STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 67, Sygnatura: I CKN 51/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie wypełnienia weksla in blanco przez jego odbiorcę niezgodnie z otrzymanym upoważnieniem, zobowiązanie wekslowe osoby, która weksel wręczyła, nie powstaje - co osoba ta może odbiorcy weksla zarzucić bez jakichkolwiek ograniczeń. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Pomorskiego Banku Kredytowego SA I Oddziału w Sz. przeciwko Małgorzacie C. i Andrzejowi C. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanych od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 77, Sygnatura: I SA/Lu 462/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kodeks postępowania administracyjnego, jak i Ordynacja podatkowa, nie zna dowodu z pisemnych "oświadczeń kontrahentów". Dowodem natomiast w konkretnej sprawie mogą być zeznania tych osób (kontrahentów) w charakterze świadków złożone przed organem podatkowym w określonym trybie i przy zachowaniu zasad ustalonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Z UZASADNIENIA Zaskarżoną decyzją z dnia 19 marca 1998 r., Izba Skarbowa utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego z dnia 8 grudnia 1997 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 131, Sygnatura: III CZP 10/99
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wierzyciel, powołujący się na bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nie może pozwać członka zarządu tej spółki na podstawie art. 296 § 1 Kodeksu handlowego bez uprzedniego uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko spółce. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Warszawie - Oddziału Zakładu Gazowniczego w K. przeciwko Czesławowi R. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 15 czerwca 1999 r. zagadnienia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 12, Sygnatura: III CZP 11/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, powstały z przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego w formie jednostki budżetowej, nie jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przed dokonaniem przekształcenia przez funkcjonariusza państwowego będącego pracownikiem przekształconego zakładu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Agnieszki I. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ch. i Skarbowi Państwa - Wojewodzie P. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 139, Sygnatura: III CZP 16/99
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu przed sądem pierwszej instancji wszczętym na skutek skargi na postanowienie komornika, ustalające koszty egzekucji, komornik nie bierze udziału. Sąd Najwyższy, w sprawie ze skargi Elżbiety B. i Teresy S. - Elektryczne Centrum Handlowe "ANIA" Spółka Cywilna w W. z udziałem Jacka S. i Jacka J. - PPHU "Bychowo" w Ł. na czynności komornika Sądu Rejonowego w Wieluniu, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 9 czerwca 1999 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 10, Sygnatura: II CKN 379/98.
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziane w art. 65 § 2 k.c. wymaganie badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy ogranicza w istotnym stopniu możliwość werbalnej interpretacji umowy. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa przedsiębiorstwa Remontowo-Montażowego "REMUR" SA w R. przeciwko Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu "DG-DIGPOL" Spółce z o.o. w B.-Z. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 października 1997 r., sygn. akt I AC [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: K. 18/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 27a ust. 1 pkt 1) lit. c) w związku z art. 27a ust. 3 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 90 z 1993 r., poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r., Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 135, Sygnatura: I CKN 43/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sprzedaż przez producenta, zajmującego na rynku pozycję dominującą, wytwarzanych produktów w ten sposób, że zamówienia niektórych odbiorców realizowane są w zakresie nieproporcjonalnie większym niż pozostałych, może stanowić praktykę monopolistyczną określoną w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (tekst jedn. Dz.U. Nr 49, poz. 318 ze zm.). 2. Dla zastosowania tzw. klauzuli rozsądku niezbędne jest wykazanie przez podmiot działający [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: I SA/Lu 359/98
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgłoszenie rejestracyjne NIP, którego dokonał skarżący w 1996 r., wiązało się z nadaniem skarżącemu numeru identyfikacji podatkowej na podstawie ustawy z 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i nie zastępuje zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z 1993 r. o VAT. Z UZASADNIENIA Zaskarżoną decyzją, Izba Skarbowa, po rozpatrzeniu odwołania Mariusza S. od decyzji Urzędu Skarbowego określającej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za okres [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 72, Sygnatura: III CKN 196/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypłacenie przez bank wkładu zgromadzonego na rachunku oszczędnościowym stwierdzonym imienną książeczką oszczędnościową osobie nieuprawnionej do odbioru wkładu, nie zwalnia banku z zobowiązania wobec posiadacza rachunku. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 28 maja 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Anny K. przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Państwowemu - Oddziałowi w Z. o zapłatę, na skutek kasacji powódki od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Zamościu z dnia 21 sierpnia 1997 r., s [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, [227], 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU