STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 50, Sygnatura: II AKz 647/02 i II AKz 666/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzekając w przedmiocie dalszego stosowania aresztu tymczasowego sąd zawsze musi mieć w polu widzenia funkcję zabezpieczającą, jaką ten środek zapobiegawczy z woli ustawodawcy ma do spełnienia, przy czym ocena tej funkcji na etapie postępowania sądowego musi być o tyle bardziej wyważona, że przecież materiał dowodowy jest już z reguły zgromadzony, a zatem trzeba mieć w polu widzenia także czasokres trwania aresztu, sylwetkę danego oskarżonego i realnie grożącą mu za zarzucony czyn karę. Odwoływa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: II AKo 304/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Właściwym do wydania opinii w sprawie o ułaskawienie, jest sąd odwoławczy, który w sprawie orzekał, tzn. rozpoznał apelację od wyroku sądu pierwszej instancji, a nie sąd odwoławczy, który w chwili opiniowania prośby skazanego o ułaskawienie jest sądem wyższego rzędu nad sądem, który w sprawie orzekał w pierwszej instancji. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w sprawach Grzegorza D. i Radosława M., przekazanych przez Sąd Okręgowy w Szczecinie w celu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego mi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 106, Sygnatura: II AKa 51/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie wyłącza odpowiedzialności karnej sprawcy za dokonanie zbrodni zabójstwa okoliczność, gdy inna osoba działając bez porozumienia z tym sprawcą, lecz przy wykorzystaniu przez niego sytuacji, w której dalszy przebieg zdarzenia bezpośrednio i niezależnie zmierza do śmierci pokrzywdzonego i de facto przyspiesza śmierć ofiary. Ów pierwszy sprawca również ponosi odpowiedzialność karną za dokonanie, a nie usiłowanie zabójstwa. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2002 r., sprawy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 153/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne za osoby wykonujące pracę w zakładach pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, stanowi całkowity dochód za tę pracę, łącznie z kosztami jego uzyskania i podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 15 czerwca 2000 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. ustalił, że w okresie od 1995 r. do 1998 r. podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za osoby wykonujące pracę na podstawie skierowania [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 18, Sygnatura: I ACa 1619/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa o przelew wierzytelności także wtedy, gdy zawarta jest w celu zabezpieczenia i dotyczy wierzytelności przyszłych, przenosi wierzytelność na cesjonariusza w dacie zawarcia umowy. Tego rodzaju skutek rozporządzający, zgodnie z art. 510 § 1 k.c., powstaje z mocy samego prawa. Fakt, iż przelew ten dokonany został na zabezpieczenie, oznacza jedynie obowiązek cesjonariusza korzystania z tej wierzytelności w granicach określonych przez cel przelewu. Natomiast z datą dokonania przelewu wierzyteln [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: I CKN 1319/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyczerpujące i wyraźne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz trwałe umieszczenie znaku towarowego bezpośrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wyłącza możliwość wprowadzenia w błąd zarówno co do tożsamości producenta, jak i produktu (art. 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Naśladownictwo z art. 13 powołanej ustawy może być zakwalifikowane jako delikt nieuczciwej konkurencji, na podstawie klauzuli dobrych obyczajów z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 11 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 29, Sygnatura: II AKa 143/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zamiar ewentualny (art. 9 § 1 k.k.), będący w istocie zamiarem wynikowym, nigdy nie występuje samodzielnie, lecz zawsze obok zamiaru bezpośredniego, wszelka bowiem aktywność człowieka (działanie) lub jej brak (zaniechanie), jest zachowaniem w jakimś celu (dążenie do czegoś). W rezultacie, opis czynu z zamiarem ewentualnym powinien wskazywać do czego oskarżony zmierzał, jaki cel chciał osiągnąć, a jaką możliwość popełnienia czynu zabronionego przewidywał i na co się godził. Sąd Apelacyjny w Lubl [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 lipca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 23, Sygnatura: I ACa 1428/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„Właściwy czas” do zgłoszenia upadłości, o jakim mowa w art. 298 § 2 k.h., to czas w jakim zarząd spółki nie będący w stanie realizować zobowiązań względem wszystkich jej wierzycieli, winien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, aby w ten sposób chronić zagrożone interesy wszystkich wierzycieli, którzy po ogłoszeniu upadłości mogą liczyć na równomierne zaspokojenie. Jeżeli zatem zarząd spółki zgłasza wniosek o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie, to oznacza, że uczynił ze swej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 23, Sygnatura: II AKo 90/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, że w wyroku cywilnym, wydanym po prawomocnym skazaniu oskarżonego w sprawie karnej, sąd poczynił odmienne ustalenia, niż to uczyniono w sprawie karnej, nie może być uznana w rozumieniu art. 540 § 1 pkt 2 k.p.k. za nowy fakt lub dowód, świadczący o niewinności skazanego, gdyż ustalenia te nie wiążą sądu karnego. Jedynie wówczas, gdyby nowe ustalenia sądu cywilnego były oparte na dowodach nowych, to dopuszczalność wznowienia zależałaby od tego, czy owe dowody wskazują na okoliczności [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 18, Sygnatura: III AUa 792/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 54 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz.U. nr 162, poz. 1112 z późn. zm.), określa uprawnienia emerytalne dla górników zatrudnionych pod ziemią, do zaliczenia okresów czynnej służby wojskowej do okresów pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, pod warunkiem podjęcia takiej pracy w ciągu 30 dni od dnia zakończenia tej służby. Je [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, [227], 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU