STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 lipca 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: II SA/Gl 398/14
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Kara pieniężna, określona w art. 108 ustawy z 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, może być nałożona bez uprzedniego wezwania do usunięcia naruszeń. 2. Wezwanie do usunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie (art. 54 ust. 5 ustawy z 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych) ma na celu zrealizowanie samego obowiązku określonego w art. 53 ust. 1 ustawy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 16 lipca 2014 r., sprawy ze skargi J. B., na decyz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 lipca 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 11, pozycja: 84, Sygnatura: II SA/Gd 230/14
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdzie ostateczną decyzją organu nadzoru budowlanego orzeczono rozbiórkę obiektu budowlanego, organ egzekucyjny może podjąć czynności w ramach procedury egzekwowania wyłącznie w odniesieniu do osoby zobowiązanej z takiej decyzji, chyba że w toku postępowania nastąpiła zmiana właściciela nieruchomości, na której usytuowany jest obiekt podlegający rozbiórce, a poprzedni właściciel nie jest już posiadaczem lub zarządcą nieruchomości. W postępowaniu egzekucyjnym chodzi bowiem o wykonanie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 3 lipca 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 5, pozycja: 37, Sygnatura: III SA/Gd 346/14
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opinia sądowo–psychiatryczna, wydana na potrzeby prowadzonego przez prokuratora postępowania karnego, zawierająca ocenę stanu zdrowia psychicznego kierowcy, u którego rozpoznano zespół zależności spowodowany przyjmowaniem różnych substancji odurzających, nie daje podstaw do skierowania go na badania lekarskie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 3 lipca 2014 r., sprawy ze skargi J. G., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 mar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 8, pozycja: 57, Sygnatura: I SA/Bd 536/14
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opinia, która zostałaby wydana niezgodnie z przepisami prawa, wadliwa, niedokładna, jest bezwartościowa. Jeżeli ustalenia zawarte w opinii nie mogą być podstawą wymiaru podatku, to tym samym organ podatkowy nie może obciążyć strony kosztami jej sporządzenia. Dopiero, gdy zostanie ustalone, że opinia ta jest wydana zgodnie z wszelkimi rygorami obowiązującymi przy jej sporządzeniu, jest prawidłowa i przydatna w sprawie, wówczas zaistnieje podstawa do obciążenia podatnika kosztami jej sporządzenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 6, pozycja: 48, Sygnatura: VI SA/Wa 3275/13
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Funkcjonariusz policji nie może przesłuchać strony podczas kontroli drogowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 26 czerwca 2014 r., sprawy ze skargi J. K., na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) września 2013 r., nr (…), w przedmiocie kary pieniężnej, oddala skargę. UZASADNIENIE Decyzją z dnia (...) września 2013 r., Główny Inspektor Transportu Drogowego utrzymał w mocy decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 10, pozycja: 76, Sygnatura: I SA/Gl 1397/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Jeśli organ wydający interpretację indywidualną uzna, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie, to wówczas może odstąpić od uzasadnienia prawnego wydanej interpretacji indywidualnej. Gdy zaś uzna, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe tylko w pewnym zakresie, to wówczas powinien określić, w jakim zakresie i dlaczego w pozostałej części stanowiska wnioskodawcy nie można uznać za prawidłowe. Oznacza to, że w tym wypadku konieczne jest już zamieszczenie w interpretacji j [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 18 czerwca 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 10, pozycja: 73, Sygnatura: II SA/Ke 297/14
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sposób regulacji art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2012 r., poz. 576) prowadzi więc do wniosku, że czynność materialno–techniczna odebrania broni, amunicji i dokumentów składa się z dwóch elementów: aktu poprzedzającego, w którym organ wyjaśnia powody, dla których dokonuje wskazanej czynności i samej czynności. 2. Organ powinien dać wyraz swemu stanowisku wskazując na okoliczności uzasadniające stwierdzenie, iż skarżący, przeciwko któremu toczy s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 10, pozycja: 77, Sygnatura: II SA/Wa 67/14
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanki „zagrożenie dla siebie, porządku i bezpieczeństwa publicznego”, o których mowa jest w art. 15 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 21 maja 1991 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2012 r., poz. 576) nie muszą występować łącznie, lecz każda z nich może stanowić oddzielną przesłankę cofnięcia pozwolenia na broń. Podobnie rzecz się ma z przesłankami zawartymi w pkt. a) i w pkt. b), które nie muszą występować łącznie z przesłankami „zagrożenie dla siebie, porządku i bezpieczeńst [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 10, pozycja: 74, Sygnatura: II SA/Wa 729/14
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Samo wskazanie konsekwencji wykonania decyzji o cofnięciu pozwolenia na broń, tj. zbycie posiadanej broni, nie stanowi samoistnej podstawy przemawiającej za słusznością wstrzymania zaskarżonej decyzji. Ponadto z treści art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 576, ze zm.) wynika, że osoba, której cofnięto pozwolenie na broń, może – w przypadku gdy nie dokona jej zbycia – złożyć broń do depozytu policyjnego, co spowoduje uni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 maja 2014 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 10, pozycja: 72, Sygnatura: III SA/Kr 1428/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrok sądu karnego jest wiążący dla sądu administracyjnego, co do stwierdzonej winy. Oznacza to, że w tym zakresie nie może być inne ustalenie sądu administracyjnego. W związku z tym nie można zgodzić się ze skarżącym, że warunkowe umorzenie postępowania za zarzucane przestępstwo nie jest decydujące dla rozstrzygnięcia w kwestii opinii. W doktrynie jak i orzecznictwie sądowym warunkowe umorzenie postępowania traktuje się jako faktyczne stwierdzenie winy, bowiem przesłanką tej instytucji jest s [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, [25], 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU