokach pokrywają się częściowo, przy czym okres przyjęty w wyroku późniejszym pochłania w całości okres z wcześniejszego prawomocnego wyroku i obejmuje dalszy okres, osądzenie którego było powinnością sądu, nie może być mowy o powadze rzeczy osądzonej stanowiącej podstawę do wszczęcia procedury o stwierdzenie nieważności późniejszego orzeczenia, choć jego wadliwość jest oczywista. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 października 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 219/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Faktura jest dokumentem księgowym, rozliczeniowym, jednym z tzw. dowodów źródłowych, stwierdzających dokonanie danej operacji gospodarczej. Wystawienie faktury, następnie przyjęcie przez kontrahenta, zaksięgowanie bez żadnych korekt i zastrzeżeń daje podstawę do domniemania, że dokonywane w ewidencji księgowej zapisy są odzwierciedleniem rzeczywistego stanu, zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zafakturowanej operacji gospodarczej. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 24 październik [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 października 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 17, Sygnatura: II AKa 221/02
Data wprowadzenia do systemu: 21-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Podrobienie pieniędzy (czy czeków – jak w niniejszym przypadku) i następnie puszczenie ich w obieg stanowi dwa całkowicie odrębne zachowania wymagające innego sposobu realizacji i przewidziane w dyspozycjach dwóch to różnych przepisów, 2. Zważywszy na to, że oskarżony – co ustalił Sąd Okręgowy – udostępnił swoje dane osobowe nieustalonej osobie, która umieściła je na awersie czeków, uczynił to w każdym z dziesięciu przypadków, po czym – już sam, pobrał jako osoba upow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 25, Sygnatura: I ACa 388/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W stanie prawnym obowiązującym w dniu 4 grudnia 2001 r., gdy wyrokował sąd pierwszej instancji, zaopatrzenie w wodę regulowane było przepisami rozdziału 3 w dziale IV ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz.U. nr 38, poz. 230 z późn. zm.), który z dniem 14 stycznia 2002 r. skreślony został przez art. 30 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747, dalej jako: u.z.w.). W uprzednim stanie prawnym, jak wyn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 23, Sygnatura: III CZP 61/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Komornik, który na podstawie art. 773 k.p.c. przejął dalsze prowadzenie egzekucji świadczenia pieniężnego stwierdzonego administracyjnym tytułem wykonawczym, pobiera od dłużnika - na zasadach określonych w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. nr 133, poz. 882 ze zm.) - całą opłatę egzekucyjną w wysokości przewidzianej w art. 49 tej ustawy. Sąd Najwyższy, w sprawie ze skargi wierzyciela Skarbu Państwa (Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ch.), na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 24, Sygnatura: III CZP 65/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest dopuszczalna droga sądowa dla dochodzenia przez komornika od wierzyciela nieuiszczonej opłaty egzekucyjnej za wykonanie zabezpieczenia. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Józefa S. przeciwko "Inkasso Reform" Spółce z o.o. w L. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 22 października 2002 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w Łodzi, postanowieniem z dnia 12 czerwca 2002 r., syg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: III AUa 752/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Społecznym przeznaczeniem renty szkoleniowej, o jakiej mowa w art. 60 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 ze zm.), jest umożliwienie osobie niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie przekwalifikowanie się i uzyskania takich kwalifikacji zawodowych, które przy jej stanie zdrowia pozwolą na wykonywanie zatrudnienia. Z UZASADNIENIA Tadeusz Cz. - urodzony dnia 27 listopada 1964 r. - pobierał od dnia 30 listopada 1 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 17 października 2002 r.,

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 118, Sygnatura: II AKa 95/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W zaistniałej sytuacji procesowej, skoro sąd orzekający uznał, że nie wychodząc poza granice oskarżenia, można czyn zakwalifikować według innego przepisu prawnego, którego ściganie uzależnione jest od złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, winien nie tylko uprzedzić o tym obecne na rozprawie strony (art. 399 § 1 k.p.k.), lecz także pouczyć osobę uprawnioną do złożenia wniosku o przysługującym jej uprawnieniu (art. 12 § 1 zdanie 2 k.p.k.) i odebrać od niej oświadczenie w tym zakresie, bowiem od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego z Katowicach z dnia 17 października 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: III AUa 2490/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do okresów zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze mogą być wliczone także okresy zatrudnienia u prywatnych pracodawców. Delegacja ustawowa z art. 55 ustawy o z.e.p., na podstawie której wydane zostało (zachowujące nadal moc na warunkach określonych w art. 32 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r., zawierała jedynie przedmiotowe upoważnienie Rady Ministrów do określenia wyłącznie rodzajów prac w szczególnych warunk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 17 października 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: II AKa 96/02
Data wprowadzenia do systemu: 21-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykorzystanie nierozwagi osoby pokrzywdzonej, będącej wynikiem braku doświadczenia życiowego nawet wówczas, gdyby ofiara przy dołożeniu staranności wymaganej w danych okolicznościach mogła uniknąć błędu, co do rodzaju podawanego jej środka i skutków jakie jego zażycie może wywołać, jedynie ułatwiło oskarżonemu wprowadzenie jej w błąd, co jeszcze nie oznacza, że stosowane metody działania i środki nie były w tej sytuacji „podstępne” w rozumieniu art. 197 § 1 k.k. Sąd Apelacyjny w Rze [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, [221], 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU