STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 130, Sygnatura: K. 2/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 29 ust. 2a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50; zm.: Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 559; z 1994 r. Nr 132, poz. 670; z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703; z 1996 r. Nr 137, poz. 640; z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926 i Nr 162, poz. 1104 oraz z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076) oraz art. 104a Ustawy Karnej Skarbowej z dnia 26 października 1971 r. (Dz.U. Nr 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 133, Sygnatura: II CKN 24/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 203 k.h. dotyczy umów między spółką a członkami zarządu, związanych ze sprawowaną funkcją członka zarządu, a nie umów zawieranych przez spółkę z członkami zarządu działającymi jako osoby fizyczne, a więc poza pełnioną przez nich funkcją. 2. Dopuszczalność zawarcia przez jednoosobową spółkę z o.o. umowy sprzedaży nieruchomości powinno wynikać z treści pełnomocnictwa w formie notarialnej, a jej brak skutkuje nieważność umowy. 3. Do reprezentacji jednoosobowej spółki z o.o. przy z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 137, Sygnatura: III CKN 231/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wynikające z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz.U. Nr 53, poz. 272 ze zm.) zobowiązanie odbiorcy przesyłki do zapłaty ciążących na niej należności jest jego samoistnym zobowiązaniem wobec przewoźnika. Obowiązek ten istnieje nawet wtedy, gdy ze stosunku prawnego wynikało, że zależność ta będzie obciążać nadawcę. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 19 marca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Polskich Kolei Państwowych - Biura Kontroli Dochodów w Ł. prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 95, Sygnatura: K. 35/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776; zm.: Nr 160, poz. 1082; z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118 i 1126) jest zgodny z art. 167 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu dnia 16 marca 1999 r. na rozprawie sprawy z wniosku Rad Gmin: B., D., G.W., K. i T. P., z udziałem umocow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 146, Sygnatura: WKN 37/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwość przypisania wystawcy czeku bez pokrycia przestępstwa określonego w art. 61 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283) zachodzi jedynie wtedy, gdy zapłata czeku nie nastąpiła, wskutek czego posiadacz czeku poniósł szkodę. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 12 marca 1999 r. na rozprawie sprawy Arkadiusza G., skazanego prawomocnie za popełnienie przestępstwa określonego w art. 199 § 1 d.k.k. w zbiegu z art. 61 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo cze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 140, Sygnatura: III CKN 198/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wynajmujący nie będący właścicielem rzeczy najętej może domagać się naprawienia szkody wynikłej z nieuwzględnienia przez najemcę obowiązku zwrotu rzeczy tylko wówczas, gdy przysługiwało mu uprawnienie do dysponowania rzeczą po zakończeniu najmu. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 11 marca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi w B. przeciwko Mirosławowi M. i Leonowi M. wspólnikom Spółki Cywilnej "Mur-Mir" w B. o zapłatę, na skutek kasa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 marca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 106, Sygnatura: I ACa 636/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa franchisingu jest umową wzajemną, jednakże w jej przypadku z reguły ma się do czynienia z niewymiernością wielu, nawet podstawowych świadczeń dokonywanych przez dawców franchisingu. Trudno bowiem w sposób wymierny ocenić udostępnienie koncepcji systemowej prowadzenia przedsiębiorstwa handlowego, doświadczenia zawodowego, oznaczenia przedsiębiorstwa, a także licencji znaku towarowego, czy innych praw własności intelektualnej. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 199 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 marca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 31, Sygnatura: I ACa 687/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O tym, czy znak towarowy jest powszechnie znany, przesądza powszechna jego znajomość przede wszystkim wśród potencjalnych nabywców. Jednakże ze względu na daleko posuniętą specjalizację produkcji nie da się wykluczyć, że ów krąg potencjalnych nabywców będzie się ograniczał do zamkniętej grupy specjalistycznych nabywców. Niekoniecznie więc znak znany w tej grupie będzie znany przeciętnemu nabywcy, który nie uczestniczy w tym specjalistycznym obrocie, stąd nie było podstaw do odmowy przeprowadzeni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 109, Sygnatura: K. 23/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 228 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. Nr 54 z 1995 r., poz. 288; zm.: Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 111, poz. 723, Nr 121, poz. 770) jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 1 Protokołu Nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. Nr 36 z 1995 r., poz. 175). Tryb [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 112, Sygnatura: I CKN 1026/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powzięcie przez wspólników uchwały wbrew przepisom prawa (art. 240 § 1 k.h.) oznacza kolizję z każdym przepisem prawa (bezwzględnie i względnie obowiązującym). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Józefa W. przeciwko Specjalistycznemu Przedsiębiorstwu "TAWI-ECO" Sp. z o.o. o unieważnienie uchwał, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 1998 r., sygn. akt. I ACa 148/98, 1. uchyla zaskarżony wyrok w częś [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, [230], 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU