STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 138, Sygnatura: III CKN 358/99
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy i po wyznaczeniu syndyka, syndyk jest stroną w postępowaniu cywilnym dotyczącym masy upadłości. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 1999 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Syndyka upadłej Firmy Handlowo-Pożyczkowej "Kredyt" - Teresa S. w K. przeciwko Bogdanowi S. o uznanie czynności prawnych za bezskuteczne, na skutek kasacji powoda od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 16 grudnia 1998 r., sygn. akt II Cz 1338/98, p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 100, Sygnatura: I CKN 57/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do odszkodowania przysługującego ubezpieczającemu z tytułu umowy ubezpieczenia przepis art. 362 k.c. nie ma zastosowania. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Adama S. przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" SA Oddziałowi w B. o zapłatę, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 września 1997 r., sygn. akt I ACa 280/97, oddala kasację. Z UZASADNIENIA W dniu 19 października 1994 r., powód Adam S. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 100, Sygnatura: I CKN 57/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do odszkodowania przysługującego ubezpieczającemu z tytułu umowy ubezpieczenia przepis art. 362 k.c. nie ma zastosowania. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Adama S. przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" SA Oddziałowi w B. o zapłatę, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 września 1997 r., sygn. akt I ACa 280/97, oddala kasację. Z UZASADNIENIA W dniu 19 października 1994 r., powód Adam S. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 100, Sygnatura: I CKN 57/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do odszkodowania przysługującego ubezpieczającemu z tytułu umowy ubezpieczenia przepis art. 362 k.c. nie ma zastosowania. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Adama S. przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" SA Oddziałowi w B. o zapłatę, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 września 1997 r., sygn. akt I ACa 280/97, oddala kasację. Z UZASADNIENIA W dniu 19 października 1994 r., powód Adam S. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 100, Sygnatura: I CKN 57/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do odszkodowania przysługującego ubezpieczającemu z tytułu umowy ubezpieczenia przepis art. 362 k.c. nie ma zastosowania. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Adama S. przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" SA Oddziałowi w B. o zapłatę, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 września 1997 r., sygn. akt I ACa 280/97, oddala kasację. Z UZASADNIENIA W dniu 19 października 1994 r., powód Adam S. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 100, Sygnatura: I CKN 57/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do odszkodowania przysługującego ubezpieczającemu z tytułu umowy ubezpieczenia przepis art. 362 k.c. nie ma zastosowania. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Adama S. przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" SA Oddziałowi w B. o zapłatę, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 września 1997 r., sygn. akt I ACa 280/97, oddala kasację. Z UZASADNIENIA W dniu 19 października 1994 r., powód Adam S. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 23, Sygnatura: K.5/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 1 ust. 2, art. 50 ust.1 pkt 2 oraz art. 195 pkt 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 i Dz.U. Nr 38 z 1999 r., poz. 360) są zgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 1999 r. na rozprawie sprawy z wniosku Federacji Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Państwowych, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: W [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 27, Sygnatura: III KKN 391/9
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarte w art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (jedn. tekst: Dz.U. Nr 108 z 1993 r., poz. 486 ze zm.) upoważnienie dla Ministra Finansów do wprowadzenia w drodze rozporządzenia tam określonych obowiązków dla osób zobowiązanych do prowadzenia ksiąg, zamiast ich określenia w przepisach cytowanej ustawy o zobowiązaniach podatkowych, nie uzasadnia skazania z art. 100 § 1 u.k.s. osoby zobowiązanej do prowadzenia ksiąg nawet wtedy, gdy w takim trybie wprowadzony [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: II CKN 378/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odzyskanie przez właściciela przedmiotu najmu w drodze samopomocy nie uzasadnia roszczenia odszkodowawczego byłego najemcy o zwrot utraconych korzyści. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Janusza Z. przeciwko Zakładom Szlifierek Zadaniowych "Ponar-Ł." w Ł. z udziałem interwenienta ubocznego po stronie pozwanej International Marketing Services Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. o zapłatę, na skutek kasacji Sądu Apelacyjnego w Ł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 17 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 66, Sygnatura: Odw. 1191/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Istotą znaku towarowego jest zdolność odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw, którego przedmiotowe oznaczenie jest pozbawione. II. Prawdą jest, że poprzez fakt intensywnej reklamy dane hasło nabiera zdolności odróżniającej, wydaje się jednak niedopuszczalne przyznanie, poprzez rejestrację, wyłączności na używanie zgłoszonego hasła jednemu podmiotowi. Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP, po rozpoznani [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, [226], 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU