STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 75, Sygnatura: I SA/Łd 1279/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie połączenia dwóch banków spółdzielczych, w rocznym rachunku zysków i strat banku przejmującego uwzględnia się zyski i straty banku przejętego. Z UZASADNIENIA Zaskarżoną decyzją, Izba Skarbowa w W. utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w L. z dnia 20 czerwca 1997 r., określającą Bankowi Spółdzielczemu w L. podatek dochodowy od osób prawnych za 1995 r., w kwocie 120.376 zł. Organy podatkowe ustaliły, że z dniem 1 kwietnia 1995 r., zgodnie z art. 96 Prawa spółdzielczego, nastąpiło poł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 18 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 129, Sygnatura: Odw. 1819/97
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W myśl art. 29 ust. 6 ustawy o wynalazczości, jeżeli została wydana decyzja umarzająca postępowanie na podstawie art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy, uchybienie terminu może być uwzględnione, jeżeli zgłaszający, dopełniając jednocześnie czynności, dla której określony był termin, uprawdopodobni w odwołaniu, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP, po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego przez „TRANS LIFT” od decyzji Urzędu Patent [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 74, Sygnatura: III SA 4726/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych mógł być tylko taki najem, który nie stanowił działalności gospodarczej. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 29 października 1997 r., Izba Skarbowa w S. utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w tym samym mieście z dnia 15 lipca 1997 r., określającą Małgorzacie i Andrzejowi F. podatek dochodowy od osób fizycznych za 1993 r. Charakterystyczne jest przy tym, że kwota określona [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 106, Sygnatura: I CKN 842/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli strony w umowie sprzedaży uzgodniły, że nabywca – za dostarczony towar – zapłaci cenę rynkową z konkretnej późniejszej daty, lecz nie określiły miejsca ukształtowania się tej ceny, poczytuje się w razie wątpliwości, że chodziło o cenę w miejscu, w którym rzecz została nabywcy wydana (art. 536 § 2 k.c.). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 9 września 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Jerzego S. przeciwko "STAMO-AGROS" Spółce z o.o. w S. G. w miejsce Zakładów Zbożowo-Mł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 51, Sygnatura: II CKN 442/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarządca nieruchomości ustanowiony w toku postępowania egzekucyjnego może wziąć udział w toczącej się sprawie, wynikającej z zarządu, stosownie do przepisów o postępowaniu rozpoznawczym. Przepis art. 935 § 1 zdanie trzecie k.p.c. nie stanowi samodzielnej podstawy przystąpienia lub wstąpienia zarządcy – obok lub w miejsce do-tychczasowego powoda. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 4 września 1998 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości “Interpegro&# [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 59, Sygnatura: I CKN 815/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Interpretacja postanowienia umowy – znaczeniowo niejasnego – nie może być oparta tylko na analizie językowej odnośnego fragmentu umowy, lecz konieczne jest również zbadanie zamiaru i celu stron, a także kontekstu faktycznego, w jakim umowę uzgodniono i zawierano. Nie można tego uczynić bez przesłuchania osób bezpośrednio zainteresowanych, ewentualnie przy uwzględnieniu okoliczności przedmiotowych, takich jak – istotne w stosunkach gospodarczych – zasady i zwyczaje współpr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 53, Sygnatura: I CKN 822/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zapis na sąd polubowny odnosi skutek także wobec cesjonariusza. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 3 września 1998 r. na rozprawie sprawy ze skargi R. Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego SA w R. przeciwko “Polcova” Spółce z o.o. w R. o uchylenie wyroku sądu polu-bownego,na skutek kasacji skarżącego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 1997 r., sygn. akt I ACa 257/97, oddala kasację. Z UZASADNIENIA Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w W., wyrokie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 22, Sygnatura: III CZP 22/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypełnienie we wniosku o wpis zastawu do rejestru zastawów w rubryce drugiej, pól oznaczonych symbolami 2 D do 2 K danymi pełnomocnika, który nie był umocowany do odbioru pism sądowych w imieniu wnioskodawcy, uzasadnia zwrot tego wniosku na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. Nr 149, poz. 703 ze zm.) Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Opel Bank SA w W. z udziałem “S. i S.” Spółki Jawnej w K. o wpis do rejestru za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 23, Sygnatura: III CZP 29/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie oddalające wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów może podlegać kontroli kasacyjnej. Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku BIG Banku Gdańskiego Spółki Akcyjnej I Oddziału w T. z udziałem Wiktora P., Wandy P. i Pawła P. o wpis do rejestru zastawów, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 2 września 1998 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku, postanowieniem z dnia 13 maja 1998 r., sygn. akt IX Ga 54/98 do rozstrzygnięcia w trybie art. 390 k.p.c.: [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 28 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 34, Sygnatura: XVII Ama 37/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Najemca lokalu mieszkalnego w okresie obowiązywania umowy najmu ma prawo domagać się od przedsiębiorcy energetycznego przyłączenia go do wspólnej sieci energetycznej. Bezpodstawna odmowa zadośćuczynienia temu żądaniu stanowi praktykę z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. Sąd Wojewódzki w Warszawie-Sąd Antymonopolowy, po rozpoznaniu odwołania spółki z o.o. "Agromax" w R. od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 31 grudnia 1997 r., s [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, [238], 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU