STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 36, Sygnatura: I CKN 590/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wygaśnięcie pozwolenia na budowę oraz podporządkowanie się przez inwestora zakazowi jej kontynuowania nie może być utożsamiane ze zwrotem wznoszonego obiektu (art. 229 k.c.). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 26 marca 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Danuty Z.-P. przeciwko Lokatorsko–Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej “Wrzeszcz” w G. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 lutego 1997 r., sygn. akt I Acr 6/97, oddala [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 15, Sygnatura: II CKN 382/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchwała zarządu gminy o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste może być traktowana na równi z ofertą, jeżeli w jej treści określone zostały wszystkie istotne postanowienia umowy. Z UZASADNIENIA Powód - Marek R. dnia 15 września 1995 r. wystąpił przeciwko Gminie Miasta K. z żądaniem złożenia przez pozwaną oświadczenia woli ustanawiającego na rzecz powoda prawo użytkowania wieczystego działki (określonej w pozwie) zabudowanej garażem. Jako podstawę swego żądania powód poc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 40, Sygnatura: III CZP 3/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wpis w księdze wieczystej prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz państwowej osoby prawnej, na podstawie decyzji admi-nistracyjnej, wydanej w oparciu o art. 2 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 79, poz. 464 ze zm.), nie ma wpływu na realizację przez najemcę garażu roszczenia z art. 8 ust. 1 tej ustawy. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Janusza P. przeciwko Skarbowi Państwa – reprezentowane [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I CKN 540/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 13 Prawa upadłościowego w pierwotnym brzmieniu, ani obecnie obowiązujący art. 13 § 1 zdanie 1 Prawa upadłościowego nie uzasadnia oddalenia wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości dlatego, że w majątku dłużnika nie ma środków pieniężnych lub papierów wartościowych albo rzeczy ruchomych dających się łatwo spieniężyć, na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 13 marca 1998 r. na rozprawie sprawy z wniosku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Budowlan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III CKN 410/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd orzekający upadłość władny jest powołać sędziego - komisarza spośród sędziów uczestniczących w składzie tego sądu. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 11 marca 1998 r. na rozprawie sprawy z wniosku Krzysztofa B., Pawła B., Adama C., Stanisława C., Wojciecha D., Jana F., Wiesława H., Marka K., Marka Ko., Mariana K., Jerzego K., Edwarda P., Tadeusza R., Marii S., Adama S., Anny T., Juliana W., Artura Z. z udziałem Spółki Akcyjnej “Carpatia” j. v. w likwidacji w W. o ogłoszenie u [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III CZ 10/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kasacja nie przysługuje od postanowień sądu drugiej instancji w przedmiocie oznaczenia ceny nabycia udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 181 § 3 k.h.) Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 11 marca 1998 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Józefa H. z udziałem Przedsiębiorstwa “Agropasz” Spółki z o.o. w M. M. o oznaczenie ceny nabycia, na skutek zażalenia uczestnika postępowania na postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 31 grudnia 1997 r., sy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 47, Sygnatura: SA/Sz 647/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ podatkowy nie może samodzielnie ustalić dochodów podmiotu gospodarczego – osoby prawnej na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych bez dokładnego i wszechstronnego ustalenia i wykazania powiązań zachodzących między podatnikami, określonych w art. 11 tej ustawy. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 16 grudnia 1996 r. Urząd Skarbowy w K., na podstawie art. 27 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, określi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 42, Sygnatura: I SA/Ka 1330/96
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przeprowadzenie kontroli w obecności księgowego firmy, wobec nieobecności podatnika i ustanowionego przez niego do prowadzenia działalności gospodarczej pełnomocnika, w pełni odpowiada prawu. Powołany przepis nie nakłada na organ kontrolny obowiązku zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli, ani też zapewnienia, aby wziął w niej udział podatnik lub jego pełnomocnik. Nie ma przy tym żadnego znaczenia przyczyna nieobecności podatnika. Dopiero o ustaleniach kontroli, w drodze doręczenia ko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 44, Sygnatura: I SA/Gd 1476/96
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
To, co ustawodawca określił jako budynki mieszkalne, różnicowane może być przez radę gminy jedynie w ramach stawki maksymalnej z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.), budynek mieszkalny bowiem nie może być jednocześnie zaliczony do pozostałych w rozumieniu pkt 3 tego przepisu. Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wiktora C. na decyzję Samorządowego K [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: I PKN 535/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Udział w spółce, która nie rozpoczęła działalności, oznacza w istocie “zamrożenie” prywatnych środków w kapitale zakładowym spółki, które nie może być uznane za zajmowanie środków w kapitale zakładowym spółki, które nie może być uznane za zajmowanie się interesami konkurencyjnymi w rozumieniu zawartej przez strony umowy. Sąd Najwyższy - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 1997 r. sprawy z powództwa Mariusza W. przeciwko Morskiej Sto [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, [243], 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU