STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 października 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 33, Sygnatura: II AKa 224/02
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro przestępcze działanie oskarżonego polegało również na biciu pokrzywdzonej rękami po całym ciele, to przestępstwo z art. 184 § 1 d.k.k. godziło w to samo dobro chronione prawem, jakim jest zdrowie człowieka, co i przestępstwo z art. 156 § 1 pkt 2 k.k., którego oskarżony dopuścił się wcześniej. Oba te przestępstwa (z art. 184 § 1 d.k.k. i z art. 156 § 1 pkt. 2 k.k.) należy uznać za podobne w rozumieniu art. 115 § 3 k.k. ze względu na to, że są one tego samego rodzaju. Sąd Apelacyjny w Lubli [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 67, Sygnatura: II AKz 500/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oznaczenie przez sąd czasu na jaki nastąpiło przedłużenie tymczasowego aresztowania oskarżonego w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, należy bezpośrednio wiązać z realnym dla sądu, rozpoznającego sprawę danego oskarżonego, terminem skierowania sprawy na rozprawę główną i wyrokowania. Jeżeli w tym okresie sąd nie podejmuje żadnych czynności, to kolejne postanowienie o przedłużeniu tymczasowego aresztowania oskarżonego narusza art. 5 ust. 3 i art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochron [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 125, Sygnatura: II AKz 500/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oznaczenie przez sąd czasu na jaki nastąpiło przedłużenie tymczasowego aresztowania oskarżonego w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, należy bezpośrednio wiązać z realnym dla sądu, rozpoznającego sprawę danego oskarżonego, terminem skierowania sprawy na rozprawę główną i wyrokowania. Jeżeli w tym okresie sąd nie podejmuje żadnych czynności, to kolejne postanowienie o przedłużeniu tymczasowego aresztowania oskarżonego narusza art. 5 ust 3 i art. 6 ust 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 2, Sygnatura: II Kz 500/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Jerzy Skorupka Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 października 2002r., sygn. akt II Kz 500/02 Oznaczenie przez sąd czasu na jaki nastąpiło przedłużenie tymczasowego aresztowania oskarżonego w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, należy bezpośrednio wiązać z realnym dla sądu, rozpoznającego sprawę danego oskarżonego, terminem skierowania sprawy na rozprawę główną i wyrokowania. Jeżeli w tym okresie sąd nie podejmuje żadnych czynności, to kolejne post [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: III APa 21/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracodawca ma prawo do oceny pracy pracownika oraz przestrzegania przez niego czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy i taka ocena, nawet jeżeli jest dla pracownika niekorzystna ale zgodna z rzeczywistym stanem rzeczy, nie narusza godności osobistej pracownika ani jego dóbr osobistych. Z UZASADNIENIA Po ostatecznym sprecyzowaniu roszczeń, powódka J. B. domagała się zasądzenia od Telekomunikacji Polskiej SA odszkodowania w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia za pracę z tytułu nieuzasadnione [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 64, Sygnatura: II AKa 161/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawdą jest, że oskarżeni są ludźmi młodymi, mającymi status młodocianych i mają w zasadzie pozytywne opinie w miejscu swego zamieszkania. Te jednak okoliczności nie są niczym wyjątkowym, to wręcz powinno być normą, a w zderzeniu z charakterem i okolicznościami zarzucanych oskarżonym czynów nie mogą stanowić aż tak istotnej przeciwwagi, aby mogły powodować wymierzenie łagodniejszych kar, niż uczyniono to w zaskarżonym wyroku. Doświadczenie życiowe uczy bowiem, że to właśnie ludzie młodzi, w znac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 76, Sygnatura: II AKa 509/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd musi być należycie obsadzony aż do chwili ogłoszenia wyroku, a więc konieczne jest uzyskanie właściwej delegacji przez sędziego także na dzień, w którym następuje najistotniejszy dla rozstrzygnięcia sprawy etap wyrokowania, jakim jest ogłoszenie wyroku. Wobec stwierdzenia, że w chwili ogłoszenia wyroku sąd orzekający nie był sądem należycie obsadzonym, jako że w jego składzie zasiadał sędzia Sądu Rejonowego nieuprawniony do orzekania w sądzie wyższego rzędu - Sądzie Okręgowym, koniecznym sta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 10 października 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 47, Sygnatura: II AKa 78/02
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opis czynu przypisanego (art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k.), to dokładny opis wszystkich elementów czynu mających znaczenie dla prawidłowej jego kwalifikacji, nie pomijający żadnego aspektu zachowania należącego do ustawowych znamion danego typu przestępstwa. Jeżeli zatem w uzasadnieniu orzeczenia sąd ustala, jakie mechanizmy doprowadziły do powstania skutków objętych częścią dyspozytywną wyroku, to nie sposób z tego powodu czynić mu zarzutu naruszenia przepisu art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k., bowiem ten elem [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: IV CKN 1370/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniosek o zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego (art. 843 § 4 k.p.c.) nie jest środkiem zapobiegającym szkodzie w rozumieniu art. 769 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Zdzisławy F. oraz małoletnich Mariusza F., Anny F., przeciwko Andrzejowi C. komornikowi Rewiru II Sądu Rejonowego w Słupsku o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 9 października 2002 r., na rozprawie, kasacji powodów, od wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 19 listopada [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 października 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUa 3024/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (tekst jedn.: Dz.U. nr 102 z 1998 r., poz. 651 ze zm.), jak i ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162 z 1998 r., poz. 1118 ze zm.) nie wyłączają w sposób bezpośredni ani w sposób systemowy uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego osoby pobierającej emeryturę lub rentę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznani [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, [222], 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU