STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 22, Sygnatura: II AKz1 676/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wymieniony w art. 8 § 2 pkt 2 k.k.w. stan skazanego określony jako "uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności" ma miejsce wówczas, gdy skazany wykazuje zaburzenia psychiczne, ograniczające jego zdolność do obrony w trakcie postępowania wykonawczego. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Jackowi K., skazanemu za przestępstwo z art. 210 § 2 d.k.k., art. 279 i art. 214 k.k., zażalenia wniesionego przez skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 21 l [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 43, Sygnatura: II AKa 558/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użyte w art. 186 k.p.k. sformułowanie "poprzednio złożone zeznanie" wskazuje, iż wchodzi tu w grę jedynie zakaz posługiwania się konkretnym utrwalonym w protokole przesłuchania danego świadka zeznaniem oraz zakaz odtworzenia tego protokołu - jednym słowem zakaz opierania się na jego treści przy wydaniu orzeczenia karnego. Dopuszczalne jest natomiast odtwarzanie wypowiedzi świadka złożonych poza protokołem przesłuchania tak w prywatnej rozmowie z osobami trzecimi, jak i z funkcjonariuszami policj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 62, Sygnatura: II AKa 551/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku odczytania w trybie art. 391 § 2 k.p.k. protokołu wyjaśnień złożonych poprzednio w charakterze podejrzanego przez świadka, który skorzystał przed sądem z prawa odmowy złożenia zeznań na podstawie art. 182 § 3 k.p.k., przewodniczący składu orzekającego, zgodnie z art. 389 § 2 k.p.k. w związku z art. 391 § 3 k.p.k., tak jak w każdym innym wypadku objętym unormowaniem art. 391 k.p.k., ma obowiązek zwrócenia się do świadka o wypowiedzenie się co do treści odczytanego protokołu. Sąd Apelac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 25, Sygnatura: III AUa 739/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle art. 38 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118) - okresem zaliczalnym do pracy górniczej jest okres wykonywania przez młodocianego na obszarze Państwa Polskiego pracy górniczej lub równorzędnej, w co najmniej połowie wymiaru czasy pracy, na warunkach określonych w przepisach obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1975 r. (W praktyce okresy równorzędne nie wchodzą tutaj w rachubę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 47, Sygnatura: II AKa 522/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwość uchylenia wyroku i przekazania sprawy przez sąd odwoławczy do ponownego rozpoznania tylko w zakresie rozstrzygnięcia o karze wynika z kilku przepisów k.p.k.: z art. 433 § l, art. 425 § 2 i § 3, art. 433 § l, art. 442 § 1 i art. 445 § l. Powstała w ten sposób tzw. horyzontalna prawomocność części wyroku (P. Hofmański) sprawia, że sąd, któremu przekazano sprawę do ponownego rozpoznania, jest w zasadzie związany rozstrzygnięciem w kwestii winy, ustaleń faktycznych i wykładni prawa zawarty [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 50, Sygnatura: II AKa 566/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie treść art. 6 ustawy lutowej wskazuje, iż sąd powinien dążyć do ustalenia kręgu osób uprawnionych do ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie, ale osobna kwestia, to sposób, w jaki należy to czynić. Zasadny wydaje się pogląd, iż od sądu, który stwierdził nieważność orzeczenia, nie można wymagać czynności wykraczających poza wymóg zwykłej staranności, a zwłaszcza prowadzenia pracochłonnych ustaleń. Wymóg ten należy uznać za dotrzymany, o ile na posiedzeniu unieważnieniowym, po og [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III ZP 25/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiednie stosowanie art. 58 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 ze zm.) do przejęcia urzędów pracy (art. 19 ust. 5 tej ustawy), obejmuje również określone w tym przepisie daty. Sąd Najwyższy, z powództwa Haliny S. przeciwko Powiatowemu Urzędowi Pracy w J. o ustalenie istnienia stosunku pracy, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 18 grudnia 200 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 33, Sygnatura: III AUa 1391/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoby korzystające z urlopu wychowawczego i prowadzące w tym samym czasie pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają od dnia 1 stycznia 1999 r. obowiązkowo ubezpieczeniu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 17 lutego 2000 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R., powołując się na przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnien [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 41, Sygnatura: II AKo 619/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sąd Apelacyjny nie może stwierdzić nieważności orzeczenia w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej, gdyż instytucja nieważności orzeczeń (art. 101-104 k.p.k.) nie ma zastosowania do postanowień wydanych w postępowaniu wykonawczym. 2. Zawarty w art. 14 Europejskiej Konwencji o Ekstradycji z 1957 r. zakaz pozbawiania wolności osoby wydanej w celu m.in. wykonania kary za przestępstwo inne niż to, które było przedmiotem wydania, jeżeli strona wydająca w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 71, Sygnatura: II AKz1 484/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Cele ogólno-prewencyjne kary są uwzględniane przy oznaczaniu wymiaru kary, a między innymi przez ustalenie warunków zwolnienia surowszych od zasadniczo przewidzianych ustawą (art. 77 § 2 k.k.). Nie mają one znaczenia w orzekaniu o przedterminowym zwolnieniu z kary pozbawienia wolności, które kieruje się jedynie celami penitencjarnymi (art. 77 § 1 k.k.). Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w sprawie Anny W. skazanej z art. 282 k.k. i inne, zażalenia skazanej na postanowienie Sądu Okręgoweg [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, [241], 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU