STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 222/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle art. 204 § 1 Prawa spółdzielczego przystąpienie spółdzielni mieszkaniowej do spółki prawa handlowego, której przedmiotem działania jest m.in. handel sprzętem technicznym i elektronicznym – nie może być traktowane jako statutowa działalność tej spółdzielni. Tego rodzaju działalność jest sprzeczna z art. 204 § Prawa spółdzielczego i przepisami statutu wymienionej spółdzielni. Z UZASADNIENIA Powodowie w pozwie wniesionym przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w Ch. domagali się uchyl [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 30, Sygnatura: II CZ 74/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakwalifikowanie do rozpoznania przez sąd gospodarczy sprawy o zapłatę, która powinna być rozpoznawana w wydziale cywilnym tego sądu, nie jest uchybieniem procesowym dotyczącym trybu postępowania, na które sąd winien zwrócić uwagę z urzędu. Jest to uchybienie brane pod uwagę na zarzut zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy (art. 202 k.p.c.). Z UZASADNIENIA W pozwie z dnia l4 lutego 1995 r. złożonym w sądzie gospodarczym powódka “Reis-International” Spółka z o.o. w B [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 50, Sygnatura: I SA/Gd 1463/96
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W egzekucji administracyjnej brak prawnych przeszkód, aby jeden tytuł wykonawczy obejmował dwie decyzje. Art. 26 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wskazuje jedynie, że wierzyciel, jeśli jest jednocześnie organem egzekucyjnym, przystępuje z urzędu do egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego przez siebie wystawionego. Brak więc w niniejszym uregulowaniu ograniczenia tytułu wykonawczego do jednego decyzji. Z UZASADNIENIA Dnia 31 lipca 1996 r. Urząd Skarbowy w G. wystawił ty [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 15, Sygnatura: I ACz 283/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy rozstrzyganiu kolizji dwóch znaków towarowych (ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych – Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) należy brać pod uwagę ogólne podobieństwo i elementy zbieżne obu znaków oraz wrażenie, jakie wywierają w całości na nabywcę, niż przywiązywać wagę do drobnych, nieistotnych różnic. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 1998 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku “ZPT-MARKET 1” Spółki z o.o. w P. z udziałem R [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 lipca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 125, Sygnatura: I ACa 436/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunkiem skutecznego dochodzenia zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką jest uzyskanie przez wierzyciela hipotecznego tytułu wykonawczego przeciwko właścicielowi nieruchomości, zasądzającego od niego zabezpieczoną hipoteką wierzytelność, chociażby właściciel był tylko dłużnikiem odpowiadającym rzeczowo (hipotecznym). Jeśli w akcie notarialnym nie ma poddania się egzekucji w trybie art. 77 pkt 4 k.p.c., to wierzyciel hipoteczny musi dochodzić zasądzenia zabezpieczonej hipoteką wierzyt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 37, Sygnatura: III CZP 27/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Od postanowienia sądu drugiej instancji w sprawie wykreślenia hipoteki przymusowej przysługuje kasacja. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z o.o. w P. z udziałem Skarbu Państwa – Wojewody W. o wykreślenie hipotek przymusowych, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 23 lipca 1998 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Wojewódzki w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy, postanowieniem z dnia 7 kwietnia 1998 r., sygn. akt II Cz 73/98, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 52, Sygnatura: I CKN 807/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwość zaskarżenia uchwały wspólników na podstawie art. 240 § 2 k.h. nie jest uzależniona od jej wykonania. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Bernardy B., Elżbiety G., Kazimiery B., Eugenii C., Krystyny L., Teresy S. przeciwko Centrali Materiałów Budowlanych Spółce z o.o. w G. W. o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników, na skutek kasacji pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 maja 1997 r., sygn. akt I ACa 204/97, odda [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów ws Antymonopolowych

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie-Sądu Antymonopolowego z dnia 15 lipca 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 33, Sygnatura: XVII 27/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istotne znaczenie dla ustalenia istnienia porozumienia monopolistycznego, zawartego w formie poufnej zmowy (art. 2 pkt 3 litera "b" ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym), mają skoordynowane zachowania na rynku uczestników tego porozumienia nakierowane na osiągnięcie celu sprzecznego z prawem. Sąd Wojewódzki w Warszawie-Sąd Antymonopolowy, po rozpoznaniu odwołania Gminy Ł. w Ł. od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 listopada 1997 r., sygn. akt RKR- [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: II CKN 835/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Inwestor, który zlecił prowadzenie budowy i wykonywanie nadzoru inwestorskiego wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu, nie może skutecznie powołać się na przewidziane w art. 429 k.c. przesłanki zwolnienia od odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej w trakcie budowy w sytuacji, gdy mógł z łatwością przewidzieć wystąpienie tej szkody już na etapie zatwierdzania projektu technicznego realizacji inwestycji. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 1998 r. na rozprawie sprawy z powód [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 54, Sygnatura: III CZP 26/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowaniem rejestrowym w rozumieniu art. 5191 § 3 k.p.c. jest postępowanie w sprawach związanych z prowadzeniem rejestru służącego ujawnianiu określonych podmiotów i danych o nich. Zakresem zastosowania art. 5191 § 3 k.p.c. nie są zatem objęte sprawy o wpis w rejestrze nie mającym – jak w szczególności rejestr zastawów – charakteru podmiotowego. Wobec czego, w postępowaniu o wpis do rejestru zastawów, kasacja przysługuje na zasadach ogólnych. Sąd Najwyższy z udziałem Prokuratora [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, [239], 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU