STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 4 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 18, Sygnatura: III AUa 248/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stałe premie, bez cech uznaniowości, wypłacane periodycznie pracownikom Państwowych Gospodarstw Rolnych w latach 1975–1976 należy przyjąć do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia, albowiem należało od nich opłacać składki na ubezpieczenie społeczne, jako od składników wynagrodzenia wypłacanych z osobowego funduszu płac, w rozumieniu § 18 i § 3 pkt 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 19 sierpnia 1968 r. (Dz.U. nr 35, poz. 246) w związku z § 2 i § 7 ust. 1 pkt 1 l [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 4 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 10, pozycja: 20, Sygnatura: III AUa 36/09
Data wprowadzenia do systemu: 10-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wysokość wynagrodzenia, którego pochodną jest podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, co do zasady nie może być wyliczana hipotetycznie, w szczególności w oparciu o wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego przez współpracowników, chyba że przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności konkretnej sprawy, kiedy to współpracujące osoby zatrudnione są w tym samym czasie i w tym samym zakładzie pracy, w tym samym zespole produkcyjnym, na tożsamym stanowisku, według tożsamych warunków płacowych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 4 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 12, pozycja: 29, Sygnatura: III AUa 240/09
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jedn. tekst Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 153, ze zm.) może być stosowany jedynie wówczas, gdy prawo do wcześniejszego świadczenia (prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy) zostało zachowane (trwało) w chwili złożenia wniosku o przyznanie prawa do emerytury. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2009 r., sprawy Jerzego S., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 2 czerwca 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 1212/08
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zróżnicowanie wieku uprawniającego mężczyzn i kobiety do przejścia na wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.) należy oceniać przez pryzmat art. 91 ust. 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.) w związku z art. 14 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopad [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 maja 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 7, pozycja: 14, Sygnatura: III AUa 223/09
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro ubezpieczona złożyła wniosek o przyznanie prawa do emerytury i organ rentowy w rozpoznaniu tego wniosku wydał decyzję odmawiającą przyznania tego prawa, to w ramach postępowania wywołanego tym wnioskiem ani organ rentowy, ani sąd nie jest zobligowany do ustalania czy ubezpieczonej przysługuje prawo do świadczenia przedemerytalnego. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2009 r., sprawy Krystyny G., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w K., o emery [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 5, pozycja: 10, Sygnatura: III AUa 143/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych toczy się według zasad wynikających z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, co oznacza, że strona jest obowiązana przedstawić sądowi wszelką dostępną dokumentację lekarską i poddać się badaniom przez biegłych sądowych, w celu wykazania uprawnień do dochodzonego świadczenia. Z UZASADNIENIA Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w P., decyzją z dnia 31 sierpnia 2006 r., odmówiła W. M. prawa do renty z t [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 maja 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 21, Sygnatura: III AUa 301/08
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wyniku wznowienia postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, organ rentowy ma możliwość skorygowania własnego błędu, powstałego przy ustalaniu prawa lub wymiaru świadczenia zarówno korzystnego, jak i niekorzystnego dla ubezpieczonego. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w P., wyrokiem z dnia 11 grudnia 2007 r., oddalił odwołanie wnioskodawcy R. D., od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych III Oddziału w W. z dnia 8 maja 2007 r., zmniejs [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2009 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUa 43/09
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczeniobiorca jest zobowiązany do zwrotu zasiłków stałych lub okresowych, jeżeli pobierał je w okresie, w którym przyznano mu rentę lub emeryturę. Zgoda świadczeniobiorcy na dokonywanie potrąceń nienależnie wypłaconych zasiłków nie jest wymagana, a podstawą potrąceń jest art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. nr 115, poz. 728). M. D. zaskarżył decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. Centralne Biuro Obsługi Umów Między [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 marca 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUa 1213/08.
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tylko niektóre okresy nieopłacania składek mogą być uwzględnione w stażu emerytalnym, a mianowicie te okresy absencji zawodowej, które znajdują uzasadnienie społeczne lub wynikają z konieczności honorowania praw nabytych. Z UZASADNIENIA W odwołaniu od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w P. z dnia 28 maja 2008 r. ustalającej – z urzędu – wartość kapitału początkowego, M. D. kwestionowała nieuwzględnienie okresu zatrudnienia w celu praktycznej nauki zawodu w Zakładac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 marca 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 5, pozycja: 11, Sygnatura: III AUa 1213/08
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okresy zatrudnienia młodocianych uważa się za okresy składkowe tylko wtedy, gdy stosunek pracy był nawiązany w oparciu o przepisy obowiązujące przed dniem 1 stycznia 1975 r. (tj. przed wejściem w życie Kodeksu pracy, w którym uregulowano kwestie zatrudniania młodocianych). Z UZASADNIENIA Wnioskodawczym M. D. odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w P. z dnia 28 maja 2008 r., odmawiającej zaliczenia do stażu ubezpieczeniowego okresu zatrudnienia w celu praktycznej na [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, [25], 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU