STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: I ACz 742/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 20 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz.U. nr 53, poz. 342 ze zm.) jako przepis prawa materialnego nie wyłącza dopuszczalności drogi sądowej (art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c.) w dochodzeniu przez poszkodowanego roszczeń odszkodowawczych na zasadach prawa cywilnego za szkodę z tytułu wypadku pozostającego w związku ze służbą wojskową, ponad przyznane mu w trybie tej ustawy świadczenia. Sąd Apela [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 34, Sygnatura: III AUa 3320/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Główny Lekarz Orzecznik Oddziału ZUS nie jest legitymowany do występowania w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych w jakimkolwiek charakterze. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2002 r., sprawy z odwołania Adama M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Ch. o wysokość świadczenia, na skutek apelacji pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Ch., od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 288/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zmiana renty na jednorazowe odszkodowanie dotyczy tylko renty przyznanej na podstawie art. 444 § 2 k.c. względnie art. 446 § 2 k.c., czyli tylko w takich wypadkach, gdy obowiązek wypłacania renty wynika z czynu niedozwolonego. Przepis art. 447 k.c. nie może mieć zatem zastosowania w wypadku gdy uprawniony otrzymuje rentę na mocy umowy ubezpieczenia, co oczywiście nie wyklucza możliwości przeliczenia przez strony, w ramach swobody umów renty na jednorazowe, skapitalizowane świadczenie. Sąd Apel [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: IV CKN 1289/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba, która przekazała gospodarstwo rolne na własność Państwa w zamian za świadczenie z ubezpieczenia społecznego, nie jest „poprzednim właścicielem” w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 741 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Stanisława P., przeciwko Gminie G., o ustalenie, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 12 września 2002 r., na rozprawie, kasacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: I ACa 384/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wybranie zarządcy nieruchomości wspólnej w drodze uchwały wspólnoty mieszkaniowej, w sytuacji finansowania jego wynagrodzenia przez wspólnotę mieszkaniową z zaliczek wpłaconych przez członków wspólnoty, nie stanowi zamówienia publicznego, również wtedy, gdy wpłacone zaliczki w ponad 50% pochodzą od gminy. Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wydział I Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 4 września 2002 r. w B., na rozprawie sprawy z powództwa Miasta G., przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości położ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 5 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 93, Sygnatura: II AKa 74/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego (w sprawie, w której została złożona apelacja - z art. 115 § 13 pkt 7 k.k.) nie ogranicza się jedynie do nieprawidłowej realizacji funkcji funkcjonariusza publicznego (w tym wypadku funkcjonariusza Policji), lecz również, a właściwie tym bardziej polega na wyjściu poza uprawnienia, przy wykorzystaniu pełnienia swej funkcji. Przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego ma zatem dwie formy: 1) działania w ramach uprawnień, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 5 września 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 32, Sygnatura: II AKa 79/02
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wymierzona oskarżonemu kara nie pozostaje w sprzeczności z dyrektywą określoną w art. 54 § 1 k.k. W szczególności dyrektywa ta nie oznacza nakazu liberalnego traktowania sprawców młodocianych, lecz obliguje sąd do wnikliwego rozpoznania osobowości sprawcy, jego dotychczasowego trybu życia, rodzaju naruszonego dobra jak też sposobu i okoliczności popełnienia przestępstwa. Wyłącznie w przypadku przyjęcia dodatniej prognozy sąd może orzec karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Tak okoliczno [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 3 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: I ACz 664/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
l Powołanie się w pozwie o odszkodowanie jedynie na "wadliwość" decyzji organu celnego, ustalającego kwotę długu celnego, bez powoływania się na niezgodne z prawem działania funkcjonariusza państwowego przy wykonywaniu powierzonych mu czynności, nie daje podstawy do przyjęcia, że dochodzone roszczenie o zapłatę z tytułu bezpodstawnego zawyżenia wartości celnej towarów jest "sprawą cywilną" w rozumieniu art. 1 k.p.c. 2. Niedotrzymanie przez Prezesa Głównego Urzędu Ceł terminu ustawowego do rozpa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 sierpnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: II AKo 154/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wznowienie postępowania w sprawie, w której podstawą rozstrzygnięcia były przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, może mieć miejsce tylko w przypadkach wskazanych w art. 540 § 1 pkt 1 k.p.k. oraz art. 540 § 2 i § 3 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Lublinie, w sprawie Wiesława R. skazanego za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k., wniosku adw. Andrzeja L. z dnia 2 czerwca 2002 r. w przedmiocie wznowienia postępowania, na podstawie art. 35 § 1 k.p.k., postanawia, stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 19, Sygnatura: I ACa 1674/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 808 § 2 zdanie 2 k.c., zakład ubezpieczeń może podnieść zarzuty również przeciwko osobie trzeciej, które mają wpływ na odpowiedzialność zakładu z tytułu umowy ubezpieczenia. Z brzmienia przepisu wynika, że nie chodzi tu o wszelkie zarzuty jakie dłużnik (zakład ubezpieczeń) może mieć wobec ubezpieczającego, ale tylko takie, które mają wpływ na jego odpowiedzialność z danej umowy, tj. tej, z której osoba trzecia dochodzi na podstawie art. 808 § 3 k.c. spełnienia świadczenia. Zarzuty [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, [225], 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU