STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 96, Sygnatura: U. 3/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Interpretacja nazwy „własność Państwa”, prowadząca do objęcia jej zakresem oprócz własności Skarbu Państwa także własność komunalną oraz własność innych jednostek samorządu terytorialnego, pozostaje w sprzeczności z konstytucyjnymi zasadami samodzielności (zwłaszcza w płaszczyźnie finansowej) samorządu terytorialnego. Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu dnia 19 kwietnia 1999 r. na rozprawie z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Prezesa Rad [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 144, Sygnatura: I CKN 1088/97
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niezgodność z prawem niektórych tylko zmian wprowadzonych do statutu spółdzielni, nie powoduje konieczności uchylenia całej uchwały walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) zmieniającej statut. Uchwała podlega uchyleniu w części, w której postanowienia zmienianego statutu nie są zgodne z prawem, chyba że z okoliczności wynika, że bez tych postanowień zmiana statutu nie zostałaby dokonana. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Jerzego K. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 145, Sygnatura: I KZP 8/99
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działaniami na szkodę spółki, o jakich mowa w art. 300 § 1 Kodeksu handlowego, są takie czynności dokonane przez osoby wymienione w tym przepisie, które zostały podjęte w granicach upoważnienia ustawowego lub wychodzące poza jego zakres, ale wynikające z ich roli w spółce i pozostające w związku z funkcjami pełnionymi w jej władzach. Sąd Najwyższy, w sprawie Henryka P., Tomasza W., Stanisława W., po rozpoznaniu przekazanych na podstawie art. 441 § 1 k.p.k. przez Sąd Wojewódzki w Poznaniu, post [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 22, Sygnatura: K. 36/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 108, poz. 683) w zakresie, w jakim wprowadził on do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 83, poz. 373; zm.: z 1992 r. Nr 18, poz. 74, Nr 80, poz. 406; z 1994 r. Nr 90, poz. 419) zdanie: "Ustalone w nim terminy stosuje się bez względu na datę ustania cz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 119, Sygnatura: I CKN 1135/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do oceny stosunków wynikających z umowy o budowę mieszkania spółdzielczego, zawartej przez spółdzielnię mieszkaniową z osobą nie będącą członkiem tejże spółdzielni, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące wykonania i skutków niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych (art. 487 i następne k.c.), chyba że strony przyjęły w umowie inne przepisy. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Eugeniusza N. przeciwko Spółdzielni Budownictwa Mieszkanio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 7 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 48, Sygnatura: XVII Ama 85/98/E
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie braku zgody jednej ze stron na zawarcie umowy, druga strona może żądać w trybie postępowania administracyjnego, aby treść umowy z przedsiębiorstwem energetycznym została ustalona przez Prezesa URE w trybie art. 8 ust. 1 omawianej ustawy, a więc w drodze decyzji administracyjnej. Żądanie strony, która wszczyna postępowanie administracyjne, zbliżone jest swym charakterem do funkcjonującego na gruncie odrębnych przepisów powództwa o ustalenie (ukształtowanie) stosunku prawnego. W następ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 111, Sygnatura: I CKN 15/99
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu upadłościowym nie jest dopuszczalna skarga o wznowienie postępowania. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 31 marca 1999 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Nowe Miasto o wznowienie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika Krzysztofa M. właściciela przedsiębiorstwa "Zoebis" w P., na skutek kasacji Prokuratora Wojewódzkiego w Poznaniu od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 6 października 1998 r., syg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 94, Sygnatura: K. 5/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Art. 2 w związku z art. 3 ustawy z dnia 4 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy – Prawo budżetowe i ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 158, poz. 1042) jest zgodny z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Art. 3 ustawy z dnia 4 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy – Prawo budżetowej i ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 158, poz. 1042) w zakresie, w jakim nadaje tej ustawie moc obowiązującą przed dniem jej ogłoszenia, jest niezgodny z art. 2 Konstytu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 104, Sygnatura: OPS 17/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydatki warunkujące wypłatę rekompensaty zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 4 października 1991 r. o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991- 1995 oraz o zmianie niektórych ustaw mogą być poniesione i udokumentowane po dniu 31 grudnia 1995 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu wątpliwości prawnej przekazanej przez skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego: "Czy poniesienie i udokumentowanie wydatków na cele [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 marca 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 105, Sygnatura: SA/Bk 166/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Celem 0% stawki dla robót zamawianych przez MON na cele wojskowe jest zmniejszenie kosztów inwestycji wykonywanych dla wojska. Cel ten przemawia za stosowaniem tej stawki zarówno w stosunku do usług wykonywanych przez głównego wykonawcę, jak i wobec usług wykonywanych przez podwykonawców. Trudno jest znaleźć logiczne uzasadnienie dla sytuacji, gdy wykonawca płacił podwykonawcy wynagrodzenie za wykonane przez niego usługi z podatkiem 7%, a sam uzyskiwał wynagrodzenie od zamawiającego wyliczone ze [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, [229], 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU