STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 114, Sygnatura: I FSK 279/05
Data wprowadzenia do systemu: 09-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z zawartej w art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm.) definicji importu usług wynikało, że dla określenia miejsca (terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), w którym świadczona była usługa importu, istotne były zachowania usługodawcy wykonującego usługę, a nie podmiotu, na którego rzecz usługa była wykonana. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi kasacyjnej Ireneusza Ch. działającego pod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 84, Sygnatura: I FSK 132/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W dacie doręczenia stronie decyzji wchodzi ona do obrotu prawnego jako akt administracyjny załatwiający konkretną sprawę indywidualnego podmiotu. Od daty doręczenia jakakolwiek zmiana decyzji pod względem treści lub formy może nastąpić tylko na zasadach i trybie przewidzianym przepisami postępowania podatkowego. Doręczenie powoduje utrwalenie treści i formy załatwienia sprawy, organ podatkowy nie może wycofać się z zajętego w decyzji stanowiska co do załatwienia sprawy czynnościami pozaprocesowy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 12, pozycja: 133, Sygnatura: I FSK 677/05
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Treść art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11 z 1993 r., poz. 50) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 października 2001 r., nie dawała podstaw do dokonywania spornych odliczeń, mimo braku stosownego zastrzeżenia o związku prawa do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ze sprzedażą opodatkowaną. Wniosku tego nie podważa przy tym w żaden sposób fakt dodania tegoż zastrzeżenia w wyniku nowelizacj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 29, Sygnatura: II GSK196/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Unormowania zawarte w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn. Dz.U. nr 9 z 2002 r. , poz. 86 z późn. zm.) mają wyczerpujący charakter, bez możliwości przypisywania im przykładowej jedynie ilustracji, z wyjątkiem art. 51 ust. 1 pkt 11 i art. 56 ust. 2 pkt 8 (od dnia 1 lutego 2005 r. - art. 56 ust. 2 pkt 9) dotyczących podejmowania innych uchwał przez Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych i KRDP. 2. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 34, Sygnatura: FSK 1479/04
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przekształcenie spółki z o.o., utworzonej w celu oddania jej do odpłatnego korzystania na podstawie przepisów art. 37 ust. 1 pkt 3, art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. nr 51, poz. 298 ze zm.), przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części mienia przedsiębiorstwa, w spółkę akcyjną, nie powodowało w 1995 r. utraty prawa do zwolnienia od podatku dochodowego, dochodu, uzyskanego ze sprzedaży akcji na podstawie art. 52 pkt 1 lit. a) ustawy o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 35, Sygnatura: II GSK 105/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych nie ma zastosowania do przypadków powierzania przez gminę utworzonej przez nią jednostce organizacyjnej wykonywania zadań użyteczności publicznej drogą aktu kreującego tę jednostkę organizacyjną. 2. Wykonywanie przez gminę zadań komunalnych we własnym zakresie przez utworzoną w tym celu jednostkę organizacyjną siłą rzeczy zawarcia umowy nie wymaga. Podstawą powierzenia wykonywania tych zadań jest bowiem sam akt organu gminy powołują [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 51, Sygnatura: I FSK 441/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-07-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W zakresie postępowania karnego skarbowego spółka cywilna, jako podatnik, nie może popełnić przestępstwa ani wykroczenia. Może je popełnić jedynie osoba fizyczna. Tylko bowiem osobie fizycznej, która złożyła nieprawidłową deklarację podatkową można zarzucić jakiś stopień niedbalstwa przy składaniu tej deklaracji, co wystarcza do postawienia zarzutu popełnienia wykroczenia karnego skarbowego. Co prawda przepisy Kodeksu karnego skarbowego dopuszczają nałożenie na osoby prawne, jak również na je [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 9, pozycja: 107, Sygnatura: FSK 2172/04
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 1998 r., nr K 17/97, dotyczy wyłącznie osób fizycznych a nie osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym spółek cywilnych. 2. Za dopuszczenie do powstania nierzetelności w dokumentacji podatkowej odpowiada sama spółka cywilna jako podatnik tego podatku i z tego względu może być na nią nałożone dodatkowe zobowiązanie podatkowe określone w art. 27 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 112, Sygnatura: FSK 1781/04
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sam fakt zaewidencjonowania w księgach zdarzenia gospodarczego, niewywołującego w obszarze prawa podatkowego konsekwencji prawnych, nie powinien powodować odrzucenia ksiąg za dowód w postępowaniu, nawet jeżeli strona, pozostając w błędnym przekonaniu, uznała owo zdarzenie za wywołujące skutki podatkowoprawne. 2. Obalenie domniemania prawidłowości ksiąg podatkowych nie pozbawia ich „normalnej” mocy dowodowej. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 25 maja 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 134, Sygnatura: I SA/Bk 77/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Użyty w art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym zwrot "dodatkowe zobowiązanie podatkowe" jest przepisem prawa materialnego, który powinien być stosowany również do sprawy rozpatrywanej po dniu 1 maja 2004 r. 2. Organy podatkowe orzekające na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. powinny jako podstawę formalnoprawną stosować w swoich decyzjach również art. 109 ust. 4 in fine ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o p [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, [25], 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU