STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lipca 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 49, Sygnatura: I SA/Lu 741/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt wniesienia przez skarżącego pozwu do sądu powszechnego "o ustalenie" nie mógł mieć wpływu na tok postępowania egzekucyjnego, skoro przesłanki zawieszenia tego postępowania określa art. 56 ustawy z 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a umorzenia - art. 59 tej ustawy, a w żadnym z tych przepisów prawa przesłanka wniesienia pozwu do sądu nie jest wymieniona. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem z dnia 24 lipca 1997 r., Izba Skarbowa w C., na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 25, Sygnatura: II CKN 825/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgoda dłużnika na przejęcie długu przez osobę trzecią na podstawie umowy z wierzycielem może być wyrażona w dowolnym sposób. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Huty im. Tadeusza Sendzimira w K. przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcyjno–Usługowo–Handlowemu “Hydrostal” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w D. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 czerwca 1997 r., sygn. a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: III CKN 566/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użytkowanie w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741) jest ograniczonym prawem rzeczowym (art. 244 k.c.). Sąd może ustalić, że spółdzielnia (związek spółdzielni oraz inna osoba prawna) była w dniu 5 grudnia 1990 r. użytkownikiem gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa lub gminy, m.in. na podstawie decyzji o naliczeniu lub aktualizacji opłat z tytułu użytkowania nieruchomości (art. 204 ustawy z dnia 21 sierpni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 55, Sygnatura: I CKN 780/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli okoliczności zawarcia dwu umów dotyczących zbycia przedsiębiorstwa pozwalają przyjąć, że w jednej z nich chodziło o przejęcie pasywów, a w drugiej – aktywów tego przedsiębiorstwa, umowy takie mogą być łącznie traktowane jako zbycie przedsiębiorstwa. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Fabryki Mebli “Forte” SA w O.M. przeciwko 1) Polskim Meblom Biurowym“Cramm” Spółce z o.o. w W. 2) Teresie Katarzynie Z. o za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 46, Sygnatura: I SA/Gd 620-621/96
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skorzystanie przez współmałżonków z prawa do łącznego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprawia, że decyzja organu podatkowego określająca wysokość zobowiązania musi być podjęta w stosunku do obojga małżonków. Z UZASADNIENIA Wacław i Iwona P., korzystając z uprawnienia z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej pdf) za lata 1993 i 1994 złożyli wspólne zeznania roczne. W zeznaniu za 1993 rok wykazali łączny dochód w kwocie 5 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 20, Sygnatura: III CZP 18/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 135 w związku z art. 28 i 19 § 2 Prawa spółdzielczego uzasadnia żądanie uiszczenia przez byłego członka spółdzielni nie wpłaconej części zadeklarowanych udziałów, jeżeli powstały straty a postępowanie upadłościowe wszczęto w ciągu roku od ustania członkostwa. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Syndyka Masy Upadłości Spółdzielni Inwalidów w S. przeciwko Wandzie K. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 10 czerwca 1998 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 29, Sygnatura: I CKN 636/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie istnienia sporu, co do wysokości świadczenia – przy bezspornej zasadzie tego świadczenia, niedopuszczalne jest powództwo o ustalenie (art. 189 k.p.c.), chyba że powód wykaże, że z zarzucanego naruszenia prawa mogą wyniknąć dla niego dalsze skutki prawne w przyszłości. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Marii K. przeciwko Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego “Ursynów” w W. o ustalenie, na skutek kasacji powódki od po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 17, Sygnatura: II CKN 852/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za przedwczesne należy uznać powództwo o zasądzenie kosztów nagrobka przed jego wzniesieniem (art. 446 § 1 k.c.) Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Joanny i Zdzisława małżonków S., przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń, Spółce Akcyjnej - II Inspektoratowi w Ł. o zapłatę, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 czerwca 1997 r., sygn. akt I ACa 301/97, zmienia zaskarżony wyrok w części oddającej ape [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 17, Sygnatura: II CKN 852/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za przedwczesne należy uznać powództwo o zasądzenie kosztów nagrobka przed jego wzniesieniem (art. 446 § 1 k.c.) Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Joanny i Zdzisława małżonków S., przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń, Spółce Akcyjnej - II Inspektoratowi w Ł. o zapłatę, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 czerwca 1997 r., sygn. akt I ACa 301/97, zmienia zaskarżony wyrok w części oddającej ape [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 58, Sygnatura: I CKN 1078/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Droga sądowa nie jest dopuszczalna dla dochodzenia przez gminę od Skarbu Państwa – Ministra Finansów roszczenia o zapłatę kwoty pieniężnej z tytułu zwiększenia udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych (Dz.U. Nr 141, poz. 692) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 1996 r. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 3 c [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, [240], 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU