STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 39, Sygnatura: II AKo 193/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozpoznanie sprawy przez sąd właściwy jest założeniem natury praworządnościowej i dlatego odstąpienie od tej zasady powinno być traktowane jako wyjątek, zaś celem takiej decyzji może być jedynie uniknięcie patologicznej sytuacji prowadzącej do przedawnienia karalności przestępstwa z uwagi na faktyczny brak możliwości rozpoznania sprawy w terminie. Przepis ten, jako norma szczególna, nie może być wykorzystywany dla przenoszenia sprawy do innego sądu z powodu niedomogów organizacyjnych i braku nal [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 46, Sygnatura: II AKz 886/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Innym zagadnieniem jest kwestia dopuszczalności przeprowadzenia przez prokuraturę dodatkowych czynności dowodowych, w tym przypadku przesłuchania świadka, w sytuacji gdy zostało wcześniej wydane postanowienie o zamknięciu śledztwa i sprawa trafiła z aktem oskarżenia do sądu. Uznać należy, iż czynność ta była niedopuszczalna, a w tym kontekście dołączony do akt "protokół przesłuchania świadka" może być jedynie traktowany jako swoiste skonkretyzowanie tezy dowodowej, na którą winien być przesłucha [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 24, Sygnatura: III AUa 828/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Schorzenie żołnierza zasadniczej służby wojskowej, które istniało przed powołaniem do tej służby wojskowej, zaś uległo ujawnieniu i pogorszeniu w czasie jej trwania wskutek szczególnych właściwości lub warunków jej odbywania, nie uprawnia do jednorazowego odszkodowania. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2001 r. w B. apelacji Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w B. od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 49, Sygnatura: II AKo 386/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
"Odpowiednie" stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego do postępowania zakończonego wyrokiem, nakazuje uznać, że podstawę z art. 540 § 1 pkt 2 k.p.k. do wznowienia postępowania stosuje się do postępowania w trybie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. nr 34 z 1991 r., poz. 149 z późn. zm.). Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2001 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 listopada 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 36, Sygnatura: I ACa 412/01
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, który pokrył zobowiązania z tytułu roszczeń pracowniczych wynikające z działalności publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego w formie jednostki budżetowej, za które w czasie jej istnienia odpowiedzialny był Skarb Państwa (art. 40 § 1 k.c.), może dochodzić od Skarbu Państwa roszczenia zwrotnego na podstawie art. 518 § 1 pkt 1 k.c. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2001 r. na rozprawie sprawy z powództwa Szpi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 309/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W myśl art. 544 § 2 k.p.c. w związku z art. 25 k.c., właściwym miejscowo sądem jest sąd miejsca stałego zamieszkania osoby, która ma być ubezwłasnowolniona. Nie ma na nią wpływu czasowy pobyt w miejscowości położonej na obszarze właściwości innego sądu. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2001 r. na rozprawie, sprawy z powództwa Haliny D., Wiesława D. z udziałem Henryka S. o ubezwłasnowolnienie, na skutek apelacji wnioskodawców, od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31 października 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 978/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powzdanie w rozumieniu przepisów BGB odpowiada dzisiejszej umowie rozporządzającej - przenoszącej własność na kupującego. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w dniu 31 października 2001 r., sprawy z powództwa W. P. i innych, przeciwko T. S i K. S. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, na skutek apelacji powodów, od wyroku Sądu Okręgowego w T. z dnia 28 kwietnia 2000 r., oddala apelację. Z UZASADNIENIA (...) Bezzasadne są zarzuty dokonania przez sąd narusze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31 października 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 978/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31 października 2001 r., sygn. I ACa 978/011 Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: „Powzdanie w rozumieniu BGB odpowiada dzisiejszej umowie rozporządzającej – przenoszącej własność na kupującego.” 1. Stan faktyczny orzeczenia w skrócie był następujący. Strony zawarły umowę sprzedaży nieruchomości w dniu 16 września 1938 r. na terenie Gdańska pod rządem kodeksu cywilnego niemieckiego. Nie z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 października 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 51, Sygnatura: I ACa 461/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W skład spadku mogą wchodzić również prawa i obowiązki majątkowe wynikające z umów o prowadzenie rachunków bankowych, maklerskich, a także o prowadzenie skrytek sejfowych w bankach. Nie ma żadnych podstaw, aby ograniczyć uznanie dokumentu notarialnego, stanowiącego akt ogłoszenia spadkobierców ustawowych, sporządzony zgodnie z prawem państwa, w którym został wydany, jedynie do zakresu ruchomości, o ile spełnione zostały przesłanki określone w art. 1146 k.p.c. Z zakresu uznania wyłączone są jedyn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 października 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 16, Sygnatura: III AUa 272/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd Okręgowy zasadnie stwierdził, że praca w charakterze asystenta na Politechnice Cz., nie jest pracą w szczególnym charakterze, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Artykuł 88 tej ustawy posługuje się pojęciem nauczyciela, a zgodnie z treścią jej art. 3 ilekroć w ustawie jest mowa o nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, [244], 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU