STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 marca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 60, Sygnatura: II AKa 40/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokonany przez oskarżonego zabór czeków był jedynie środkiem służącym do popełnienia fałszerstwa czeku, był warunkiem umożliwiającym to przestępstwo i służył do osiągnięcia ostatecznego celu. Skoro zatem z góry powziętym zamiarem oskarżonego było dokonanie fałszerstwa czeku i uzyskanie w ten sposób korzyści majątkowej, natomiast zabór czeków stanowił czynność poprzedzającą, był tylko etapem w realizacji założonego celu głównego, to tym samym jako stadium wcześniejsze, jego karalność została poch [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 marca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: III AUa 146/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Śmiertelny wypadek osoby prowadzącej działalność gospodarczą przy prowadzeniu tej działalności nie uprawnia do jednorazowego odszkodowania członków jego rodziny na podstawie przepisu art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz.U. nr 46, poz. 250 ze zm.). Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2002 r. w B. spr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 marca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 34, Sygnatura: III APz 22/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Od dnia 1 października 2002 r. sędzia wojskowy ma prawo do dochodzenia na drodze sądowej roszczeń wynikających ze stosunku służbowego. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2001 r., Sąd Okręgowy w W. w oparciu o art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c. odrzucił pozew L. H., skierowany przeciwko Ministrowi Obrony Narodowej w W. o wyrównanie dodatku sędziowskiego za okres od dnia 1 października 1996 r. do dnia 30 kwietnia 2000 r. oraz wydanie orzeczenia, że taki dodatek będzie wypłacany w przyszłości [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 marca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 30, Sygnatura: III APa 81/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydanie błędnego świadectwa pracy nie prowadzi do ustania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym, jeżeli nie podjęto czynności prawnych zgodnych z Kartą Nauczyciela, prowadzących do ustania tego stosunku. W tej sytuacji, nauczycielowi mianowanemu przysługuje roszczenie o dopuszczenie do pracy, jak i roszczenie o wynagrodzenie za okres gotowości do jej wykonywania. Z UZASADNIENIA K. B. wnosił o zasądzenie od Szkoły Podstawowej nr 2 w K. wynagrodzenia za pracę w okresie od dnia 1 września 1995 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 marca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKo 69/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa procesowa nie przewiduje wyłączenia sędziego in abstracto, ale wiąże wyłączenie sędziego z "udziałem w sprawie". W rozumieniu art. 42 § 3 k.p.k. "udział w sprawie" oznacza podejmowanie przez sędziego czynności procesowych związanych z merytorycznym rozstrzygnięciem określonej sprawy. A zatem wniosek o wyłączenie sędziego, orzekającego w postępowaniu odwoławczym może wywoływać skutki prawne z chwilą wszczęcia postępowania apelacyjnego lub zażaleniowego. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: III PZP 2/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, może wprowadzić regulamin grupowej organizacji pracy, określonej w art. 2951 § 1 Kodeksu pracy. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Mirosława K. i Krzysztofa K., przeciwko "Prestobud" Spółce Akcyjnej w Z. G. o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 19 marca 2002 r., zagadnienia prawnego, przekazanego przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu z dnia 25 października 2001 r., sy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 marca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 26, Sygnatura: I ACa 1194/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie rozmiar szkody, trwałe skutki, czy też obiektywnie trudna sytuacja życiowa poszkodowanego decydują o zastosowaniu klauzuli generalnej z art. 5 k.c. Zastosowanie tego rozwiązania może wchodzić w grę wówczas, gdy wykaże się, że w postępowaniu pozwanego zachodzą elementy, które należy uznać za naganne, a w konsekwencji skorzystanie z zarzutu przedawnienia zakwalifikować jako nadużycie prawa. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2002 r., na rozprawie, sprawy z powództwa M [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 marca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKa 7/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Choroba długotrwała i choroba realnie zagrażająca życiu, to dwie odmienne postacie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.k. i brak jest powodów do przyjęcia, że w przypadku realnego zagrożenia życia chorobą, która nie trwa długotrwale w rozumieniu orzecznictwa akceptowanego na gruncie Kodeksu karnego z 1969 r., iż w takim wypadku właściwym jest zakwalifikowanie czynu sprawcy z art. 157 § 1 k.k. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu, w dniu 14 marca 2002 r. spra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 marca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 23, Sygnatura: III AUa 1393/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ubezpieczenie społeczne rolników jest jednym z szeregu rodzajów ubezpieczenia społecznego rządzącym się odrębnymi regułami i to zarówno co do składki na ubezpieczenie, jak i w szczególności co do wysokości świadczeń z ubezpieczenia. Z zasady samej nie można zatem porównywać tego trybu ubezpieczenia społecznego z innymi ubezpieczeniami. W szczególności zaś, ubezpieczenie rolnika przebiega w jednostkach czasu wyznaczonych kwartałami (art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.), stąd obowiązek [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 28, Sygnatura: III AUa 1596/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba trzecia, która pobrała świadczenie rentowe nie będąc do tego uprawnioną, obowiązana jest do jego zwrotu w kwocie netto, a nie w kwocie brutto, gdyż nie może ona dokonać odliczenia kwoty podatku zaliczkowo odprowadzanego przez organ emerytalno-rentowy na konto podatku osoby uprawnionej do tego świadczenia. Z UZASADNIENIA Zakład Ubezpieczeń Społecznych w O. przekazał w dniu 30 maja 2000 r. na konto J. B. rentę za czerwiec 2000 r. w kwocie 1.214,38 zł netto. J. B. zmarł w dniu 29 maja 2000 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, [235], 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU