STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 48, Sygnatura: I ACa 1564/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do państwowych osób prawnych przepis art. 419 k.c. stosuje się zatem odpowiednio w tym sensie, że zamiast Skarbu Państwa obowiązek naprawienia szkody spoczywa na państwowej osobie prawnej, tak jak ma to miejsce w przypadku jednostek samorządu terytorialnego (art. 4201 k.c., który wprost odsyła do odpowiedniego stosowania art. 419 k.c.). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2002 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Wiesława B., przeciwko Śląskiej Akademii Medycznej w K. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 1564/01
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2002 r., sygn. I ACa 1564/011)

Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie:
Do państwowych osób prawnych przepis art. 419 k.c. stosuje się zatem odpowiednio w tym sensie, że zamiast Skarbu Państwa obowiązek naprawienia szkody spoczywa na państwowej osobie prawnej, tak jak to ma miejsce w przypadku jednostek samorządu terytorialnego (art. 4201 k.c., który wp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 sierpnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II AKa 186/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie pozostaje w sprzeczności z wykładnią językową stwierdzenie, że wyjęcie blankietu czeku spod władztwa właściciela i pozbawienie go tym samym możliwości dysponowania tym blankietem, przedstawia się jako "usunięcie dokumentu". Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2002 r. sprawy Łukasza B., oskarżonego z art. 310 § l k.k. i in., z powodu apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 7 lutego 2002 r. sygn. akt II K 187/01: I. zm [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 25, Sygnatura: III AUa 3681/01
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 60, poz. 636 z późn. zm.) ma zastosowanie tylko w przypadku powstania niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia, a nie w wypadku dalszej niezdolności, która powstała w okresie tego ubezpieczenia, w warunkach określonych w art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2002 r., sprawy z odwołania Andrze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 17, Sygnatura: I ACa 948/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Koncepcja wyroku wstępnego jest wynikiem możliwości rozgraniczenia dwóch sfer działalności jurysdykcyjnej, a mianowicie ustalenia samej zasady i orzeczenia polegającego - w wypadku uwzględnienia powództwa o świadczenie - na zastosowaniu odpowiedniej sankcji cywilnoprawnej. (...) Wyrok wstępny ma zatem charakter wyroku ustalającego w ramach procesu o zasądzenie. Ustalenie w nim zawarte dotyczy zaś zasady dochodzonego świadczenia. Pojęcie owej "zasady" w rozumieniu art. 518 § 1 k.p.c. należy poj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: III ZP 32/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 1 z 1995 r., poz. 2 ze zm.) stanowi podstawę indywidualnych roszczeń pracowników zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej o podwyższenie w 2001 r. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę o kwotę nie niższą niż 203 zł w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Sąd Najwyż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 63, Sygnatura: II AKz 779/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli do wydania opinii sąd powołał zakład opieki zdrowotnej, to ta jednostka, a nie indywidualny biegły (lub biegli) wydaje opinię i ponosi za nią odpowiedzialność. Wynagrodzenie za wydanie opinii przysługuje temu zakładowi, nie zaś indywidualnym biegłym. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 24 września 2001 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, na podstawie art. 619 § 1 k.p.k., przyznał Oddziałowi Psychiatrii Sądowej Rejonowego Aresztu Śledczego w W. wynagrodzenie w kwocie 1.625 zł za wykonanie obs [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 72, Sygnatura: II AKz1 505/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odwołanie od orzeczenia zapadłego w I instancji nie może polegać na ponownym przedstawieniu faktów i motywów rozważonych już przez sąd I instancji, bo w takim razie nie byłoby to orzekane odwołanie, a ponowne rozpoznawanie sprawy przez inny sąd, kolejna próba uzyskania orzeczenia pożądanej treści. Kontrola odwoławcza polega na sprawdzeniu trafności ustaleń faktycznych i wniosków z nich wyprowadzanych, poprawności stosowania przepisów proceduralnych i prawnomaterialnych oraz adekwatności (słuszno [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 73, Sygnatura: II AKz1 501/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy orzekaniu o przedterminowym zwolnieniu bierze się za podstawę wymiar kary oznaczony w wyroku, a ewentualnie status skazanego (art. 77 § 2 oraz art. 78 § 1-3 k.k.), a za przesłankę decyzji przyjmuje się względy prognostyczne (art. 77 § 1 k.k.). O ile prognozę zachowania skazanego można opierać na okolicznościach tyczących przestępstwa, powinna to być ocena tycząca osobowości skazanego, cech ujawnionych w przestępstwach, a nie powinna ta ocena poprzestawać na pobieżnym wzmiankowaniu znamion p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 85, Sygnatura: II AKa 261/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawidłowa realizacja weryfikacji zeznań w trybie art. 391 § 2 k.p.k. wymaga, aby po odczytaniu poprzednich zeznań i ujawnieniu rozbieżności, sąd odebrał oświadczenie od świadka, co do przyczyny zeznań odmiennych, gdyż tylko wówczas sąd ma możliwość trafnej oceny, która winna uwzględniać treść oświadczenia świadka. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2001 r. sprawy Macieja S. oskarżonego z art. 156 § 1 pkt 2 k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez prokuratora od wyroku [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, [240], 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU