STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 17, Sygnatura: I CKN 670/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest zwrotem “dokonanych wpłat na udział” (art. 189 k.h.) wypłata wspólnikom kwot odpowiadających tej części wartości aportów, która - zgodnie z wolą wspólników wyrażoną w umowie spółki - nie była przez nich przeznaczona na pokrycie obejmowanych udziałów. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 8 maja 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłościowej (...} Przedsiębiorstwa Technicznego Spółki z o.o. przeciwko Antoniemu M., Zbigniewowi A., Szczepanowi Leonowi L., Zb [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 56, Sygnatura: II CKN 734/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spółka, która będąc założycielem innej spółki wyraziła zgodę na używanie przez nią zbliżonej nazwy, nie może po zbyciu udziałów żądać zaniechania dalszego używania nazwy założonej spółki. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 6 maja 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Produkcyjno–Usługowego “Ergopol” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcyjno–Handlowemu “Ergopol – B” Spółce z ograniczoną odpo- [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dniem 29 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: III CZP 7/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa z powództwa spółdzielni mieszkaniowej przeciwko członkom tej spółdzielni - będącym wspólnikami spółki cywilnej - o zapłatę ustalonych w umowie świadczeń przypadających na lokal użytkowy, według zasad obowiązujących członków spółdzielni, nie jest sprawą gospodarczą w rozumieniu art. 4791 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej “Południe” we W. przeciwko Andrzejowi F., Wiesławowi B., Włodzimierzo-wi Ż., Sławomirowi K. o zapłatę, po rozpoznaniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 35, Sygnatura: I CKN 654/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają za zobowiązanie tej spółki na podstawie art. 298 k.h. bez względu na charakter samego zobowiązania. Dotyczy to także należności celnych, których egzekucja okazała się bezskuteczna. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa – Urzędu Celnego w Szczecinie przeciwko Bogdanowi K. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanego od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 8 maja 1997 r, II Ca 29 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Skutki prawne wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 83, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skutki prawne wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 1998 r. (OTK 1998 r. nr 3, poz. 30) nie dotyczą spółek cywilnych. Taki pogląd - po konferencji sędziowskiej- wyraził Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Pan Roman Hauser w piśmie do Ministra Finansów z dnia 14 marca 2001 r., L.dz. BO 300/. Zdaniem Prezesa NSA, należy przyjąć, że art. 27 ust. 5, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 24, Sygnatura: II CKN 721/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Państwowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, której przysługuje zarząd nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa, nie może samodzielnie zawrzeć ugody w postępowaniu administracyjnym o rozgraniczenie. Jednostka taka nie może w postępowaniu sądowym żądać stwierdzenia nieważności ugody zawartej w toku postępowania rozgraniczeniowego przez Skarb Państwa – jako właściciela, reprezentowanego przez kierownika Urzędu Rejonowego. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 28 kwietni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 73, Sygnatura: II SA 324/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchylenie przepisu art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.), traktującego obsługę prawną podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności gospodarczej jako działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do ewidencji, uzasadnia wydanie decyzji administracyjnej na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a., stwierdzającej wygaśnięcie tego przepisu. Z UZASADNIENIA Wojewoda W., decyzją z dnia 5 lutego 1998 r., utrzymał w mocy decyzję prez [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 21, Sygnatura: I CKN 572/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie przysługujące spółdzielni mieszkaniowej na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości ( jedn. tekst: Dz.U. Nr 30 z 1991 r., poz. 127 ze zm.) o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym ma być przeniesione na inną spółdzielnię powstałą w trybie ust. 111 Prawa spółdzielczego, o ile istniało w chwili podziału spółdzielni. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 18 marca 1998 r. na rozprawie spr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 1998 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 103, Sygnatura: III ZP 49/97
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Dla uznania w postępowaniu celnym towarów przywiezionych z zagranicy przez podmiot zagraniczny i będących środkami trwałymi za stanowiące przedmiot wkładu niepieniężnego przeznaczonego na podwyższenie kapitału akcyjnego nie jest konieczne zarejestrowanie zmiany statutu spółki akcyjnej (art. 14 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne, jednolity tekst: Dz.U. nr 71 z 1994 r., poz. 312). 2. Odmówił udzielenia odpowiedzi na pytanie drugie. Sąd Najwyższy, z udziałem prokurato [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: I CKN 227/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skuteczność uprzedniego nabycia przez założycieli spółki kapitałowej praw mających być przedmiotem aportu nie zwalnia sądu rejestrowego od obowiązku zbadania (art. 16 § 1 i 2 k.h.), czy prawa te spełniają wszystkie kryteria zdolności aportowej, jeśli sąd ten poweźmie w tym względzie uzasadnione wątpliwości. Sad Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 26 marca 1998 r. na rozprawie sprawy z wniosku Zakładu Produkcji Konserw “Łosoś” SA w U. o dokonanie wpisu do rejestru handlowego, na skut [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, [242], 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU