STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 123, Sygnatura: SA/Sz 2153/97
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. – Prawo celne daje organowi celnemu prawo oceny dokumentów zakupu towarów dla potrzeb wymiaru cła. Organ celny ma jednak obowiązek uzasadnienia tej oceny według zasad wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Z UZASADNIENIA Zaskarżoną do Naczelnego Sądu Administracyjnego decyzją z dnia 7 września 1995 r. Prezes Głównego Urzędu Ceł w Warszawie, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. oraz art. 26 ust. 1 pk [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 124, Sygnatura: SA/Sz 2258/97
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek podatkowy VAT z tytułu świadczenia usług powstaje z chwilą pobrania przed wykonaniem usługi co najmniej połowy jej ceny, a nie z chwilą pobrania przed wykonaniem zobowiązania każdej kolejnej zaliczki nie przekraczającej łącznie połowy ceny usługi. Z UZASADNIENIA Zaskarżoną decyzją z dnia 28 października 1997 r. Izba Skarbowa w S. utrzymała w mocy decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w S. z dnia 27 czerwca 1997 r., określającą Przedsiębiorstwu Budowlanemu „B” SA w S. zobow [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 43, Sygnatura: III SA 6406/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgoda pracownika szczególnego nadzoru podatkowego na zdjęcie zabezpieczeń urzędowych z pomieszczeń, w których przechowywano spirytus, nie stanowi dostatecznego potwierdzenia tego, że organy podatkowe nie mają zastrzeżeń co do celu na jaki ma zostać zużyty spirytus. Szczególny nadzór podatkowy, uregulowany rozporządzeniem z dnia 18 lutego 1994 r. w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru (Dz.U. Nr 26, poz. 91), a następnie rozporządzeniem z dnia 16 lip [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 68, Sygnatura: II CKN 10/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nabywca weksla działa świadomie na szkodę dłużnika, gdy w chwili nabycia weksla wie o istnieniu po stronie dłużnika podstawy do zarzutu wobec poprzedniego posiadacza weksla i nabywając weksel chce pozbawić dłużnika, ze szkodą dla niego, możliwości podniesienia tego zarzutu. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 21 października 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Usługowo–Wytwórczego “Decorum” – Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. przeciwko M [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 67, Sygnatura: II CKN 12/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli wierzyciel, po ukończeniu postępowania upadłościowego na skutek zawarcia układu, dochodzi od dłużnika wierzytelności wynikającej ze zdarzenia sprzed ogłoszenia upadłości, sąd powinien zbadać, czy zdarzenie to uzasadnia dochodzoną wierzytelność, a jeśli tak, jaką treść nadał jej układ. Zasądzenie dochodzonej wierzytelności może nastąpić jedynie w zakresie wynikającym z układu. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 21 października 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Polskiego Towarzys [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 72, Sygnatura: III CZP 42/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odszkodowanie za szkodę poniesioną przez podatnika podatku VAT, przysługujące mu z tytułu umowy ubezpieczenia autocasco, nie obejmuje podatku VAT w zakresie, w jakim poszkodowany podatnik mógł obniżyć podatek należny o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w celu naprawienia szkody. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego do rozstrzygniecia w trybie art. 390 k.p.c.: “Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie międzyna [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 50, Sygnatura: III CZP 42/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odszkodowanie za szkodę poniesioną przez podatnika podatku VAT, przysługujące mu z tytułu umowy ubezpieczenia auto-casco, nie obejmuje podatku VAT w zakresie, w jakim poszkodowany podatnik mógł obniżyć podatek należny o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w celu naprawienia szkody. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Mariana G. właściciela Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego w J. przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu “Compensa” SA w K. o zapłatę, po rozpo [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 76, Sygnatura: I SA/Wr 2313/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Towar, którego sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, powinien być dla celów tego podatku klasyfikowany jednolicie pod względem statystycznym w każdej fazie jego obrotu. Z UZASADNIENIA W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego, inspektor kontroli skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w W. wydał w stosunku do skarżącego Tadeusza M. decyzję z dnia 12 maja 1997 r. w zakresie podatku od towarów i usług za styczeń 1996 r. W toku kontroli inspektor UKS stwierdził, że Tadeusz M.,pr [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 października 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 98, Sygnatura: III RN 51/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (jednolity tekst: Dz.U. Nr 71 z 1994 r., poz. 312 ze zm.) ma zastosowanie do opłat licencyjnych, które kupujący (licencjobiorca) na podstawie umowy licencji lub na podstawie umowy sprzedaży był zobowiązany zapłacić jako warunek nabycia kopii filmowych od sprzedawcy, który nie jest podmiotem praw autorskich do filmu utrwalonego na tych kopiach (licencjodawcą). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 8 października 1998 r. s [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 71, Sygnatura: III CZP 40/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie sanacyjne z art. 337 w związku z art. 431 § 5 k.h. oraz postępowanie w trybie § 30 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. o rejestrze handlowym w przedmiocie majątku spółki akcyjnej nie jest dopuszczalne po ogłoszeniu jej upadłości. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego do rozstrzygnięcia w trybie art. 390 k.p.c.: “1. Czy po ogłoszeniu upadłości spółki akcyjnej dopuszczalne jest wszczęcie i prowadzenie postępowania sanac [...]
[pełny tekst]



strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, [236], 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328




POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU