STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 21, Sygnatura: III AUa 1348/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 z późn. zm.), dotyczący uzupełnienia stażu pracy okresami pracy w gospodarstwie rolnym, w zakresie niezbędnym do przyznania emerytury, nie zawiera żadnego bliższego określenia rodzaju tego świadczenia. Przyjąć zatem należy, że odnosi się do każdej emerytury, a więc zarówno emerytury przyznawanej od ustawowego jak i obniżonego wieku emerytalnego. Sąd Apelacyjny w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 15, Sygnatura: I ACa 1358/01
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do przepisu art. 42 ust. 2 Prawa prasowego, wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam opublikowanych zgodnie z art. 36 tego Prawa. Przepis art. 36 Prawa prasowego stanowi w ust. 2, że ogłoszenia i reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego. W świetle przytoczonych przepisów, przesłanką odpowiedzialność wydawcy jest sprzeczność ogłoszenia i reklamy z prawem lub zasadami współżycia, wynikająca wprost z treści lub formy tych materiałów. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III APa 206/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niewłaściwa metoda ustalania ilości opału w magazynie paliw, uniemożliwiająca ustalenie faktycznej ilości tego opału w momencie powierzenia pracownikowi odpowiedzialności materialnej za ten magazyn i brak rzetelnej inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, stanowi podstawę do uwolnienia się przez pracownika od odpowiedzialności za stwierdzony niedobór. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2001 r., Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w W. oddalił powództwo Polskich Kolei Państwowych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: III APa 197/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa zawarta z osobą prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług, która wystawiła rachunek za wykonaną pracę, powiększony o podatek VAT - nie jest umową o pracę w rozumieniu przepisu Kodeksu pracy. Z UZASADNIENIA Powód M. M. wniósł o ustalenie, że łączyła go ze J.W.C. Spółką z o.o. umowa o pracę, o uznanie wypowiedzenia tej umowy za bezskuteczne, a w toku procesu rozszerzył powództwo żądając zasądzenia odszkodowania w wysokości 21.000 zł + 22% VAT - stanowiącego trzykrotno [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: II AKa 343/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przy ustalaniu zamiaru sprawcy oszustwa kredytowego, który nie przyznaje się do popełnienia tego czynu, należy mieć na uwadze całokształt okoliczności, na podstawie których można bez ryzyka błędu wyprowadzić wnioski, dotyczące realności wypełnienia zobowiązań złożonych przez sprawcę pracownikowi instytucji kredytowej, a w szczególności zabezpieczenia jego spłaty, wynikającej z możliwości finansowych i skali obciążeń sprawcy, maskowanej złożonymi przez niego nierzetelnymi oświadczeniami. 2. A [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 45, Sygnatura: I ACa 1356/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Utrata mocy obowiązującej art. 418 k.c., uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją, nastąpiła dopiero od dnia wejścia w życie Konstytucji z 1997 r. (17 października 1997 r.), a zatem przepis ten ma zastosowanie do zdarzeń, które zaszły wcześniej. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2002 r. w W. na rozprawie, sprawy z powództwa Stanisławy K., przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Okręgowego w Ostrołęce i komornikowi Sądu Rejonowego w Ostrołęce o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 70, Sygnatura: II AKa 158/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zadanie przez sprawcę jednego ciosu pokrzywdzonej niebezpiecznym narzędziem w postaci noża, a następnie natychmiastowe wezwanie pomocy i okazanie czynnego żalu oraz skruchy wskazuje na brak zamiaru, by sprawca godził się na spowodowanie skutku śmiertelnego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2002 r. sprawy Jana Z., oskarżonego z art. 148 § 1 k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 19 lutego 2002 r. syg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 11, pozycja: 77, Sygnatura: II AKa 182/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wymierzając karę, sąd kieruje się dyrektywami określonymi w art. 53 k.k. Jednakże w wypadku uznania, na skutek prawidłowego ustalenia i oceny tych wszystkich dyrektyw, że wymierzona kara pozbawienia wolności nie powinna przekraczać 2 lat, to przeszkodą do warunkowego zawieszenia jej wykonania nie może być wzgląd na społeczne oddziaływanie kary. Jedyną przesłanką decydującą o tym czy kara w takiej wysokości ma być orzeczona w postaci bezwzględnej, czy też z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: III CZP 35/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez "inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy" w rozumieniu przepisu art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jedn. Dz.U. nr 25 z 1997 r., poz. 128) rozumieć należy także pożyczkę udzieloną z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy (Dz.U. nr 122, poz. 539). S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 18/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Składka na ubezpieczenie zdrowotne winna być opłacona od wszystkich przychodów uzyskiwanych przez osobę podlegającą ubezpieczeniu społecznemu. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w R., wyrokiem z dnia 21 listopada 2000 r. oddalił odwołanie K. D. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w R., wydanej w dniu 4 lipca 2000 r., stwierdzającej obowiązek podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązującej do zap [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, [229], 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU