STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 48, Sygnatura: II AKa 458/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wręcz niezrozumiałym jest dlaczego sam fakt udziału oskarżonego w zarzucanych mu czynach, mających postać typowych przestępstw rozboju, miałby wskazywać na wątpliwości co do jego zdrowia psychicznego (poczytalności). Z wyjaśnień oskarżonego oraz ze zgromadzonych o nim danych osobowych wynika przy tym, że w przeszłości nie wykazywał on zaburzeń psychicznych, nie leczył się psychiatrycznie, uczęszczał do zwykłej szkoły podstawowej, nie jest również uzależnionym od środków odurzających, czy też alk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 40, Sygnatura: I ACz 747/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych ... osoby w nim wymienione są uprawnione m.in. do wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach. Wynagrodzenie to wypłacane jest tym osobom przez "korzystającego z utworu audiowizualnego" za pośrednictwem własnej organizacji zbiorowego zarządzania. "Korzystającym" może być podmiot uzyskujący przychód z tytułu sprzedaży biletów na "wyświetlany" film. S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 25, Sygnatura: III AUa 1360/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dziennikarz nabywa prawo do wcześniejszej emerytury po osiągnięciu 60 lat życia i pod warunkiem pozostawania w tej dacie w zatrudnieniu w rozumieniu art. 32 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, póz. 1118 z późn. zm.). Z UZASADNIENIA Wnioskodawca T. W. odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w W. z dnia 13 grudnia 1999 r., odmawiającej przyznania prawa do emerytury. Wyrokiem z dnia 11 l [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 84, Sygnatura: II AKa 260/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunkiem sine qua non dla orzeczenia nawiązki z § 2 art. 46 k.k., a więc zamiast obowiązku naprawienia szkody, o jakim mowa w § 1 tego przepisu, jest również złożenie wniosku przez pokrzywdzonego (art. 49 § 1-3 k.p.k.) lub inną osobę uprawnioną (art. 49 § 4 k.p.k. art. 51 § 2 k.p.k). Prokurator do kręgu tych osób nic należy, a byłby uprawniony do złożenia takiego wniosku tylko wtedy, gdyby spełnione zostały przesłanki z art. 52 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 11 gru [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: I ACa 1013/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O zwrocie nieruchomości będącej przedmiotem postępowania wywłaszczeniowego, stosownie do art. 112 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 74 ze zm.), orzeka w drodze administracyjnej starosta, jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2001 r., sprawy z powództwa U. B., przeciwko Gminie W. o zwrot nieruchomości, na skutek apelacji, od wyroku Sądu Okręgowego w G. z d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 55, Sygnatura: I ACa 1239/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Termin roczny przewidziany w zdaniu 2-gim art. 59 k.c. jest terminem zawitym prawa materialnego, którego bieg zaczyna się od chwili zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej. Roszczenie niedochodzone w ciągu określonego terminu zawitego wygasa z chwilą upływu terminu, co sąd (inaczej niż przy przedawnieniu) zawsze uwzględnia z urzędu. Taki właśnie skutek został określony w art. 59 k.c. Skoro skutek prekluzji polega na w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 35, Sygnatura: II AKa 509/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla oceny, czy osoba prawna została wprowadzona w błąd lub czy wykorzystano jej błędne przeświadczenie o rzeczywistości, decydujące znaczenie będzie miał stan świadomości osób wchodzących w skład organu tej osoby prawnej. Stosownie do art. 90 Prawa upadłościowego, syndyk "z samego prawa obejmuje majątek upadłego, zarządza nim i przeprowadza jego likwidację", a więc on jest organem dysponującym i zarządzającym majątkiem upadłego. Zatem popełnienie oszustwa na szkodę przedsiębiorstwa w upadłości m [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 15, Sygnatura: I ACa 741/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Data złożenia w banku polecenia przelewu opłaty sądowej nie może być uznana za datę jej uiszczenia, jeżeli polecenie to zostanie zwrócone zleceniodawcy z uwagi na odmowę jego realizacji, przy czym przyczyna odmowy realizacji polecenia dokonania przelewu nie ma wpływu na ocenę, czy zachowany został termin do uiszczenia opłaty (postanowienie SN z dnia 14 lipca 1976 r., I CZ 265/76, OSNC z 1977 r., nr 4, poz. 75). Przyczyna odmowy realizacji polecenia dokonania polecenia przelewu może mieć znacze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 48, Sygnatura: I ACa 581/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 51 Konwencji z Lugano, przepisy Konwencji mają zastosowanie tylko do takich powództw, które zostały wytoczone po jej wejściu w życie. Ponadto, zgodnie z art. 57 tej Konwencji, nie narusza ona innych konwencji, które w sprawach szczególnych regulują jurysdykcję. Oznacza to zatem, że przepisy Konwencji z Lugano nie naruszają przepisów Konwencji CMR w zakresie jurysdykcji jako przepisów szczególnych. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2001 r. na rozprawi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 70, Sygnatura: II AKa 260/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozgraniczenie typu podstawowego od wypadku mniejszej wagi oraz dokonanie prawidłowej oceny rozpatrywanego wypadku jest kwestią poprawnej kwalifikacji prawnej czynu, która nie może być związana ani uzależniona od osobowości sprawcy, jego opinii, poprzedniej karalności, zachowania się przed i po popełnieniu przestępstwa, a także nagminności czynów tego rodzaju i innych okoliczności mających wpływ na wymiar kary, jednakże leżących poza czynem. Okoliczności te nie występują w Kodeksie karnym jako z [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, [242], 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU