STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 77, Sygnatura: II SA 1086/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych nie może reglamentować czasu sprzedaży tych napojów. Z UZASADNIENIA Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W., decyzjami z dnia 17 czerwca 1998 r., wydanymi m.in. na podstawie § 3 ust. 2 pkt f załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy W. z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie uchwalenia “Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 1998”, utrzymało w mocy decyzje Prezydenta W. z dnia 23 kwietnia 1998 r., którymi to dec [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 58, Sygnatura: I ACa 996/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Dopuszczalne jest powództwo o ustalenie nieważności uchwały w wypadku jej bezwzględnej nieważności, jednakże powinno być ono wniesione w trybie art. 189 k.p.c. na zasadach ogólnych. II. Brak jest podstaw, by zasadę z art. 365 § 4 Kodeksu handlowego rozciągać na akcjonariusza banku spółki akcyjnej, w której kapitale akcyjnym spółka ta ma znaczny pakiet akcji. Akcje nie są akcjami własnymi spółki, a są akcjami innego podmiotu o odrębnej osobowości prawnej. Akcjonariusz ten ma niczym nieogranic [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 95, Sygnatura: III CZP 46/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie jest wymagane oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji, jeżeli czynność bankowa, z której wynika wierzytelność objęta tytułem egzekucyjnym, została dokonana przed dniem 1 stycznia 1998 r. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku "Invest- Bank" SA Oddziału we W. przeciwko Elżbiecie i Janowi M. o nadanie klauzuli wykonalności, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 16 grudnia 1998 r. zagadnienia prawnego przedstawionego prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie – Sądu Antymonopolowego z dnia 16 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 126, Sygnatura: XVII Ama 61/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Narzucenie kontrahentowi umowy, zakładającej nieekwiwalentność świadczenia monopolistycznego dostawcy wobec świadczenia drugiej strony, z naruszeniem zasady wyrażonej w art. 487 § 2 k.c., a w szczególności w zakresie przerzucenia na konrahenta obowiązku finansowania infrastruktury energetycznej dostawcy, stanowi przejaw praktyki monopolistycznej z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy antymonopolowej. Sąd Wojewódzki w Warszawie – Sąd Antymonopolowy, po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 1998 r. sprawy z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 149, Sygnatura: FPS 19/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziany w art. 27 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w brzmieniu obowiązującym w 1994 r. szacunkowy sposób określenia wartości niezaewidencjonowanej sprzedaży jest warunkiem ustalenia podatku przy zastosowaniu stawki 22% i podwyższenia ustalonej kwoty podatku o 100%. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zam [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 102, Sygnatura: I CKN 243/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchwała powzięta przez walne zgromadzenie akcjonariuszy zwołane po upływie terminu 6 miesięcy, licząc od zakończenia każdego roku obrotowego, może być uchylona tylko wówczas, gdy zostanie wykazane, że naruszenie terminu z art. 390 § 1 k.h. miało wpływ na jej treść. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Tadeusza B., Marka B., Henryka Ć., Heleny M., Ireneusza P., Michała P., Waldemara P., Stanisława W., Elżbiety W., Mariana Ś., Krystyny K., Ilony P [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 96, Sygnatura: III CKN 60/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Według art. 8 Prawa wekslowego, rzekomy przedstawiciel - tj. ten, kto złożył podpis na wekslu w cudzym imieniu lub jako organ osoby prawnej, nie mając do tego umocowania - sam odpowiada wekslowo, zgodnie z treścią złożonego oświadczenia woli, chyba że jego kontrahent wiedział o braku umocowania. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Banku Zachodniego SA I Oddziału w G. przeciwko Zenonowi G. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanego od wyroku Sądu Wo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 51, Sygnatura: I SA/Lu 750/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zaprzestanie prowadzenia działalności przez jednego ze wspólników dwuosobowej spółki cywilnej, który wystąpił ze spółki i prowadzenie działalności gospodarczej przez jednego z dotychczasowych wspólników w tym samym zakresie, w jakim dotychczas czyniła to spółka, wymaga wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Prawnopodatkowym skutkiem rozwiązania spółki cywilnej wykonującej czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług był obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów, k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 105, Sygnatura: I ACa 941/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powierzenie pieczy nad samochodem na podstawie umowy przechowania podmiotowi prowadzącemu parking strzeżony, będącemu przedsiębiorcą innym niż hotel powoduje, iż hotel nie ma możliwości sprawowania pieczy nad rzeczą. Umieszczenie zatem przez posiadacza pojazdu - w imieniu własnym - samochodu na parkingu strzeżonym przez przedsiębiorcę odrębnego od hotelu, nawet jeżeli parking został wskazany danemu posiadaczowi przez obsługę hotelową, nie oznacza "wniesienia rzeczy" w rozumieniu art. 846 § 2 k.c [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 65, Sygnatura: III CZP 52/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedołączenie do pozwu w postępowaniu nakazowym dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej nie stanowi braku formalnego w rozumieniu art. 130 § 1 i 2 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Farma-ceutycznego “Jelfa” Spółka Akcyjna w J. G. przeciwko Zbigniewowi Ż. o zapłatę kwoty184,89 zł, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 1 grud-nia 1998 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Wojewódzki w Jeleniej Górze, postanowieniem z [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, [234], 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU