STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 września 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 120, Sygnatura: III CKN 331/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku ustanowienia przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa – na nieruchomości zlikwidowanego przedsiębiorstwa, przejętej w trybie art. 14 ustawy z dnia 19 października 1999 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (jedn. tekst: Dz.U. Nr 57 z 1995 r., poz. 299 ze zm.) – hipoteki na zabezpieczenie przypadających od tego przedsiębiorstwa wierzytelności, dłużnikiem hipotecznym jest Agencja, a nie Skarb Państwa. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 10 wrześni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 września 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 59, Sygnatura: I ACa 374/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żaden przepis prawa z zakresu ubezpieczeń nie utożsamia kwestii wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia wysokości szkody z koniecznością wyczekiwania na opinię biegłego sądowego i wyrok sądowy. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, by wyjaśnienie powyższych okoliczności nastąpiło w drodze tzw. likwidacji szkody przeprowadzonej przez organy zakładu ubezpieczeń. Celem bowiem postępowania likwidacyjnego jest m.in. ustalenie wysokości szkody i świadczenia zakładu ubezpieczeń. Sąd Apelacyjn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 125, Sygnatura: I CKN 262/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozwiązanie przez strony umowy wzajemnej z mocą wsteczną powoduje, że to co sobie świadczyły podlega zwrotowi stosownie do art. 494 k.c., jeżeli strony nie postanowiły inaczej. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 7 października 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Budowy Pieców Przemysłowych „Piecobudowa – B.” Spółki z o.o. w B. przeciwko „Mostostalowi – K.” Spółce z o.o. w K. B. o zapłatę, na skutek kasacji pozwane [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 68, Sygnatura: III CKN 682/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oświadczenie zarządu spółdzielni o obciążeniu hipoteką użytkowania wieczystego spółdzielni wymaga uprzedniej uchwały rady nadzorczej pod rygorem bezwzględnej nieważności umowy ustanowienia hipoteki z powodu sprzeczności tej umowy z ustawą (art. 58 § 1 k.c.). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Choiny" w L. przeciwko "Ocean Company" SA w W. o uzgodnienie treści księgi wieczystej, na skutek kasacji pozwanej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 68, Sygnatura: III CKN 682/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oświadczenie zarządu spółdzielni o obciążeniu hipoteką użytkowania wieczystego spółdzielni wymaga uprzedniej uchwały rady nadzorczej pod rygorem bezwzględnej nieważności umowy ustanowienia hipoteki z powodu sprzeczności tej umowy z ustawą (art. 58 § 1 k.c.). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Choiny" w L. przeciwko "Ocean Company" SA w W. o uzgodnienie treści księgi wieczystej, na skutek kasacji pozwanej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 69, Sygnatura: III CA 4/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w oświadczeniu o poddaniu się egzekucji nie jest możliwe sprecyzowanie przez dłużnika z uwagi na charakter czynności bankowej konkretnej kwoty oświadczenia, to powinien on wskazać górną jej wysokość, zakreślając w ten sposób dopuszczalną granicę egzekucji. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności - Banku Państwowego - Oddziału w Z. z udziałem Andrzeja F. o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 26 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 71, Sygnatura: III CKN 24/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jednym z celów postępowania upadłościowego jest zapobieżenie dowolnemu i wybiórczemu zaspokajaniu przez dłużnika jednych wierzytelności kosztem pozostałych wierzycieli. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 1999 r. na rozprawie sprawy z wniosku Urzędu Skarbowego w B. z udziałem Jerzego W. o ogłoszenie upadłości, na skutek kasacji uczestnika Jerzego W. od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 27 października 1998 r., sygn. akt V Gz 35/98, postanawia, oddalić kasację [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 61, Sygnatura: I ACa 318/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z postanowieniami art. 369 k.c., zobowiązanie jest solidarne wówczas jedynie, gdy to wynika z ustawy lub czynności prawnej. Regułą jest natomiast, że w wypadku, gdy jest kilku wierzycieli, a świadczenie jest podzielne, wierzytelność dzieli się na tyle niezależnych od siebie części, ilu jest wierzycieli (art. 379 § 1 k.c.). Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Kazimierza Ś. i Bogusława Ś. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowo-W [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 101, Sygnatura: III CKN 621/99
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd nie może przyjąć na podstawie formularza potwierdzenia odbioru, że doręczenie pisma sądowego w trybie art. 139 k.p.c. było skuteczne, jeżeli doręczyciel nie wskazał w tym formularzu przyczyny uniemożliwiającej doręczenie właściwe lub zastępcze. Z UZASADNIENIA W wykonaniu zarządzenia przewodniczącego, sekretariat Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku skierował do pełnomocnika pozwanych Romana P. i Jolanty Ł. P. wezwanie do usunięcia braku wpisu od apelacji. Ze zwrotnego poświadczenia odbioru wyn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 26, Sygnatura: I KZP 22/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba wprowadzająca towar na polski obszar celny, która składa nieprawdziwe oświadczenie w deklaracji, o której mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie sposobów i warunków wykonywania kontroli celnej (Dz.U. Nr 154, poz. 1007 ze zm.), co do zaistnienia warunków sprecyzowanych w treści § 1 ust. 1 pkt 3 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1997 r. w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów, których przyw [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, [223], 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU