STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 89, Sygnatura: I CKN 126/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mogą być chronione nie tylko oznaczenia polskich przedsiębiorstw. Artykuł 8 Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej nie stanowi samodzielnej podstawy ochrony oznaczeń zagranicznych przedsiębiorstw. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 7 października 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa "Soft-tronik" Lampka i Osowiecki GmbH w B. przeciwko "Soft-tronik Service" Spółce z o.o. w W. o zakazie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 października 1999 r

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 74, Sygnatura: III SA 7713/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kwota nadpłaconej opłaty skarbowej podlega oprocentowaniu po upływie trzymiesięcznego terminu od jej uiszczenia (daty powstania nadpłaty), a nie od dnia złożenia wniosku o zwrot nadpłaty. Z UZASADNIENIA W dniu 16 czerwca 1997 r. Adam N. wniósł opłatę skarbową od zezwolenia na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego w wysokości 600 zł. W dniu 20 czerwca 1997 r. Adam N. zwrócił się do I Urzędu Skarbowego o zwrot nadpłaconej opłaty skarbowej, która zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 93, Sygnatura: II CKN 608/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiedzialność przewidzianą w art. 298 k.h. ponoszą osoby, które były członkami zarządu w czasie właściwym dla ogłoszenia upadłości lub wszczęcia postępowania układowego. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 28 września 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa w Warszawie jako następcy prawnego zlikwidowanego Przedsiębiorstwa Obsługi Górnictwa "Pomag" w K. przeciwko Marianowi J., Marianowi P., Grzegorzowi J. o zapłatę, na skutek kas [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 września 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 88, Sygnatura: I CKN 1436/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalna jest, w świetle art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (jedn. tekst: Dz.U. Nr 11 z 1996 r.), konstrukcja ubezpieczenia mienia, przy której bezpośrednim wierzycielem ubezpieczyciela jest ubezpieczający. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 24 września 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa interwenienta głównego Syndyka Masy Upadłości Zakładu Stolarskiego "Stefan O. i Gustaw S." Sp. z o.o. w W. przeciwko Stefanowi O. i Powszechnemu Zakładowi Ub [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 września 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 54, Sygnatura: III CZP 25/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na postanowienie o zmianie zarządcy wydane na podstawie art. 931 § 2 w związku z art. 615 k.p.c. przysługuje zażalenie. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Renaty K. i Joanny M. z udziałem Tadeusza P., Aki M., Wojciecha K. i K. Przedsiębiorstwa Geodezyjnego Sp. z o.o. w K. o zmianę zarządcy, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 23 września 1999 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Krakowie, postanowieniem z dnia 11 czerwca 1999 r., sygn. akt II Ca 63/99, do rozstrzyg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 39, Sygnatura: I CKN 654/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Od postanowienia sądu II instancji oddalającego zażalenie na postanowienie co do stwierdzenia wykonalności orzeczenia sądu polubownego kasacja nie przysługuje. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 22 września 1999 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku "Syrena-Royal" Spółki z o.o. w G. przeciwko Piotrowi Ch. i Robertowi S. - wspólnikom Spółki Cywilnej "Murena" w P. o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego, na skutek kasacji pozwanego Piotra Ch. od postanowienia Sądu Apelacyjneg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 października 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 103, Sygnatura: III CZ 115/99
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Udzielenie pełnomocnictwa procesowego do "zastępstwa" w konkretnej sprawie, bez ograniczania zakresu pełnomocnictwa, oznacza umocowanie pełnomocnika do podejmowania wszystkich łączących się z tą sprawą czynności procesowych, a więc także do sporządzenia i wniesienia kasacji. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 października 1999 r. sprawy z powództwa Richarda W., przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń SA Inspektoratowi w Ł. o zapłatę, na skutek zażalenia powoda [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 września 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 127, Sygnatura: CKN 538/99
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pozbawienie Trybunału Konstytucyjnego kompetencji do ustalania powszechnie obowiązującej wykładni ustaw nie oznacza, że wykładni przyjętej w uchwałach wydanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (jedn. tekst: Dz.U. Nr 109 z 1991 r., poz. 470 ze zm.), nie można podzielić. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 17 września 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Anny R. i Ignacego D. przeciwko Skarbowi Państwa - Nadleśnictwu Ch. o wydanie nieruchomości [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 września 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 75, Sygnatura: III SA 7297/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każda ze stron umowy cywilnoprawnej jest stroną postępowania w sprawie opłaty skarbowej. Z UZASADNIENIA Izba Skarbowa, decyzją z dnia 8 czerwca 1998 r. wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego, którą określono spółce "P." opłatę skarbową od umowy pożyczki w kwocie 500 zł. W uzasadnieniu tej decyzji podano, że spółka w dniu 1 listopada 1997 r. zawarła ze swym udziałowcem, firmą "A." z siedzibą w Skörde (Szwecja) umowę pożyczki w kor [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 77, Sygnatura: III SA 7572/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W sytuacji sprzedaży nieruchomości, organ podatkowy określa jej wartość łącznie ze znajdującymi się na niej budowlami. Skoro strona wybrała formę sprzedaży do przeniesienia własności, nie może skutecznie zasłaniać się ewentualnymi przesłankami powstania roszczenia z art. 231 § 1 k.c. i żądać uwzględnienia poczynionych na nieruchomości nakładów. 2. Uchybieniem organów podatkowych było niewezwanie strony do podania wartości całej nieruchomości (wraz z budynkami), jednak uchybienie to nie miało [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, [222], 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU