STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 33, Sygnatura: III AUa 1671/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma obowiązku zwrotu zasiłku rodzinnego osoba, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał prawo do takiego zasiłku i która następnie uzyskała status osoby bezrobotnej, nie zawiadamiając Powiatowego Urzędu Pracy o przyznaniu zasiłku rodzinnego, z uwagi na brak właściwego rozeznania co do sposobu postępowania w tego typu przypadkach i nie pobierała zasiłku rodzinnego z Powiatowego Urzędu Pracy. Z UZASADNIENIA E.W. - zgodnie z decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w O. wydaną w dniu 13 s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 13 marca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 18, Sygnatura: II AKz 74/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie o niewystępowaniu z wnioskiem o przedłużenie pobytu w schronisku dla nieletnich, nie wpływa w bezpośredni sposób na czas stosowania tego środka, a więc nie przedłuża stosowania tego środka, ani też go nie uchyla, a więc nie zmienia w żaden sposób sytuacji oskarżonych w zakresie stosowanych wobec nich środków zapobiegawczych, a zatem nie ma ono charakteru postanowienia w przedmiocie środka zapobiegawczego. Skoro zaś przepisy k.p.k. nie zawierają unormowania dopuszczającego możliwość [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 52, Sygnatura: II AKa 48/02
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czyn polegający na dokonaniu zabójstwa w związku z rozbojem (art. 148 § 2 pkt 2 k.k.) i jednoczesnym zrealizowaniu także znamion rabunku z art. 280 § 2 k.k., podlega kwalifikacji na podstawie tych dwóch, zbiegających się kumulatywnie, przepisów ustawy (art. 148 § 2 pkt 2 i art. 280 § 2 k.k. w związku art. 11 § 2 k.k.). Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2002 r. sprawy Sebastiana G. oskarżonego z art. 148 § 2 pkt 2 k.k. i art. 280 § 2 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 marca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 75, Sygnatura: V AL 35/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na podstawie art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Sąd Apelacyjny postanowił przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do zgodności art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 - 1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 11, pozycja: 78, Sygnatura: II AKa 45/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Znamiona skutku z narażenia, zawarte w art. 158 § 1 k.k., mieszczą się implicite w znamionach przestępstwa z art. 280 § 2 k.k., gdy podstawą kwalifikacji czynu jest niebezpieczny sposób wykonania rabunku. Oznacza to, że w takim przypadku nie zachodzi realny (rzeczywisty) zbieg obu tych przepisów, lecz tzw. pomijalny zbieg przepisów, redukowany na podstawie zasady konsumpcji. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2002 r. sprawy Przemysława K. i Adama W., oskarżonych z art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 lutego 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 38, Sygnatura: II AKa 542/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przyjęcia kwalifikacji prawnej czynu z art. 12 k.k. nie wyłącza w niniejszej sprawie fakt, iż nabywcami środków odurzających były rożne osoby, tak małoletnie jak i dorosłe. Popełnione przez oskarżonego przestępstwo godziło bowiem nie tylko w dobra osobiste pokrzywdzonych - ich życie czy zdrowie, ale przede wszystkim w dobro ogółu jakim jest ochrona społeczeństwa przed plagą narkomanii i jej zapobieganie. Realizacja tego właśnie celu jest naczelnym zadaniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 942/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Umowa przedwstępna nakładała na każdą ze stron warunki co do dokonania przez nie określonych czynności, od spełnienia których uzależnione było zawarcie umowy przyrzeczonej w terminie określonym umową przedwstępną. Zarówno z przepisów prawnych dotyczących umowy przedwstępnej (art. 389 k.c. i art. 390 k.c.), ani też z treści umowy stron nie wynika, że wina bądź brak winy którejkolwiek ze stron w niemożności zrealizowania określonego w umowie przedwstępnej warunku miał wpływ na ocenę, czy warune [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 942/01
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2002 r., sygn. I ACa 942/01 1 Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: 1. Umowa przedwstępna nakładała na każdą ze stron warunki co do dokonania przez nie określonych czynności, od spełnienia których uzależnione było zawarcie umowy przyrzeczonej w terminie określonym umową przedwstępną. Zarówno z przepisów prawnych dotyczących umowy przedwstępnej (art. 389 k.c. i art. 390 k.c.), ani też z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 lutego 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 10, pozycja: 53, Sygnatura: I ACz 170/02
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykładnia przepisu art. 49 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. nr 98, poz. 1070) uniemożliwia sądowi ukaranie w przypadku naruszenia jego powagi bądź ubliżenia mu w piśmie. Nie oznacza to jednak, iż nie można w takim przypadku zainicjować wszczęcia postępowania karnego przeciwko sprawcy czynu określonego np. w art. 226 k.k. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2002 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa W. Ch. przeciw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 41, Sygnatura: III CKN 520/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uprawnienie do żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, przysługujące poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy na podstawie art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 ze zm.), nie może być przeniesione na osobę trzecią w drodze czynności prawnej. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Aleksandra P. i Tomasza P. o sporządzenie czynności notarialnej, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, na roz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, [236], 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU