STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 94, Sygnatura: III CKN 423/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skuteczne jest zbycie wierzytelności, niedokładnie oznaczonej w umowie przelewu, jeżeli można ją określić na podstawie treści stosunku zobowiązaniowego, z którego wynika. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Scientific - Atlanta Eastern Europe Sp. z o.o. we W., poprzednio noszącej nazwę "Arcodan" Spółka z o.o. we W. przeciwko Arturowi P. o zapłatę na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 1998 r., syg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Apelacyjnego z dnia 5 listopada 1999 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 62, Sygnatura: V SA 520/99
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sposoby wyliczenia wartości celnej określone w art. 23-29 Kodeksu celnego są ujęte sekwencyjnie i wymagają eliminacji poszczególnych sposobów aż do dojścia do sposobu "ostatniej szansy", określonego w art. 29 Kodeksu. Prawidłowe posłużenie się tą metodą wymaga wskazania konieczności eliminacji metod poprzedzających i zastosowania wyliczenia wedle kryteriów wskazanych w art. 29. Z UZASADNIENIA Skarżący, Andrzej G., zaskarżył decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 lutego 1999 r., mocą któ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 123, Sygnatura: I CKN 163/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie o zasądzenie zaległych odsetek (art. 482 § 1 k.p.c.), których źródłem powstania jest opóźnienie w zapłacie należnych odsetek od czynszu, kasacja jest niedopuszczalna. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 21 października 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Domów Towarowych „Centrum” SA w W. przeciwko Specjalistycznej Spółdzielni Gastronomicznej w W. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 lipca 1997 r., sygn. akt I ACa 289/ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 38, Sygnatura: II CKN 551/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Złożenie oświadczenia o potrąceniu sędziemu-komisarzowi wymaga wskazania konkretnej wysokości wymagalnej wierzytelności przedstawionej do potrącenia. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 28 października 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego "Budikon" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w K. przeciwko "Mostostal Zabrze" Holding Spółce Akcyjnej w Z. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanej spółki od wyroku Sądu Apelacyj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 12, pozycja: 131, Sygnatura: II CKN 530/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do umowy o pośrednictwo jednorazowe, zastrzegającej dla pośrednika prowizję bez określenia jej wysokości, stosuje się w drodze analogii art. 761 § 1 in fine k.c. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 28 października 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa PECHINEY Hadelsgesellschaft mbH w W. (Austria) przeciwko Zakładom Mechanicznym „ZAMET” Spółce Akcyjnej w T. G. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lutego 1998 r., sygn. akt I ACa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 118, Sygnatura: I CKN 111/99
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W procesie wytoczonym na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. i opartym na twierdzeniu, iż nastąpiła zmiana wierzyciela, dopuszczalne jest powoływanie się przez powoda (dłużnika) na okoliczności, które dotyczą stosunków prawnych zachodzących między cedentem (wierzycielem) a cesjonariuszem, jeśli przyjęty w umowie o przelew wierzytelności, w celu jej ściągnięcia, warunek rozwiązujący ziścił się i wskutek tego doszło do zwrotnej cesji wierzytelności oraz utraty przez cesjonariusza pozycji wierzycie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 121, Sygnatura: III CKN 372/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenia spółdzielni mieszkaniowej wobec banku z tytułu rozliczenia kredytu zaciągniętego na budowę mieszkań w celu przydzielenia ich członkom mają związek z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 118 k.c. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 20 października 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej w R. przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności – Bankowi Państwowemu II Oddziałowi w R. o zapłatę, na skutek kasacji powódki od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Rzeszo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 119, Sygnatura: III CZ 112/99
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działalnością gospodarczą gminy jest – prowadzona w formie komunalnych zakładów budżetowych lub spółek prawa handlowego – działalność w zakresie zadań własnych, określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst: Dz.U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 ze zm.), których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, a także – w przypadkach określonych w odrębnej ustawie – działalność w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 36, Sygnatura: III CKN 366/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przesłanki dopuszczalności zatrzymania wadium należą do warunków przetargu będących niezbędnym elementem minimalnych wymogów ogłoszenia przetargu w rozumieniu art. 70-1 § 2 k.c. 2. Brak jest podstaw do przyjęcia ustalonego zwyczaju zatrzymywania wadium przez ogłaszającego przetarg (art. 65 § 1 k.c.). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 15 października 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Kopalni Węgla Kamiennego "Nowa Ruda" w N. R. przeciwko Syndykowi Masy Upadłości Janusza R. właścici [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 92, Sygnatura: II CKN 496/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W razie ustanowienia zastawu na udziale wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, prawo do uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników i prawo głosu przysługuje w dalszym ciągu zastawcy. 2. Prawo głosu, jako prawo związane z udziałem, nie może być przedmiotem samodzielnego obrotu prawnego. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 8 października 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Witolda K. przeciwko Janowi K. o ustalenie, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowi [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, [221], 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU