STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

GLOSA do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 1, Sygnatura: III AUz 186/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
mgr Jacek Wantoch-Rekowski Teza glosowanego postanowienia ma następujące brzmienie: Kontroli sądowej nie podlegają sprawy związane ze skierowaniem na rehabilitację leczniczą w ramach działań prewencyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak wynika z glosowanego postanowienia, zdaniem sądu, rozstrzygnięcie sprawy o skierowanie przez organ rentowy na rehabilitację leczniczą nie następuje w formie decyzji, a zatem odmowa skierowania nie podlega zaskarżeniu do sądu. Czy słusznie Sąd Apelacyjny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 30, Sygnatura: I ACa 1459/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca w zdaniu pierwszym § 1 art. 24 k.c. wprowadził ogólne domniemanie bezprawności działań naruszających dobra osobiste. Na gruncie Kodeksu cywilnego przyjmuje się obiektywne kryterium bezprawności. Postawienie komuś zarzutu nieprawdziwego, naruszającego jego cześć, jest zawsze działaniem sprzecznym z zasadami współżycia społecznego i w związku z tym bezprawnym, choćby postawienie takiego zarzutu podyktowane było dobrą wiarą jego autora i poparte jego starannością w sprawdzaniu danych, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: I CKN 1567/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedopuszczalne jest zmniejszenie kary umownej na podstawie art. 5 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Jana K., przeciwko Wytwórni Surowic i Szczepionek „Biomed” Przedsiębiorstwu Państwowemu w W. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 22 maja 2002 r., na rozprawie, kasacji powoda, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 stycznia 1999 r., sygn. akt I ACa 1207/98, uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie do ponownego rozpo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 maja 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 35, Sygnatura: III AUa 35/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W myśl art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1990 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.), okres pobierania zasiłków uważa się za okres opłacania składek. W konsekwencji powyższego unormowania, treść art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym w maju 1999 r.) należy rozumieć w ten sposób, że dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje z powodu nieopłacenia składek na to ubezpieczenie ... po upływie okresu zasiłkowego. Za powyższą interpretacją pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 maja 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 10, pozycja: 37, Sygnatura: III APa 171/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracodawca ma prawo oczekiwać i wymagać od pracownika zatrudnionego na kierowniczym stanowisku więcej niż od pracownika szeregowego, ale nie może przerzucać na niego całej odpowiedzialności za brak spodziewanych wyników w pracy, jeżeli swoim zachowaniem przyczynił się w sposób istotny do złego funkcjonowania zakładu pracy. Z UZASADNIENIA Powód - W. R. wnosił ostatecznie o zasądzenie odszkodowania za bezzasadne wypowiedzenie umowy o pracę dokonane przez Bakoma SA w W. Wyrokiem z dnia 31 maja 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 25, Sygnatura: III CZP 29/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wpis użytkowania wieczystego do księgi wieczystej ma moc wsteczną od daty złożenia wniosku o wpis (art. 29 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, tekst jedn. Dz.U. nr 124 z 2002 r., poz. 1361). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Inkasso Reform Spółki z o.o. w L., przy uczestnictwie Huty K., spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w D. G. i Przedsiębiorstwa Usług Remontowych i Serwisowych "Remis" Spółki z o.o. w D. G. o wpis, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 68, Sygnatura: II AKo 254/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kodeks karny skarbowy nie zalicza do środków karnych świadczenia pieniężnego przewidzianego w art. 39 pkt 7 k.k. (patrz: art. 22 § 2 k.k.s. i art. 20 § 2 k.k.s.). Do środków karnych związanych z poddaniem sprawcy próbie zalicza natomiast warunkowe umorzenie postępowania karnego skarbowego (art. 22 § 2 pkt 8 lit. a k.k.s.). W sytuacji więc, gdy sąd umarza warunkowo takie postępowanie, władny jest na podstawie art. 66 § 1 i § 2 k.k. oraz art. 67 § 3 k.k. w związku z art. 20 § 2 k.k.s. do równoczes [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: II AKa 138/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieprawidłowe jest redagowanie wyroku (tzw. sentencji) w ten sposób, że wymieniona jest w nim jedynie podstawa prawna wymiaru kary, a pominięta podstawa prawna skazania (kwalifikacja prawna czynu przypisanego). Każdy z tych elementów powinien być w wyroku wyraźnie przytoczony, co najwyżej z odesłaniem ("na mocy powołanego przepisu"), bo wynika to wyraźnie z art. 413 § 1 k.p.k., a jest dodatkowo uzasadnione potrzebami postępowania wykonawczego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu, w dniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKa 61/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawcą zgwałcenia jest nie tylko ten, który z ofiarą odbywa stosunek płciowy, czy też zmierza do jego odbycia, ale i ten, który wprawdzie sam do takiego celu nie zmierza, ale stosując przemoc doprowadza, bądź próbuje doprowadzić ją do poddania się obcowaniu płciowemu, choćby z udziałem innego sprawcy. To bowiem sam zamach na wolność seksualną ofiary, realizowany przy użyciu takiego środka jak przemoc, jest znamieniem przestępstwa zgwałcenia, a nie dążenia sprawcy do zaspokojenia własnego popędu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 39, Sygnatura: II AKa 146/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 211 k.p.k., eksperyment procesowy przeprowadzany jest w celu sprawdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy, w szczególności w celu odtworzenia przebiegu stanowiących przedmiot rozpoznania zdarzeń. Jest to zatem czynność procesowa o charakterze dowodowym i jako taka jest czynnością niepowtarzalną, a zatem koniecznym jest jej udokumentowanie. Dokumentacja eksperymentu, stosownie do art. 143 § 1 pkt 5 k.p.k., następuje w formie protokołu, przy czym stosownie do art. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, [231], 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU