STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: III CKN 261/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Naruszenie przy wyborach obowiązku tajnego głosowania, przewidzianego w art. 411 k.h., na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej stanowi podstawę do skutecznego zaskarżenia na podstawie art. 413 k.h. podjętej uchwały. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 26 maja 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Zakładów Budownictwa Kolejowego w L. przeciwko "Carbokol" Spółce Akcyjnej w L. o unieważnienie uchwały, na skutek kasacji pozwanego od wyroku Sądu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 143, Sygnatura: I CKN 4/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego zarządu spółdzielni, nie stoi na przeszkodzie podjęciu uchwały przez walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) o nieudzieleniu absolutorium niektórym lub wszystkim członkom zarządu. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 25 maja 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Anny J. i Zdzisława K. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "Odra" w P. o uchylenie uchwał Zebrania Przedstawicieli SM, na skutek kasacji powodów od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 132, Sygnatura: I CKN 1146/97
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku nabycia przez małżonka ze środków pochodzących z majątku wspólnego, w drodze czynności prawnej, udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnikiem staje się tylko małżonek uczestniczący w tej czynności. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 7 maja 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Joanny W. przeciwko Przedsiębiorstwu Usługowo-Produkcyjnemu "Torem", Spółce z o.o. w G. o unieważnienie uchwał zgromadzenia wspólników, na skutek kasacji powódki od wyroku Sądu Apelacyjnego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 136, Sygnatura: I CKN 1152/97
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak bezprawności działania jest okolicznością obojętną z punktu widzenia dopuszczalności zastosowania art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 14 maja 1999 r. na rozprawie sprawy z odwołania Zakładów Metalowych "STALBUD-C." Spółki z o.o. w C. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, zainteresowany: Zakłady Energetyczne w B.-B. o przeci [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 12 maja 1999 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 47, Sygnatura: XVII Ame 1/99
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wobec zawarcia kilku umów na zasilanie w energię elektryczną poszczególnych obiektów, w tym odrębnej umowy na potrzeby zasilania domku jednorodzinnego, każda z takich umów kształtuje odrębny stosunek cywilnoprawny. Innymi słowy, kwestia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez strony lub jedną z nich powinna być rozpatrywana odrębnie w odniesieniu do konkretnej umowy, której postanowienia zostały naruszone. Również zasada ekwiwalentności wzajemnych świadczeń, w rozumieniu art. 487 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 189/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Członek spółdzielni może zaskarżyć do sądu każdą uchwałę walnego zgromadzenia z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub statutu, a zatem nie ma podstawy do zaskarżenia do sądu uchwał rady nadzorczej spółdzielni. Od uchwały rady nadzorczej służy natomiast członkowi odwołanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym do walnego zgromadzenia. Otwarcie drogi sądowej do zaskarżenia uchwały następuje dopiero po wyczerpaniu postępowania wewnątrzspółdzielczego przewidzianego w art. 32 Prawa spółdziel [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III CZP 61/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchwały zarządu komisarycznego ustanowionego dla bankowej spółki akcyjnej na podstawie art. 105 Prawa bankowego z 1989 r. (tekst jedn. Dz.U. Nr 72 z 1992 r., poz. 359 ze zm.), podjęte w sprawach zastrzeżonych do właściwości walnego zgromadzenia akcjonariuszy, nie mogą być unieważnione w wyniku wytoczenia powództwa z art. 414 k.h. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Anny Ż. przeciwko Łódzkiemu Bankowi Rozwoju Spółce Akcyjnej w Ł., obecnie: BIG Bank SA w W. z udziałem interwenienta ubocznego po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 41, Sygnatura: I SA/Wr 716/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie sposób przyjąć za odpowiadające prawu stwierdzenie, iż braki tytułu wykonawczego mogą ulec poprawieniu przez wierzyciela w piśmie stanowiącym odpowiedź na pismo organu egzekucyjnego lub izby skarbowej. 2. Organ egzekucyjny, badając przy wszczęciu postępowania egzekucyjnego dopuszczalność egzekucji administracyjnej, bada z urzędu walory tytułu wykonawczego. Stwierdziwszy zaś braki formalne tytułu wykonawczego, organ egzekucyjny winien zwrócić tytuł wierzycielowi do uzupełnienia. Z UZASAD [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: II CKN 266/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli mają być umorzone udziały jednego ze wspólników, na podstawie postanowienia umowy spółki, nie określającego szczegółowych przesłanek umorzenia, jego zgoda na umorzenie warunkuje prawidłowość uchwały zgromadzenia wspólników w przedmiocie umorzenia. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Adama T. przeciwko "RADIOSTER" Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o ustalenie, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 91, Sygnatura: I ACa 1387/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli konieczne było uzyskanie przez spółkę z udziałem zagranicznym zezwolenia na nabycie nieruchomości, chociaż nabycie miało się odbyć w toku postępowania upadłościowego i zgodnie z dyspozycjami zawartymi w postanowieniach sędziego komisarza, to podobnie konieczne było uzyskanie zezwolenia przez państwową osobę prawną na zbycie przedsiębiorstwa spółce z udziałem zagranicznym, pomimo że zbycie miało się odbyć w toku postępowania upadłościowego. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dni [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, [228], 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU