STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 31 maja 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 12, pozycja: 25, Sygnatura: I ACa 734/16
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Brak zdolności sądowej spółki wykreślonej prawomocnie z rejestru przedsiębiorców przed wniesieniem pozwu jest brakiem pierwotnym i nieusuwalnym. Nie budzi wątpliwości, iż w takim przypadku nie może znaleźć zastosowania procedura z art. 70 k.p.c. 2. Pozew skierowany przeciwko spółce prawomocnie wykreślonej z rejestru nie powoduje wszczęcia postępowania sądowego oraz nie wywołuje skutków objętych zawisłością sporu, które ustawa wiąże dopiero z doręczeniem pozwu (art. 192 k.p.c.). 3. Osoba trz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: IV CSK 473/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Protokół sporządzony na podstawie rozporządzenia z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. nr 45, poz. 272), jest dokumentem prywatnym w rozumieniu art. 245 k.p.c., nie ma szczególnych walorów dowodowych i podlega swobodnej ocenie dowodów, na równi z innymi dowodami zaoferowanymi przez poszkodowanego w celu wykazania jego twierdzeń. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Z. K. i R. K., przec [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 6, pozycja: 52, Sygnatura: V KK 98/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek przywołania właściwej podstawy prawnej konkretnego rozstrzygnięcia o środku karnym wynika nie tylko z oczywistej konieczności przestrzegania prawa materialnego, ale także, a w gruncie rzeczy przede wszystkim, ze względu na treść art. 84 § 2 k.k., który w przypadku orzeczenia środka karnego określonego w art. 42 § 2 k.k. nie zezwala na skrócenie w toku postępowania wykonawczego czasu jego trwania. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu w trybie art. 535 § 5 k.p.k., w dniu 25 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 23 maja 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 12, pozycja: 28, Sygnatura: II AKa 48/17
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O ocenie możliwego zakresu podmiotowo–przedmiotowego subsydiarnego aktu oskarżenia nie decyduje treść zawiadomienia o przestępstwie, ale treść dokumentów prokuratorskich i merytoryczna zawartość akt z postępowania przygotowawczego. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2017 r., sprawy: 1) H. D., oskarżonego z art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 294 § 1 k.k. i inne; 2) M. D., oskarżonego z art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 294 § 1 k.k. i inne, na skutek apelacji, wn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 maja 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 8, pozycja: 12, Sygnatura: III AUa 1256/16.
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarzut naruszenia przez sąd I instancji przepisu art. 328 § 2 k.p.c. może odnieść skutek tylko wtedy, gdy z uwagi na wadliwość uzasadnienia, nie poddaje się ono kontroli instancyjnej. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2017 r., sprawy z odwołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...) w K., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C., przy udziale zainteresowanych M. B., K. R., P. W., M. K., o ustalenie podstawy wymiaru składek, na s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 maja 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 7, pozycja: 14, Sygnatura: V ACa 649/16
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie cesji wierzytelności na nabywcę przechodzi ogół uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi, wszystkie właściwości, przywileje i braki, a więc ustawodawca zakłada identyczność wierzytelności cesjonariusza z wierzytelnością cedenta (art. 509 § 2 k.c.). Co do zasady, nabywca wstępuje w sytuację prawną cedenta, w tym również w zakresie przedawnienia, zbycie wierzytelności jest bowiem irrelewantne dla jego biegu. W przypadku wierzytelności objętej bankowym tytułem wykonawczym s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 maja 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 12, pozycja: 28, Sygnatura: V ACa 463/16
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek ratowania zdrowia i życia wynika z przepisów art. 15 ustawy z 2011 r. o działalności leczniczej, jest obowiązkiem bezwzględnym i wyprzedza ograniczenia wynikające z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Roztropna gospodarka finansami przewidzianymi w umowach zawartych przez świadczeniodawcę jest bez wątpienia obowiązkiem tego pierwszego, wynikającym z prawidłowego wykonania umowy i wymaga planowania świadczeń, aby istniała rezerwa na wypadki nagłe. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po ro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 5, pozycja: 41, Sygnatura: II CSK 496/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku poręczenia długu wynikającego z kredytu odnawialnego w rachunku bankowym, nie da się precyzyjnie określić zobowiązania poręczyciela już w momencie udzielania poręczenia. Z uwagi na dynamikę zadłużenia nie jest możliwe przewidzenie, z jakiej kwoty kredytu odnawialnego w rachunku skorzysta kredytobiorca oraz jak będzie się przedstawiał stan jego rozliczeń z bankiem w czasie, gdy dług stanie się wymagalny. Pewne jest, że o zakresie zobowiązania poręczyciela każdorazowo będzie rozstrzyga [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 6, pozycja: 53, Sygnatura: III KK 459/16
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro przedmiotem sprawy było udzielenie przez osobę cywilną żołnierzowi w czynnej służbie niewielkiej ilości amfetaminy za odpłatnością, to przesłuchanie w charakterze świadka żołnierza, który miał rzekomo nabyć niewielką ilość środka odurzającego, leżało w kompetencji ¯andarmerii Wojskowej. Sąd Najwyższy, w sprawie P. K., oskarżonego z art. 233 § 1 k.k. w zbiegu z art. 234 k.k., po rozpoznaniu w Izbie Karnej, na rozprawie w dniu 11 maja 2017 r., kasacji wniesionej przez Prokuratora [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 10 maja 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: II AKa 18/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokonując analizy, czy dokonane zaliczenie, w oparciu o art. 63 § 1 k.p.k. w całości skompensowało krzywdę w zakresie zadośćuczynienia, w pełni uprawnione jest odnoszenie krzywdy do zasądzonej grzywny, po jej przeliczeniu na konkretną kwotę. Dopiero to przeliczenie umożliwia wyprowadzenie wniosku, czy ustalona krzywda została skompensowana poprzez zaliczenie. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2017 r., sprawy R. Ł., o zadośćuczynienie, na skutek apelacji, wniesionej przez [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, [25], 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU