STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 10, pozycja: 76, Sygnatura: II AKa 570/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1) Przepisy Kodeksu postępowania karnego nie zawierają w ogóle żadnych dyrektyw, które nakazywałyby określone ustosunkowanie się do konkretnych dowodów, jak również nie wprowadzają różnic, co do wartości dowodowej poszczególnych rodzajów dowodów. W końcu nie dają także prymatu dowodom osobowym złożonym przed sądem, nad tymi dowodami, które były składane w toku postępowania przygotowawczego, zresztą również i odwrotnie, gdyż o wartości dowodowej nie decyduje stadium postępowania w jakim dany dowó [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 90, Sygnatura: II AKa 350/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1) W przypadku przestępstw prywatno-skargowych (...), prokurator, kierując się legitymacją procesową wynikającą z treści art. 60 § 1 k.p.k., władny jest wszcząć postępowanie z urzędu, w każdej sprawie, jeżeli wymaga tego interes społeczny, co jednakże stanowiąc suwerenną decyzję tego organu nie podlega kontroli sądu (...), możliwości tej nie dezawuuje skorzystanie przez tę osobę z uprawnień wynikających z brzmienia art. 186 § 1 k.p.k. 2) O ile ustawowy zakaz dowodowy rozciąga się na zeznania n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 92, Sygnatura: II AKa 176/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Posłużenie się ręcznymi miotaczami gazu przez oskarżonych nie realizuje znamion typu przestępstwa rabunku kwalifikowanego (art. 280 § 2 k.k.). Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2002 r. sprawy Siergieja P. oskarżonego z art. 280 § 2 k.k. i inne, z powodu apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 15 lutego 2001 r., sygn. akt IV K 118/99: I. zmienia zaskarżony wyrok co do oskarżonego Siergieja P., a na podstawie art. 435 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 26, Sygnatura: III AUa 1344/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z przepisem art. 36 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118), za pracę równorzędną z pracą górniczą uważa się m.in. zatrudnienie przy innych pracach, nie dłuższe niż 5 lat, do których pracownicy wykonujący pracę górniczą lub równorzędną przeszli w związku z likwidacją kopalni, zakładu górniczego, przedsiębiorstwa lub innego podmiotu, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 - 4. Intencją ustawodawcy jest zatem umożl [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 1944/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z mocy przepisu art. 180 § 1 pkt 4 k.p.c., w przypadku zawieszenia postępowania na podstawie przewidzianej w pkt. 3 art. 177 § 1 k.p.c., podjęcie winno nastąpić w razie zakończenia postępowania administracyjnego decyzją ostateczną. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2002 r. w W., na rozprawie sprawy z powództwa głównego Krystyny Z., przeciwko Gminie Sz. o ustalenie i zapłatę oraz z powództwa wzajemnego Gminy Sz. przeciwko Krystynie Z. o rozwiązanie umowy, na skutek ap [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: III AUa 1035/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Cioteczny brat (syn siostry ojca) ubezpieczonego rolnika nie jest osobą uprawnioną do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. nr 7 z 1998 r., poz. 25). Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2002 r. w Białymstoku, apelacji Kasy Rolniczego Ubezpiec [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 4, Sygnatura: III AUa 1035/011
Data wprowadzenia do systemu: 21-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 stycznia 2002 r., sygn. III AUa 1035/011 Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Cioteczny brat (syn siostry ojca) ubezpieczonego rolnika nie jest osobą uprawnioną do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. nr 7 z 1998 r., poz. 25). 1. Stan faktyczny glosowaneg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 20, Sygnatura: I ACa 913/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Instytucja prawa pierwokupu ogranicza uprawnionego co do swobody rozporządzenia przedmiotem sprzedaży, stanowi zastrzeżenie uprawnienia pierwszeństwa przy kupnie oznaczonej rzeczy w razie gdyby ta była komukolwiek sprzedawana. Zgodnie z hipotezą art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż nieruchomości wymienionych w art. 109 ustawy oraz prawo użytkowania wieczystego tych nieruchomości może nastąpić jeżeli zarząd gminy nie wykona prawa pierwokupu. O [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 74, Sygnatura: V AL 33/01/II inst.
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie lustracyjne należy do tej kategorii postępowań represyjnych (sankcjonująco - dyscyplinarnych), dotyczących bezpośrednio sfery praw osobistych obywateli, do których odnoszą się bardziej surowe wymagania, ale i silniejsza ochrona konstytucyjna. Tym samym brak uzasadnienia dla poglądu, że w postępowaniu lustracyjnym nie mają zastosowania przepisy części ogólnej Kodeksu karnego, dotyczące m.in. błędu określonego w art. 30 k.k. Co więcej, jeśli przyjąć, że ustawa lustracyjna, jako należą [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: I ACa 995/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wynikająca z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. tekst Dz.U. nr 80 z 2000 r., poz. 903) szczególna forma przewidziana dla uchwały dotyczyć będzie zmiany sprawowania zarządu, uprzednio powierzonego osobie trzeciej, nie zaś zmiany osoby sprawującej zarząd. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2002 r., sprawy z powództwa Gminy S. i A. Z., przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej w S. o ustalenie nieważności uchwały, na skutek apelacji pozwanej [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, [239], 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU