STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 57, Sygnatura: II AKa 19/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd ma obowiązek każdorazowego ustalenia faktycznego zamiaru sprawcy i zamiar taki winien ocenić obiektywnie, a nie na potrzeby danej sprawy, winien też jednoznacznie określić rodzaj zamiaru w opisie przypisanego oskarżonemu czynu. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2002 r., sprawy Jerzego W. oskarżonego z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 1 k.k. i art. 157 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 62, Sygnatura: II AKa 64/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro taśma magnetofonowa z zapisem eksperymentu procesowego jest z mocy ustawy załącznikiem do protokołu z tegoż eksperymentu, to korzysta z takiej samej ochrony prawnej jak protokół i nie może zostać usunięta z akt sprawy przez zwrot jej jako rzeczy zbędnej. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2002 r., sprawy Krzysztofa P. oskarżonego z art. 156 § 3 k.k., na skutek apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego, od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 27 czerwca 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 1216/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do związku gmin nie ma zastosowania ust. 3 art. 27 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014). Niezależnie jednak od powyższego, powołany przepis wyklucza powstanie roszczeń osób trzecich i wobec osób trzecich. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2002 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Związku Gmin Mazurskich „Jurand” w S., przeciwko Miastu i Gminie P. i Gminie J. o zapłatę, na skutek apelacji pozwanej Gminy J., od wy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 maja 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 1400/01
Data wprowadzenia do systemu: 21-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 229 k.c. nie określa wprawdzie bliżej pojęcia „zwrot rzeczy”, jednak nie można przyjąć, iż ogranicza się ono do sytuacji, gdy następuje fizyczne wydanie jej przez posiadacza właścicielowi. Określenie to należy rozumieć tak, by było ono adekwatne dla wszelkich wypadków odzyskania przez właściciela władztwa nad rzeczą. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2002 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Bronisławy M., przeciwko Gminie M. o zapłatę, na skutek ape [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 11, pozycja: 79, Sygnatura: II AKa 141/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W sytuacji gdy sprawca śmierci człowieka zaprzecza (co jest regułą) swemu zamiarowi zabójstwa, istnienie tego zamiaru lub jego brak, może być ustalony przede wszystkim na podstawie analizy najbardziej uchwytnych, widocznych elementów zachowania się sprawcy. Do tych zaś należą okoliczności przedmiotowe czynu. Nie oznacza to lekceważenia innych okoliczności, takich jak np.: charakter i usposobienie sprawcy, jego poziom umysłowy, reakcje emocjonalne i zachowanie się w stosunku do otoczenia, tło [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 27, Sygnatura: II AKa 114/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W sytuacji, gdy oskarżony w chwili czynu miał ograniczoną w stopniu znacznym poczytalność, niezależnie od tego, czy treść uzasadnienia wyroku w części dotyczącej wymiaru kary świadczy o tym, że kwestia nadzwyczajnego jej złagodzenia w ogóle nie była omawiana w trakcie narady nad wyrokiem, czy też zaniedbano przedstawienia argumentów, które sąd rozważał i miał na uwadze, odrzucenie możliwości wymierzenia kar za dwa czyny poniżej dolnych granic zagrożenia ustawowego, sprawia, że należy uznać za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 maja 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: II AKo 109/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Można wyobrazić sobie różne sytuacje faktyczne, prawne i procesowe, w których może zaistnieć potrzeba stwierdzenia tylko częściowej nieważności orzeczenia, bądź to ze względu na jego układ podmiotowy (wielość osób objętych orzeczeniem), bądź to ze względu na układ przedmiotowy (wielość czynów będących przedmiotem osądu w danej sprawie). Sąd Apelacyjny w Lublinie, w sprawie przeciwko Januszowi M. skazanemu za przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. z zbiegu z art. 212 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 maja 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 26, Sygnatura: III AUa 1989/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W myśl art. 37 "k" ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. nr 25 z 1997 r., poz. 128), organ rentowy wydaje na wniosek urzędu pracy decyzję ustalającą wysokość emerytury w celu ustalenia świadczenia przedemerytalnego - i do tego postępowania, tj. ustalenia wysokości emerytury stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w sprawie świadczeń emerytalnych. Stąd też organ rentowy nie może rozpoznając zgłoszony przez właściwy urząd pracy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 9, Sygnatura: I CKN 842/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo osobistej kontroli, określone w art. 205 k.h., nie jest prawem szczególnym przyznanym w umowie poszczególnym wspólnikom, a tym samym nie należy do praw przyznanych osobiście wspólnikowi w rozumieniu art. 237 § 3 k.h. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa A. Van Casteren Beheer B.V. z siedzibą w Holandii i Domij Beheer B.V. z siedzibą w Holandii, przeciwko Elas Business Development Spółce z o.o. z siedzibą w W., o uchylenie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki, po rozpoznaniu w Izbie Cywi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 26, Sygnatura: III CZP 23/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Koszty opłat pocztowych związanych z doręczaniem korespondencji sądowej należą do wydatków określonych w art. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 24, poz. 110 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w B., przy uczestnictwie Teresy M. i Aleksandra M. o wpis hipoteki przymusowej, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 26 kwietnia 2002 r., przy udziale pr [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, [232], 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU