STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: III CKN 531/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 10 Prawa wekslowego nie wymaga szczególnej formy porozumienia wekslowego, może być ona osiągnięta także w sposób dorozumiany. W takim jednak wypadku, z uwagi na specyfikę odpowiedzialności wekslowej, musi to być przejaw woli, który w świetle okoliczności towarzyszacych, w sposób dostatecznie zrozumiały i niewątpliwy wyraża wolę wywołania skutków prawnych objętych treścią tej czynności prawnej (art. 60 k.c.). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 28 maja 1998 r. na rozprawie sprawy z powództ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 26, Sygnatura: I CKN 702/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ocena, czy korzyści podmiotu dominującego są “nieuzasadnione” (art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym – tekst jedn. Dz.U. Nr 49 z 1997 r., poz. 318) wymaga uwzględnienia ogółu dóbr i interesów oraz pozytywnych następstw, a także obciążeń wynikających z długookresowego charakteru zamierzonej (zrealizowanej) inwestycji. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 27 maja 1998 r. na rozprawie sprawy z odwołania Przedsiębiorstwa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 19, Sygnatura: U. 19/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustępy 1, 2 i 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1994 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U Nr 119, poz. 570; zm.: Nr 24 z 1997 r., poz. 121, Nr 79 poz. 487), w brzmieniu znowelizowanym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1997 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 79, poz. 487); a) są niezgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ ich zamieszczenie w rozporządzeniu nastąpiło [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 21, Sygnatura: II CKN 793/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istnienie w księdze wieczystej prawomocnego wpisu hipoteki przymusowej wyklucza dopuszczalność badania w innym postępowaniu prawidłowości jego dokonania, także ze względu na ograniczenia wynikające z art. 29 § 2 w związku z art. 29 § 1 Prawa o postępowaniu układowym. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 22 maja 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Zakładów Mechanicznych “T.” SA w T. przeciwko Zakładowi Butelkowania Naturalnej Wody Mineralnej “Piwniczanka” Spółdzielni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 28, Sygnatura: III CKN 139/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nabywca uiszczając cenę nabycia po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu, a przed wezwaniem sądu, przewidzianym w art. 967 k.p.k. – spełnia warunek licytacyjny co do zapłaty ceny, przez co uzyskuje prawo do przysądzenia własności (art. 955 i 998 § 1 k.p.c.). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 maja 1998 r. sprawy z wniosku wierzycieli (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w M., Banku Depozytowo – Kredytowego Oddziału M., Pierwszego Komercyjnego Banku S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 maja 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 65, Sygnatura: I ACa 258/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W art. 204 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 115, poz.741), ustawodawca miał na myśli użytkowników nieruchomości zagospodarowanych. Do takiego wniosku prowadzi treść ostatniego fragmentu ust. 1 art. 204 tej ustawy w brzmieniu "...przysługuje roszczenie o ustanowienie użytkowania wieczystego oraz o przeniesienie własności znajdujących się na nim budynków, innych urządzeń i lokali". Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 6 maja 1998 r. sprawy z powód [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 80, Sygnatura: I SA/Lu 373/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wykazana w fakturze data jej wystawienia jest wiążąca zarówno dla podatnika wystawiającego fakturę, jak i dla nabywcy, czyli podatnika otrzymującego tę fakturę, bowiem od tej daty dla tych podatników ustawa przewiduje określone skutki prawne. Skoro więc z przedmiotowej faktury wynika, że została wystawiona w dniu 1 lutego 1994 r., to logicznym wydaje się rozumowanie, że nie mogła być doręczona przed upływem tej daty. Nie przeczy powyższemu poglądowi fakt, że wystawca tej faktury zaewidencjon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 27, Sygnatura: III CKN 485/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 263 § 2 k.c., przewidujący szczególny termin przedawnienia określonych w nim roszczeń przysługujących jednostce gospodarki uspołecznionej, choć uchylony dopiero dnia 28 grudnia 1996 r., stał się z dniem 1 października 1990 r., po wyeliminowaniu z Kodeksu cywilnego zróżnicowania osób prawnych na jednostki gospodarki uspołecznionej i jednostki organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej, jest przepisem bezprzedmiotowym. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 13 maja 1998 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 20, Sygnatura: II CKN 745/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziany w art. 39 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta RP – Prawo o postępowaniu układowym (Dz.U. Nr 93, poz. 836 z zm.) zakaz potrącania wzajemnych długów między dłużnikiem a wierzycielem obowiązuje do zakończenia postępowania układowego. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 12 maja 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Nadwiślańskiej Spółki Węglowej SA - Kopalni Węgla Kamiennego “B” przeciwko Leszkowi K. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 33, Sygnatura: II CKN 745/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziany w art. 39 pkt l rozporządzenia Prezydenta RP - Prawo o postępowaniu układowym (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.) zakaz potrącania wzajemnych długów między dłużnikiem a wierzycielem obowiązuje do zakończenia postępowania układowego. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 12 maja 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Węglowej SA – Kopalni Węgla Kamiennego “B. (...)” przeciwko Leszkowi K. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, [241], 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU