STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 27 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 128, Sygnatura: Odw. 1100/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Używanie przez inny podmiot (czy to jako znaku firmowego, czy też towarowego) nazwy lub części zasadniczej nazwy handlowej firmy wcześniej zaistniałej na danym rynku, stanowiłoby naruszenie praw osobistych i majątkowych tej ostatniej. Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP, po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego przez N.V. Bekaert SA – z Belgii od decyzji Urzędu Patentowego RP wydanej w postępowaniu administracyjnym z dnia 13 października 1997 r. nr Z–134869 odmaw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 66, Sygnatura: III CZP 55/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest nadanie sądowej klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, w którym bank zastrzega sobie prawo egzekwowania odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia głównego, powstałe po wystawieniu tego tytułu (art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe - Dz.U. Nr 140, poz. 939). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Banku Śląskiego SA w K. Oddziału w K. przeciwko Stanisławie N. o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 116, Sygnatura: I CKN 955/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie zastrzeżenia własności sprzedanej rzeczy, kupujący, któremu rzecz została wydana, traci uprawnienie do posiadania rzeczy już wskutek zwłoki w zapłacie ceny. Jeżeli sprzedawca wystąpił na drogę sądową o zapłatę ceny, nie może następnie domagać się wydania mu sprzedanej rzeczy z powołaniem się na zastrzeżenie własności. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa SA IMD-Societe Anonyme V. Belgia przeciwko Skarbowi Państwa - Urzędowi Celnemu w P [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 13 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 127, Sygnatura: Odw. 1041/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„CRACOVIA” jest tylko nazwą geograficzną miasta, natomiast nie ma tutaj znaczenia, że od tej nazwy geograficznej wywodzą się nazwy własne klubu sportowego, hotelu, restauracji, itp. Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP, po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego przez Firmę Handlowo–Usługowo–Produkcyjną – Jan Sz., K. od decyzji Urzędu Patentowego RP wydanej w postępowaniu spornym z dnia 28 sierpnia 1997 r. nr 94/97, unieważniającej prawo z rejestra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 64, Sygnatura: P. 2/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 1 pkt 15 w związku z art. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 137, poz. 638) w zakresie odnoszącym się do ustanowienia przepisu art. 27a ust. 1 pkt 3 lit. f) i ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity z 1993 r. Dz.U. Nr 90, poz. 416; zm.: Dz.U. Nr 114, poz. 507, Nr 134, poz. 646; z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602, Nr 126, p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 25, Sygnatura: III RN 99/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, w myśl którego przepisy art. 27 ust. 5, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (wyrok z dnia 29 kwietnia 1998 r., K. 17/97, OTK 1998 r. Nr 3, poz. 30) w zakresie, w jakim dopuszczają stosowanie wobec tej samej osoby za ten sam czyn sankcji administracyjnej i odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe, są niezgodne z art.2 Konstytucji RP, choć odnosi się bezpośrednio tylko do brzmienia tych przepi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 97, Sygnatura: III RN 91/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Występujące w § 3 ust. 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 28 października 1994 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku (MP Nr 59, poz. 514) pojęcie "wytwarzania" odnosi się do mieszania paliw, natomiast "wytwarzaniem" nie jest "przeklasyfikowanie" paliw, o którym również mowa w tym przepisie. 2. Pojęcie "przeklasyfikowania" z § [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 121, Sygnatura: II CKN 658/97
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie statutu spółdzielni spożywców „Społem” przewiduje, iż w składzie rady nadzorczej ilość członków konsumentów powinna być odpowiednio większa w stosunku do ilości członków będących pracownikami, nie jest sprzeczna z prawem spółdzielczym. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 6 stycznia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Alfreda B. przeciwko Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w T. G. o uchylenie uchwały, na skutek kasacji powoda Alfreda B. od wyrok [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 76, Sygnatura: III SA 5416/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Normy zawarte w art. 168 i art. 169 k.p.a. ustanawiają domniemanie prawdziwości zeznania podatkowego lub księgi podatkowej. 2. Warunkiem przyjęcia nierzetelności księgi podatkowej jest umożliwienie podatnikowi złożenia wyjaśnień w zakresie postawionego zarzutu nierzetelności. Z UZASADNIENIA Inspektor Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w W. w okresie od dnia 17 lipca do dnia 28 września 1995 r. przeprowadziła kontrolę w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania or [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 103, Sygnatura: III CKN 982/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zaciąganie w toku postępowania układowego pożyczek w znacznej wysokości w celu rozszerzenia prowadzonej działalności gospodarczej (nowe przedsięwzięcie inwestycyjne), w sytuacji gdy zobowiązania dłużnika kilkakrotnie przewyższają jego majątek, jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu (art. 28 § 1 Prawa o postępowaniu układowym). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 grudnia 1998 r. sprawy z wniosku Przedsiębiorstwa Handlowo–Produkcyjnego "TORVIL" [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, [233], 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU