STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 34, Sygnatura: II AKa 109/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podżeganie i pomocnictwo w stosunku do sprawstwa - które ma walor podstawowy - mają charakter pochodny. Oznacza to, że działanie przestępne polegające na podżeganiu i pomocnictwie do dokonania określonego przestępstwa przez inną osobę skutkuje odpowiedzialnością karną za te formy zjawiskowe tylko wtedy gdy nie dojdzie do fazy dokonania. Jeżeli natomiast przerodzi się z tych form zjawiskowych na współudział w dokonywaniu przez tę osobę czynu przestępnego, wówczas - zgodnie z zasadą uprzednich czy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I KZP 14/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro czynem karalnym, określonym w art. 87 § 1 k.w., jest prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, to w stanie prawnym przed 15 grudnia 2000 r., również prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości mieściło się w znamionach tego wykroczenia. Przemawiają za tym wręcz elementarne reguły logicznego rozumowania. Nie sposób wszak przyjąć, że czynem karalnym było do tej daty prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu, a nie było nim prowadzenie takiego pojazdu w stanie n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 1372/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Pozbawienie strony możliwości obrony swych praw, stanowiące w myśl art. 379 pkt 5 k.p.c. o nieważności postępowania, zachodzi wówczas, gdy z powodu wadliwości procesowych sądu lub strony przeciwnej, będących skutkiem naruszenia konkretnych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, strona nie mogła brać udziału w postępowaniu lub jego istotnej części, jeżeli skutki tych wadliwości nie mogły być usunięte na następnych rozprawach przed wydaniem w danej instancji wyroku. 2. Jeżeli bowiem za orga [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: I CKN 654/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przewidziane w art. 124 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz.U. nr 80 z 2000 r., poz. 904 ze zm.), odnowienie i przedłużenie zakresu ochrony autorskich praw majątkowych dotyczy tylko takich praw, które według ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz.U. nr 34, poz. 234 ze zm.) przysługiwały twórcy, lecz na skutek upływu czasu – wygasły. 2. Jeżeli na pocztówkach fotograficznych twórca umieścił zastrzeżenie swego pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 24, Sygnatura: II AKo 91/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ponieważ instytucja wznowienia w sprawach o wykroczenia pojawiła się dopiero z dniem 17 września 2001 r., przeto może być brana pod uwagę tylko wobec orzeczeń wydanych po tej dacie. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu, w sprawie przeciwko Januszowi S., zainicjowanej wnioskiem jego obrońcy o wznowienie zażalenia wniesionego przez obrońcę ukaranego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 24 kwietnia 2002 r., sygn. VI Ko 44/02, w przedmiocie wznowienia postępowania, na podstaw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 26, Sygnatura: II AKz 330/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku uznania pisma oskarżonego, jako wniosku o przywrócenie terminu spełniającego wymogi z art. 126 § 1 k.p.k., błędne jest skierowanie takiego wniosku na posiedzenie wyznaczone w składzie jednoosobowym, zaś podjęta decyzja w tymże składzie w formie zarządzenia - sprzeczna jest z treścią art. 126 § 2 k.p.k. Ponieważ mylne oznaczenie orzeczenia należy oceniać nie według jego formy, lecz według jego istoty zgodnie z dyrektywą wyrażoną w art. 118 § 2 k.p.k., sąd odwoławczy ma prawo uznać, iż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 35, Sygnatura: III AUa 811/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O ewentualnym dopuszczeniu dowodu z opinii innego biegłego tej samej specjalności medycznej nie może decydować wyłącznie wniosek strony, lecz zawarte w tym wniosku konkretne uwagi i argumenty podważające miarodajność dotychczasowej opinii lub co najmniej miarodajność tę poddające w wątpliwość. W przeciwnym wypadku wniosek taki musi być uznany za zmierzający wyłącznie do nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu, co winno skutkować jego pominięciem (art. 217 § 2 k.p.c.). Sąd Apelacyjny w Katowicach [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 49, Sygnatura: II AKz 501-502/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd nie orzekał w oparciu o przepis art. 249 § 3 k.p.k., lecz art. 344 k.p.k., a zatem wymóg przesłuchania oskarżonego nie mógł mieć w zaistniałej sytuacji zastosowania. Orzekanie bowiem w tym trybie o dalszym areszcie nie jest tożsame z jego zastosowaniem, gdyż po wniesieniu aktu oskarżenia wchodzą w grę powinności sądu i uprawnienia stron określone w art. 339 § 3 pkt 6 i § 5 k.p.k., a zawarte w rozdziale "wstępna kontrola oskarżenia", w którym art. 344 k.p.k. też się znajduje i nie ma w nim ta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 42, Sygnatura: II AKa 417/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Porównanie brzmienia przepisu art. 93 § 1 u.k.s. i art. 55 § 1 k.k.s. przemawia za tym, że obecnie znamiona przestępstwa firmanctwa zostały doprecyzowane. Z treści ostatniego z powołanych przepisów wynika, że skutkiem przestępczego działania jest narażenie na uszczuplenie podatku, co oznacza, że zaistnienie uszczerbku finansowego jest wysoce prawdopodobne (art. 53 § 28 k.k.s.). Z kolei istotą przestępstwa z art. 93 u.k.s. było uchylenie się podatnika od opodatkowania, czyli nie branie udziału w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 maja 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 552/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Choć na pracodawcy niewątpliwie spoczywa obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego, to jednak brak takiego zgłoszenia w odniesieniu do osoby spełniającej warunki podlegania ubezpieczeniu społecznemu nie upoważnia do przyjęcia faktu niepodlegania przez taką osobę ubezpieczeniu, rodząc jedynie powinność objęcia jej ubezpieczeniem (zgłoszenia) z urzędu przez sam organ rentowy. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2002 r. w K., sprawy Marzenny B., przeciwko [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, [230], 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU