STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 113, Sygnatura: III CZ 3/99
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa o unieważnienie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o. nie jest sprawą o świadczenie i kasacja w niej przysługuje bez względu na wartość przedmiotu zaskarżenia. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 lutego 1999 r. sprawy z powództwa Mariusza O. przeciwko "Promex - Rożnów" Spółce z o.o. w R. o unieważnienie uchwał, na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 1998 r., sygn. akt II ACa 627/98, postanawia, u [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 120, Sygnatura: K. 25/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Ustawa z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy: 1) jest niezgodna z art. 121 ust. 2, art. 118 ust. 1 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 2) nie jest niezgodna z art. 2 Konstytucji. II. Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643), uznając wydanie orzeczenia za zbędne, TK postanowił umorzyć postępowanie w zakresie pozostałych zarzutów wniosku Prezydenta RP do poszczeg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 30, Sygnatura: I SA/Łd 126/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W trybie art. 64 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie podejmuje się rozstrzygnięcia o umorzeniu kosztów postępowania administracyjnego. Z UZASADNIENIA We wniosku z dnia 22 listopada 1996 r. PBG w Ł. - zwany dalej skarżącym - wystąpił o wydanie na podstawie art. 64 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych umorzonego postępowania egzekucyjnego przeciwko E. i J. ma [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lutego 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 29, Sygnatura: I SA/Wr 2390/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy określaniu wynagrodzenia, o którym mowa w art. 102 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, należy uwzględnić zakres obowiązków dozorcy i warunki przechowywania zajętej ruchomości, w tym konieczność zapewnienia odpowiedniej powierzchni na jej składowanie. Z UZASADNIENIA Na mocy umowy najmu zawartej w dniu 26 lutego 1991 r. pomiędzy ZPR z siedzibą w J. a spółką z o.o. "G.", spółce tej został wynajęty namiot cyrkowy wraz z niezbędnym sprzętem i wozam [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 28, Sygnatura: SA/Sz 450/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek podatkowy z tytułu wykonania robót budowlanych lub budowlano-montażowych powstaje w chwili otrzymania zapłaty, nie później niż 30. dnia od wykonania tych robót. Jest to przywilej podatkowy, z którego podatnik może nie skorzystać, realizując swoje zobowiązania wcześniej, przed otrzymaniem zapłaty, na ogólnych zasadach, tj. z chwilą wykonania usługi, wystawienia faktury lub upływu 7 dni od wykonania usługi. Z UZASADNIENIA Urząd Skarbowy w S. określił Ryszardowi K. za marzec 1997 r. kwo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 122, Sygnatura: III CKN 171/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba ubiegająca się o przydział lokalu spółdzielczego, nie będąca jeszcze członkiem spółdzielni, nie jest uprawniona do ingerowania w treść umowy o roboty budowlane, zawieranej przez spółdzielnię mieszkaniową z wykonawcą, której przedmiotem jest wybudowanie dla tej spółdzielni budynku mieszkalnego, w którym znajduje się lokal objęty przydziałem. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Krzysztofa F., Rafała M., Heleny G. W., Tadeusza W., Barbary B. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 142, Sygnatura: I CKN 1162/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykonywanie użytkowania nie jest przesłanką roszczenia o ustanowienie użytkowania wieczystego, przewidzianego w art. 204 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741 ze zm.). Dochodzenia tego roszczenia przez użytkownika, który nie wykonywał użytkowania zgodnie z celem, w jakim je uzyskał, może być jednak w konkretnych okolicznościach uznane za nadużycie prawa. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Sp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 lutego 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 63, Sygnatura: I ACa 1105/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku powództwa o ustalenie (art. 189 k.p.c.), sąd ma obowiązek badania z urzędu, czy po stronie powoda występuje interes prawny w domaganiu się ustalenia. Niezbadanie przez sąd istnienia interesu prawnego jest równoznaczne z niewyjaśnieniem wszystkich okoliczności faktycznych, istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy i świadczy o nierozpoznaniu istoty sprawy. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 1999 r. sprawy z powództwa Bogdana Z. i Witolda Z. przeciwko Gminie P. o zw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 105, Sygnatura: I CKN 882/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ogłoszenie upadłości osoby prawnej nie pozbawia tej osoby zdolności sądowej. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 1999 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi pozwanego w sprawie z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej "Wiecha" w Sz. przeciwko "Krajbud Dom Mursa" Spółce z o.o. w K. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 8 października 1996 r., sygn. akt VIII GC 774/95, na skutek kasacji wnoszącego skargę od postanowienia Są [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 107, Sygnatura: I CKN 414/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie niemożności doręczenia pisma sądowego pełnomocnikowi przedsiębiorcy pod wskazanym adresem siedziby przedsiębiorcy, skuteczne jest doręczenie tego pisma do rąk osoby wchodzącej w skład organu uprawnionego do reprezentowania przedsiębiorcy względnie pracownika przedsiębiorcy upoważnionego do odbioru pism sądowych. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 1999 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa – Projektowo Wdrożeniowego "Protek" Spółki z o.o. w P. w [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, [231], 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU