STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 51, Sygnatura: III CKN 1070/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Projekt, w którym wskazane zostało rozwiązane znane, jest projektem racjonalizatorskim w rozumieniu art. 83 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (tekst jedn. Dz.U. nr 26 z 1993 r., poz. 117 ze zm.) tylko wtedy, gdy jego przystosowanie do potrzeb przedsiębiorcy oparte jest na określonym, chociażby najniższym, poziomie twórczości. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Mieczysława N. i Zygfryda P. przeciwko Hucie im. T. Sendzimira SA w K., obecnie: "Polskie Huty Stali" - Huta im. T [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: III CZP 58/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 36 ust 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 71, poz. 733), nie wyłącza możliwości stosowania art. 3581 § 3 k.c. w zakresie waloryzacji wierzytelności o zwrot kaucji wpłaconej przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994 r. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Teresy S. i Jerzego S. przeciwko Gminie Miasta S. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 26 wrze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: II AKz 427/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określając w sprawie karnej opłatę kancelaryjną od wydanego wyroku z uzasadnieniem, wraz z poświadczeniem jego prawomocności, stawkę przewidzianą w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 139, poz. 650 z późn. zm.) należy zastosować tylko do samego wyroku, natomiast za wydane uzasadnienie (którego prawomocności się nie stwierdza, a co z uwagi na treść art. 425 § 2 k.p.k. podlegać powinn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 582/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypadek ubezpieczonego rolnika, powstały w czasie wykonywania czynności związanych z zakupem ziemi, jako zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, jest wypadkiem przy pracy rolniczej w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. nr 7 z 1998 r., poz. 25). Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białym-stoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 24 września 200 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 września 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 271/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Można uchylić się od skutków czynności prawnej dokonanej pod wpływem błędu jeżeli błąd dotyczył treści czynności prawnej i był błędem istotnym (art. 84 k.c.). Błędem dotyczącym treści czynności prawnej jest błąd postrzegania w odróżnieniu od błędu wnioskowania, które należy do sfery motywacyjnej czynności prawnej i stanowi pobudkę. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 24 września 2002 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Mariana S., przeciwko Gabrieli O.-W., o uzgodnienie treści k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 września 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 10, Sygnatura: I ACa 276/02
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wystąpienie przez jednego ze współwłaścicieli w imieniu własnym o zapłatę odszkodowania odpowiadającego jego udziałowi we współwłasności nie jest czynnością, której celem jest ochrona wspólnego prawa do współwłasności. Jest to samodzielne uprawnienie współwłaściciela. Stąd opisane wyżej wystąpienie przez jednego ze współwłaścicieli o odszkodowanie za uszkodzenie rzeczy nie powoduje przerwy biegu przedawnienia roszczeń pozostałych współwłaścicieli o naprawienie szkody wyrządzonej tym samym zdarze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 14, Sygnatura: I ACa 165/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieprzedstawienie weksla wystawcy nie zwalnia go z obowiązku zapłaty sumy wekslowej, lecz rodzi skutek w postaci utraty możliwości dochodzenia odsetek za okres do daty okazania (art. 38 Prawa wekslowego). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 20 września 2002 r., na rozprawie sprawy z powództwa "Urdom" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W., przeciwko Annie Z. o zapłatę, na skutek apelacji pozwanej, od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 30 października 2001 r., syg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: III CZP 56/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd rejonowy, rozpoznając wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w następstwie skargi na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym, wszczętym przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (Dz.U. nr 63, poz. 635), nie jest związany zakazem reformationis in peius. Sąd Najwyższy, w sprawie z wn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: III CZP 52/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Termin płatności ceny może być przyjęty przez podmiot udzielający zamówienia publicznego jako jedno z kryteriów oceny oferty (art. 2 ust. 1 pkt 8 i art. 27d ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych - Dz.U. nr 72 z 2002 r., poz. 664). Sąd Najwyższy, w sprawie protestu Em-Med Sp. z o.o. w K., przeciwko Szpitalowi Uniwersyteckiemu w K. o zamówienia publiczne, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 18 września 2002 r., przy udziale proku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 września 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: III AUa 2358/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kontynuacja nauki w szkole policealnej, w której można zostać uczniem tylko po osiągnięciu średniego wykształcenia, jest spełnieniem warunków z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U. nr 45 z 1991 r., poz. 200 z późn. zm.). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 18 września 2002 r. w Katowicach sprawy Kamili G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R., o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego, na skutek apelacji Kamili G., od w [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, [224], 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU