STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 października 2002 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: I ACa 1884/01
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zacieśnienie w art. 101 k.c. możliwości dalszego trwania pełnomocnictwa, mimo śmierci mocodawcy, ma na celu uniemożliwienie, a co najmniej utrudnienie obejścia prawa, zatem pełnomocnictwo udzielone z zastrzeżeniem, że nie wygasa ze śmiercią mocodawcy, musi być ocenione z tego punktu widzenia (art. 58 § 1 k.c.), jeżeli takiego zastrzeżenia nie uzasadnia stosunek prawny wewnętrzny zachodzący między mocodawcą a pełnomocnikiem. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym wyrokiem, Sąd Okręgowy oddalił pow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 40, Sygnatura: II AKz 577/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziane w art. 254 k.p.k., z wynikającymi z § 2 tego artykułu ograniczeniami, zażalenie na postanowienie w przedmiocie wniosku o uchylenie bądź zmianę środka zapobiegawczego, przysługuje jedynie wtedy, gdy wydane zostało przez sąd I instancji. Sąd apelacyjny orzeka w pierwszej instancji tylko w postępowaniu o wznowienie postępowania (art. 544 § 1 k.p.k.) i o stwierdzenie nieważności (art. 102 § 2 k.p.k.). Z uwagi na szczególny rodzaj wymienionych w art. 426 § 3 k.p.k. decyzji, ustawodawca o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 59, Sygnatura: II AKa 281/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użyty w art. 280 § 2 k.k. zwrot "inny sposób działania bezpośrednio zagrażający życiu" oznacza przede wszystkim wypadki, które nie polegając na posługiwaniu się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem, są użyciem przez sprawcę przemocy o szczególnej intensywności i o takim natężeniu, że stanowią dla pokrzywdzonego bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Zatem dla przyjęcia kwalifikacji czynu jako rozboju z art. 280 § 2 k.k. nie wystarczy ustalenie, że działanie spr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 73, Sygnatura: II AKa 315/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd I instancji, prawidłowo w kwalifikacjach prawnych popełnionych przez oskarżonego czynów powołał art. 31 § 2 k.k., a następnie w punkcie 1 wyroku zastosowano właściwie nadzwyczajne złagodzenie kary, jednak w podstawie wymiaru kary nie powołał art. 31 § 2 k.k., który to przepis był faktyczną podstawą do zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary za ten czyn, a więc powołanie jedynie art. 60 § 1 k.k. i § 6 pkt 1 tegoż przepisu, nie jest wystarczające. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 78, Sygnatura: II AKa 266/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro z całą pewnością świadkiem, o jakim mowa w art. 182 § 3 k.p.k. może być także nieletni współsprawca, przeciwko któremu toczy się w związku z jego wiekiem równolegle postępowanie w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, należało zgodnie z wymogami tego przepisu obu nieletnich pouczyć o prawie odmowy zeznań, a gdyby z niego skorzystali zastosować tryb z art. 391 § 2 k.p.k., a więc odczytać im protokoły złożonych przez nich wyjaśnień w charakterze podejrzanych w postępowaniu przy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 104, Sygnatura: II AKa 261/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja o internowaniu w stanie wojennym, jak słusznie uznał sąd I instancji, nie była orzeczeniem organów wymiaru sprawiedliwości w rozumieniu art. 552 k.p.k. (...) Zachodzi zatem brak podstaw prawnych do zasądzenia na rzecz wnioskodawcy odszkodowania. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 3 października 2002 r., sprawy z wniosku Andrzeja R. o odszkodowanie, z powodu apelacji, wniesionej przez pełnomocnika wnioskodawcy, od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11 kwietnia 200 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 3 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 114, Sygnatura: II AKa 84/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sprecyzowanie udziału w przestępstwie przypisanym kilku sprawcom ma istotne znaczenie w ogóle, a w wypadku tak ciężkiego przestępstwa jakim jest zabójstwo - szczególnie, chociażby z uwagi na konieczność wyeliminowania innych zjawiskowych postaci przestępstwa niż sprawstwo, czy też innych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu osób współdziałających. 2. Brak skonkretyzowanych ustaleń w opisie czynu przypisanego oskarżonym oraz brak ustaleń faktycznych opartych na dowodach, a nie na domnieman [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 50, Sygnatura: IV CKN 1320/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarzut istnienia zapisu na sąd polubowny nie może stanowić podstawy kasacji. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa "Overtop" Spółki Akcyjnej w W., przeciwko Andrzejowi W. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 27 września 2002 r., na rozprawie, kasacji pozwanego, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 25 listopada 1999 r., sygn. akt II ACa 756/99, oddala kasację i zasądza od pozwanego na rzecz powoda 3.000 zł zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Z UZASADNIENIA Sąd Rejonowy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I KZP 25/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podmiotem przestępstwa określonego w art. 306 k.k. może być każdy, kto usuwa, podrabia lub przerabia znak identyfikacyjny, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub urządzenia. Sąd Najwyższy, w sprawie Kamila O., po rozpoznaniu, przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k. przez Sąd Okręgowy w Łodzi, postanowieniem z dnia 16 maja 2002 r., sygn. akt V Ka 94/02, zagadnienia prawnego, wymagającego zasadniczej wykładni ustawy: "Czy podmiotem przestępstwa stypizowanego w art. 306 Kodeksu ka [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: III CZP 58/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 36 ust 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 71, poz. 733), nie wyłącza możliwości stosowania art. 3581 § 3 k.c. w zakresie waloryzacji wierzytelności o zwrot kaucji wpłaconej przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994 r. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Teresy S. i Jerzego S. przeciwko Gminie Miasta S. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 26 wrze [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, [223], 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU