STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 40, Sygnatura: I CKN 351/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Od wyroku sądu antymonopolowego, uchylającego decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, kasacja jest dopuszczalna. 2. Od postanowień sądu antymonopolowego, także kończących postępowanie, kasacja nie przysługuje. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 1999 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Polskiej Telefonii Cyfrowej, sp. z o.o. w W. i "Polkomtel" Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Telekomunikacji Polskiej SA w W. o ustalenie warunków współpracy i rozliczeń [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 74, Sygnatura: III CZ 76/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie o podział majątku spółki cywilnej kasacja jest dopuszczalna. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 1999 r. sprawy z wniosku Adama D. z udziałem Agnieszki K. o podział majątku spółki, na skutek zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 10 maja 1999 r., sygn. akt VI Ga 91/98, postanawia, uchylić zaskarżone postanowienie. Z UZASADNIENIA W ostatecznie sprecyzowanym żądaniu, wnioskodawca Adam D. złożył wniosek o dokonanie podziału majątku rozwi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 75, Sygnatura: II CZ 80/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. O skuteczności zastępczego doręczenia pisma sądowego w sposób określony w art. 138 § 1 k.p.c. nie przesądza okoliczność, czy dorosły domownik był upoważniony przez adresata do odbioru korespondencji. 2. Upoważnienie do odbioru pism jest przesłanką oceny skuteczności zastępczego doręczenia pisma sądowego skierowanego pod adres miejsca pracy adresata (art. 138 § 2 k.p.c.). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 1999 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Teresy K. z udziałem J [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 102, Sygnatura: II CKN 509/99
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziane w art. 133 § 2 k.p.c. upoważnienie pracownika do odbioru korespondencji sądowej adresowanej do osoby prawnej może być udzielone także w sposób dorozumiany. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 1999 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa K. Fabryki Kabli SA w K. przeciwko Centrum Handlowemu "Makat" Sp. z o.o. w K. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanego od postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 grudnia 1998 r., sygn. akt I ACz 893/98, postanawia, odda [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 9, Sygnatura: I CKN 496/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zalanie rzeczy wodą użytą do gaszenia pożaru objęte jest ryzykiem ubezpieczenia budynków, budowli i mienia od ognia i innych żywiołów. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Holding "Centrum" Sp. z o.o. w W. przeciwko Syndykowi masy upadłości Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Fenix" SA w K. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 listopada 1996 r., sygn. akt I ACr 891/96, oddala kasację i zasądza od stro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 53, Sygnatura: III CZP 15/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyjęcie poręczenia przez bank w czasie obowiązywania ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 72 z 1992 r., poz. 359 ze zm.) uprawnia bank do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych także po dniu 1 stycznia 1998 r. (art. 96 Prawa bankowego). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku wierzyciela Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Państwowego I Oddziału w K. przeciwko dłużnikom Krzysztofowi B., Waldemarowi Z. i Zygmuntowi K. o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi eg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 99, Sygnatura: II CKN 451/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa o zapłatę wynagrodzenia za usługi prawne świadczone na rzecz przedsiębiorcy przez adwokata prowadzącego indywidualną kancelarię adwokacką jest sprawą gospodarczą w rozumieniu art. 4791 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Andrzeja O. przeciwko Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w W. o zapłatę, na skutek kasacji powoda i pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 października 1997 r., sygn. akt I ACa 464/97, odd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 99, Sygnatura: II CKN 451/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa o zapłatę wynagrodzenia za usługi prawne świadczone na rzecz przedsiębiorcy przez adwokata prowadzącego indywidualną kancelarię adwokacką jest sprawą gospodarczą w rozumieniu art. 4791 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Andrzeja O. przeciwko Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w W. o zapłatę, na skutek kasacji powoda i pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 października 1997 r., sygn. akt I ACa 464/97, odd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I CKN 184/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nałożenie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przedsiębiorcę kary pieniężnej za niezgłoszenie zamiaru łączenia przedsiębiorców w terminie 14 dni od dokonania czynności łączenia, objęcia lub nabycia akcji albo udziałów ma charakter uznaniowy i nie jest uzależnione od oceny skutków wpływu łączenia przedsiębiorców na konkurencję (art. 11 ust. 2 pkt 3 i art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym - Dz.U. Nr 49 z 1997 r., poz. 31 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 73, Sygnatura: II CKN 426/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli według umowy stron wykonanie zamówionego dzieła wymaga współdziałania zamawiającego, a ten nie współdziała, przyjmujący zamówienie może odstąpić od umowy (art. 640). Na zamawiającym ciąży wówczas obowiązek zapłacenia wynagrodzenia, mimo niewykonania dzieła. Wynagrodzenie to ulega jednak zmniejszeniu o kwotę zaoszczędzoną przez przyjmującego zamówienie wskutek niewykonania dzieła (art. 639 k.c.). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Wiesława [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, [224], 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU