STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 marca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: III AUa 2267/09
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Podstawą zaliczenia pracy katechetycznej do pracy nauczycielskiej uprawniającej do emerytury na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela jest wykonywanie na podstawie podpisanej umowy zawartej z odpowiednią placówką oświatową, a w przypadku pracy za granicą – w warunkach określonych w przepisach szczególnych. 2. Sama praca mająca charakter katechetyczny, jeżeli jest wykonywana w ramach obowiązków duchownego, ale bez podstawy prawnej w postaci umowy o pracę zawieranej z odpowiednią placówką [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 21, Sygnatura: III AUa 653/09
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przelicznik przewidziany w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227) – nakazujący liczyć każdy pełny rok zatrudnienia na kolei na parowym, spalinowym lub elektrycznym pojeździe trakcyjnym, w drużynach konduktorskich oraz na stanowiskach manewrowych lub ustawiaczy jako 14 miesięcy zatrudnienia na kolei – nie ma zastosowania w sytuacji, gdy ubezpieczony nabył prawo do emerytury na zasad [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 listopada 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 6, pozycja: 12, Sygnatura: III AUa 1829/09.
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustawodawca zamierzył przyznawanie dodatku wyłącznie osobom, które są dosłownie sierotami zupełnymi, tzn. takim, których oboje rodzice naturalni nie żyją i tak też ten dodatek – póki co – należy rozmieć. 2. W przypadku, gdy ojciec naturalny nie jest znany (np. nie jest ustalone ojcostwo), śmierć matki może być uznana za powodującą sieroctwo zupełne, jednakże nie można tej oceny rozciągać na sytuację, gdy ojciec nie utrzymuje kontaktów z dzieckiem. Sąd Apelacyjny w Katowicach, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 października 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 9, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 1050/09
Data wprowadzenia do systemu: 09-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Emerytury i renty żołnierzy zawodowych przyznane przed dniem 1 stycznia 1999 r. podlegają waloryzacji na zasadach i w terminach wynikających z art. 6 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (jedn. tekst: Dz.U. nr 8 z 2004 r., poz. 66 ze zm.) w brzmieniu ustalonym przez art. 159 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jedn. tekst: Dz.U. nr 153 z 2009 r., poz. 1227). Sąd Apelacyjn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 5, pozycja: 9, Sygnatura: III APa 13/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie może budzić wątpliwości, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia z 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz.U. nr 15, poz. 64 z późn. zm.) utraciło moc z dniem 6 października 2000 r., a to z uwagi na treść art. 16 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 19, poz. 239). Ustawodawca w przepisie art. 16 tej ustawy odwołuje się do ustawy, o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 września 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: III AUa 1415/09
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Traktowanie okresu pobierania przez posła (lub senatora) uposażenia jak okresu zatrudnienia uzasadnia uznanie, że okres sprawowania mandatu posła ma charakter stosunku pracowniczego i podlega zaliczeniu do okresów zatrudnienia przy ustalaniu uprawnień emerytalnych Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 22 września 2009 r., sprawy z odwołania Antoniego S., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S., o prawo do emerytury, na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 września 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 8, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 719/09
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 88 Karty Nauczyciela musi być stosowany ściśle jako uregulowanie szczególne, zatem rozwiązanie stosunku pracy w innym trybie niż na wniosek nauczyciela nie jest spełnieniem warunku koniecznego do przyznania prawa do emerytury. 2. Prawo do emerytury nauczyciel nabywa dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy, a więc istotna jest data rozwiązania umowy o pracę. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 2 września 2009 r., sprawy z odwołania Iwony C., przeciwko Zakładowi Ub [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 sierpnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 6, pozycja: 13, Sygnatura: III AUa 984/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie bez znaczenia jest to, że zarówno praca malarza antykorozyjnego, jak i pracowników zatrudnionych na wymienionych w pkt. 32 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty (Dz. U. nr 2 z 1995 r., poz. 8) stanowiskach pracy – wykonujących bieżące roboty montażowe, konserwac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 255/09
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291, z późn. zm.) należy interpretować zgodnie z art. 6 pkt 1 i pkt 3 tej ustawy, w którym podmiotem ubezpieczenia nie jest właściciel lub posiadacz gospodarstwa rolnego lecz wyłącznie osoba prowadząca działalność rolniczą w posiadanym gospodarstwie rolnym. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r., Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w W. od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 19/09
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanką materialną utraty prawa do emerytury policyjnej nie jest data popełnienia czynu zabronionego o jakim mowa w art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ...(Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 67 ze zm.), ale prawomocne skazanie za ten czyn po wejściu w życie zmiany art. 10 ust. 1 i ust. 2 dokonanej ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych usta [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, [24], 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU