STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: II AKzw 804/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd nie ma obowiązku samodzielnego ustalania rodzaju przesłanek, w oparciu o które miałaby być udzielona nowa przerwa w wykonaniu kary. Przepis art. 19 § 3 k.k.w. przenosi ciężar dowodowy w zakresie składania wniosków o wszczęcie postępowania wykonawczego przed sądem na podmioty uprawnione do inicjowania tego postępowania. Z treści powołanego przepisu wynika konieczność uzasadnienia i należytego wykazania zawartych we wniosku żądań oraz wskazania dowodów na ich poparcie. Sąd Apelacyjny w Lub [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: II AKa 140/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kryterium decydującym o tym, czy ilość środka odurzającego jest „znaczna”, oprócz jego masy wagowej oraz rodzaju, jest także cel jego przeznaczenia. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2012 r., sprawy E. G., oskarżonego z art. 55 ust. 3 i art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z art. 11 § 2 k.k., z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, z powodu apelacji, wniesionej prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 czerwca 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 4, pozycja: 17, Sygnatura: II AKzw 581/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nawet stwierdzenie istnienia u skazanego ciężkiej choroby nie przemawia za koniecznością udzielenia mu przerwy obligatoryjnej. Konieczne jest bowiem dodatkowe ustalenie w postaci niemożliwości wykonywania kary, przez co należy rozumieć zagrożenie życia skazanego lub spowodowanie dla jego zdrowia poważnego niebezpieczeństwa w wypadku pobytu w zakładzie karnym. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Jana Mariana M., skazanego za przestępstwo z art. 282 k.k., zażalenia wniesionego p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 maja 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 5, pozycja: 22, Sygnatura: II AKzw 411/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla udzielenia przerwy w karze pozbawienia wolności konieczne jest, aby względy rodzinne, uzasadniające to, nadawały się do poprawienia przez obecność skazanego i jego osobiste starania. Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności ma bowiem zawsze charakter celowy. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w sprawie Andrzeja W. S., skazanego z art. 286 § 1 k.k. i inne, zażalenia wniesionego przez skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 21 marca 2012 r., sygn. akt III K [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 5, pozycja: 20, Sygnatura: II AKzw 365/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro skazany nie posiada żadnego majątku, a odbywając karę nie jest zatrudniony, to powinien być zwolniony od opłaty w sprawie wniosku o przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Bez wpływu na powyższe pozostaje okoliczność, że skazany otrzymał przekaz pieniężny, kierowanie się bowiem takimi względami nie byłoby uzasadnione. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w sprawie Marcina T., skazanego z art. 178a § 2 k.k. i inne, zażalenia wniesionego przez skazanego, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 marca 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: II AKa 34/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Protokół zaznajomienia podejrzanego z materiałami postępowania przygotowawczego nie stanowi dowodu, a zawarte w nim oświadczenia nie podlegają ujawnieniu na rozprawie. Zaznajomienie nie stanowi czynności dowodowej i żaden przepis procedury karnej nie pozwala na ujawnienie takiego dokumentu na rozprawie. O tym, jakie dokumenty podlegają odczytaniu na rozprawie głównej, stanowi treść art. 393 § 1 k.p.k. 2. Czynność polegająca na zapoznaniu podejrzanego z aktami postępowania przygotowawczego ze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 23 lutego 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 5, pozycja: 21, Sygnatura: II AKo 7/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uznając za zbyt daleko idące rozumowanie, iż w każdym przypadku, gdy w innej sprawie stwierdzono u oskarżonego działanie w stanie ograniczonej poczytalności, to w kolejnych sprawach zawsze zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności – Sąd Apelacyjny nie znalazł podstaw do wznowienia z urzędu w oparciu o przepis art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k. – postępowania. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w sprawie Dariusza B., z urzędu, w przedmiocie zbadania podstaw do wznowie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 lutego 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKa 2/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zasadą jest dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych wynikłych ze szkód spowodowanych niezgodnym z prawem działaniem organów władzy publicznej w oparciu o art. 417, art. 417[1] i art. 417[2] k.c. na drodze postępowania cywilnego (art. 1 k.p.c.). W postępowaniu karnym są tylko dwa wypadki, w których odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej uregulowano w sposób autonomiczny, wyłączający stosowanie art. 417 k.c. i nast. Pierwszy z nich przewidziano w us [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 października 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 8, pozycja: 32, Sygnatura: II AKz 701/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Znieważenie sądu w rozumieniu art. 49 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych może być wyrażone słownie, gestem i w każdy inny sposób. Stawienie się na rozprawę w stanie znacznej nietrzeźwości (0,31 i 0,33 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu), mieści się w zakresie pojęcia „zniewagi sądu”, określonym w wyżej powołanym przepisie. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu, w sprawie przeciwko A. D., skazanemu za przestępstwo z art. 209 § 1 k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 października 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 9, pozycja: 33, Sygnatura: II AKa 165/11
Data wprowadzenia do systemu: 18-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Po przejściu w stan spoczynku sędzia nie może sporządzić uzasadnienia wyroku wydanego pod swoim przewodnictwem, gdy jeszcze sprawował urząd sędziego. Sędzia w stanie spoczynku nie może wykonywać jakichkolwiek czynności związanych z orzekaniem, bo nie pełni już urzędu sędziego. 2. Samo sporządzenie uzasadnienia wyroku przez osobę nieuprawnioną nie prowadzi do wystąpienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej, lecz powoduje sytuację analogiczną do tej, jaka powstaje w przypadku braku uzasadnienia [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, [24], 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU