STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 13, Sygnatura: III CZP 39/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Po upływie terminu wskazanego w art. 568 § 1 k.c. roszczenie kupującego o obniżenie ceny rzeczy wadliwej wygasa i nie może być skutecznie dochodzone przed sądem. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Dariusza C. przeciwko Gminie I. Z. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 5 lipca 2002 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, postanowieniem z dnia 23 maja 2002 r., sygn. akt I AC [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 43, Sygnatura: I ACa 1481/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczenie w art. 5 ust. 2 i w art. 9 pkt 9 Prawa dewizowego (Dz.U. nr 160 z 1998 r., poz. 1063 z późn. zm.) do obrotu dewizowego w stosunkach między osobami fizycznymi nie związanych z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub wykonywanym wolnym zawodem, wyłącza w tym zakresie stosowanie zasady walutowości wyrażonej w art. 358 § 1 k.c. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2002 r. na rozprawie, sprawy z powództwa Pawła P. przeciwko Tomaszowi G. o zapłatę, na skut [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 10, Sygnatura: I CKN 874/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot równowartości mienia (art. 10 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego – Dz.U. nr 34, poz. 149), Skarb Państwa reprezentuje, także po wejściu w życie ustawy o działach administracji rządowej, Minister Finansów. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Jana R., przeciwko Skarbowi Państwa – reprezentowanemu przez Ministra Ska [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 25, Sygnatura: I ACa 1242/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo podmiotowe pozwalające powodom na bezpłatne pozbawienie prawa własności obecnego właściciela i mające charakter wybiórczy jest prawem nabytym niesprawiedliwie (niesłusznie). Korzystanie z takiego prawa nie powinno korzystać z ochrony, jaką zapewnia przymus państwa. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2002 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Zofii N., Zbigniewa S., Ireny S., Wandy C., Zinaidy D., Krystyny M., Bernardyny J., Haliny S., przeciwko Przedsiębiorstwu O [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 56, Sygnatura: II AKa 201/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Uczestnictwo w obrocie polega na przyjęciu odpłatnie bądź nieodpłatnie środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka makowego lub słomy makowej celem późniejszego ich przekazania innej osobie, nie będącej konsumentem. To bowiem osoba odbiorcy tych środków jest kryterium pozwalającym na dokonanie rozróżnienia między uczestniczeniem w obrocie środkami a udzielaniem ich. To ostatnie polega wszak na daniu (dostarczeniu) środka odurzającego lub substancji psychotropowej konsumentowi te [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 123, Sygnatura: II AKa 153/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. nr 154, poz. 1013 i nr 159 z 1998 r., poz. 1049 z późn. zm.) w § 21 jednoznacznie wskazuje, że koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszonej przez Skarb Państwa obejmują jedynie opłatę (nie wyższą niż dwukrotna stawka minimalna) oraz niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata. Rozporządzenie to nie daje podstawy prawnej do zasądzania odrębnej op [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKa 219/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jest niewątpliwym, że do zasądzenia odszkodowania na podstawie art. 46 § 1 k.k. konieczne jest złożenie wniosku przez pokrzywdzonego lub inną osobę uprawnioną, żaden natomiast przepis nie określa formy tego wniosku, może on więc być złożony na piśmie lub ustnie do protokołu. Z UZASADNIENIA Słuszny jest również zarzut prokuratora naruszenia przepisu art. 46 § 1 k.k., choć część argumentów powołanych na jego poparcie nie została sformułowana zbyt zręcznie. Chodzi mianowicie o stwierdzenie proku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 27, Sygnatura: I ACa 1338/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wspólnik spółki cywilnej może dochodzić zwrotu wniesionego do spółki wkładu w postępowaniu procesowym w sprawie z jego powództwa przeciwko wspólnikowi o zapłatę, jak również może wierzytelność z tego tytułu zgłosić do potrącenia. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2002 r. na rozprawie sprawy z powództwa Piotra Z., przeciwko Sławomirowi S. o zapłatę 17.000 zł, na skutek apelacji pozwanego, od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2001 r., sygn. akt XX G [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 44, Sygnatura: I ACa 1238/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Katalog podstaw nieważności ma charakter zamknięty (art. 199 § 1 k.p.c., art. 1099 k.p.c.) i obejmuje tylko bezwzględne przesłanki procesowe. Tymczasem legitymacja procesowa jest pozytywną przesłanką jurysdykcyjną, podlegającą ocenie na podstawie przepisów prawa materialnego, zatem jej ewentualny brak skutkuje oddaleniem powództwa, a nie odrzuceniem pozwu. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2002 r. w Warszawie na rozprawie, sprawy z powództwa Leszka W. przeciwko Skarb [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 56, Sygnatura: II AKa 185/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla bytu czynu ciągłego w rozumieniu art. 12 k.k., polegającego - ogólnie ujmując - na wprowadzaniu środków odurzających, nie może mieć znaczenia fakt, że oskarżony czynił to w jednych przypadkach odpłatnie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a w innych przypadkach udzielał haszyszu nieodpłatnie, skoro oczywistym jest, w świetle doświadczenia życiowego, że tzw. "dealerzy" narkotyków częstokroć udzielają narkotyków nieodpłatnie, w celu niejako promocyjnym, dla zwiększenia ilości późniejszych [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, [228], 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU