STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 115, Sygnatura: I CKN 887/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Na postanowienie sądu drugiej instancji kończące postępowanie w sprawie o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego lub wydanego za granicą orzeczenia sądu polubownego (arbitrażowego) przysługuje kasacja. 2. Określony w art. 2 ust. 2 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Finlandią o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Helsinkach w dniu 27 maja 1980 r. (Dz.U. Nr 27, poz. 140 i 141) obowiązek załatwiania wniosków o udzielenie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 134, Sygnatura: II CKN 804/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak jest interesu prawnego w rozumieniu art. 189 k.p.c. w żądaniu ustalenia nieważności względnej uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy, gdy powództwo o unieważnienie tej uchwały zostało już prawomocnie oddalone lub gdy upłynęły terminy do jego wytoczenia, przewidziane w art. 415 k.h. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Jerzego J. przeciwko Drukarni Wydawnictw Naukowych SA w Ł. o ustalenie, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lutego 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 104, Sygnatura: SA/Sz 790/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie sposób za okoliczności uzasadniające wniosek o prawdopodobieństwie nieściągalności wierzytelności uznać takich zdarzeń i czynności wywołanych i podejmowanych przez wierzyciela, które nie mają znaczenia prawnego równego prawomocnemu orzeczeniu sądowemu i które jeszcze nie wszczynają postępowania egzekucyjnego, a które dopiero poprzedzają wydanie takiego orzeczenia lub skierowania stwierdzonej takim orzeczeniem wierzytelności na drodze postępowania egzekucyjnego. Nie można odpowiedzi na poze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 110, Sygnatura: III CKN 155/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bankowe tytuły wykonawcze wystawione w oparciu o art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 72 z 1992r., poz. 359 ze zm.), zachowały moc po wejściu w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939) jako podstawa egzekucji wszczętej przed dniem 1 stycznia 1998 r. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Józefy i Bogusława S. przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Państwowemu - [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 103, Sygnatura: I SA/Łd 213/97
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W rachunku potwierdzającym zakup paliwa, wystawionym dla celów podatkowych, należało zamieścić numer rejestracyjny samochodu osobowego. Obowiązek ten nie dotyczył zakupu paliwa do samochodu ciężarowego. Z UZASADNIENIA Zaskarżoną decyzją Izba Skarbowa we W. utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w R. z dnia 15 października 1996 r., określającą Barbarze i Zbigniewowi B. podatek dochodowy za 1995 r. w wysokości 5272,50 zł. Określenie podatku w innej kwocie niż wynikająca z zeznania podatkoweg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 117, Sygnatura: I CKN 977/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest wpisanie hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika na podstawie nieprawomocnego i nie podlegającego wykonaniu nakazu zapłaty, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności "dla zabezpieczenia" oraz wniosku wierzyciela, wskazującego ten sposób zabezpieczenia. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 1999 r. na rozprawie sprawy z wniosku Tadeusza K. z udziałem Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego "PeBeka" SA w T. o wpis hipoteki przymusowej, na skutek kasacji uczestnika [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 60, Sygnatura: I ACa 582/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu cywilnym, wywołanym wniesieniem skargi o wznowienie postępowania, nie jest dopuszczalne odpowiednie stosowanie przepisu art. 378 § 3 k.p.c. Specjalny charakter skargi o wznowienie postępowania wyklucza bowiem stosowanie przy jej rozpatrywaniu przepisów regulujących postępowanie odwoławcze. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Bolesława J. przeciwko Jadwi-dze K., Robertowi W. i Lechowi J. przy udziale interwenienta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 101, Sygnatura: II CKN 151/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 5 k.c. nie może stanowić skutecznej podstawy trwałego pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 1999 roku na rozprawie sprawy z powództwa Bronisławy O. przeciwko Beskidzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w B.-B. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, na skutek kasacji powódki od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 1996 roku, sygn. akt II Cr 578/96, oddala kasację i odstępuje od obciążenia powódki obowiązkie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 104, Sygnatura: II CKN 408/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W procesie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a stanem prawnym rzeczywistym, nie mają zastosowania ograniczenia dowodowe przewidziane w art. 46 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Franciszka N. przeciwko Skarbowi Państwa – Kierownikowi Urzędu Rejonowego w T. M. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 118, Sygnatura: II CKN 165/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nabywcy gruntu uszkodzonego wskutek eksploatacji górniczej nie przysługuje roszczenie z tytułu obniżenia plonów, jeżeli stan gruntu nie uległ pogorszeniu po dacie jego nabycia. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "OMNIX" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Spółce Węglowej SA - Kopalni Węgla Kamiennego "Sośnica" w G. o naprawienie szkody, na skutek kasacji powodowej spółki od wyroku Sądu Ap [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, [232], 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU