STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 48, Sygnatura: I SA/Gd 956/96
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z gramatycznego brzmienia art. 37 ust. 1 ustawy z 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym wynika, że spółka z udziałem zagranicznym może korzystać z nabytych uprzednio przywilejów podatkowych jedynie w odniesieniu do dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej, których przedmiot został określony w zezwoleniu. Skoro zatem podmiot korzystający ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 9, Sygnatura: III SA 527/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Złożenie przez podatnika deklaracji korygujących wcześniejsze deklaracje obejmujące wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z równoczesnym dokonaniem na tej podstawie należnych wpłat na ten Fundusz daje podatnikowi prawo skorzystania z zaniechania poboru podatku przewidzianego w tym zarządzeniu. Z UZASADNIENIA Władysław K., prowadzący zakład, będący zakładem pracy chronionej, w dniu 22 maja 1996 r. złożył w Urzędzie Skarbowym w P. deklaracje korygujące w podatku od tow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 12, Sygnatura: V SA 686/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o wymiarze cła wymaga wykazania niezbędności takiego działania, znajdującej m.in. wyraz w istnieniu realnego zagrożenia nieuiszczenia należności celnych. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 12 marca 1997 r., Prezes Głównego Urzędu Ceł, po rozpatrzeniu zażalenia Jana J. i Wiesława K. - PPH “R.” s.c. w E. na postanowienie Dyrektora Urzędu Celnego w W. z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 14, Sygnatura: I ACz 51/98
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedopuszczalne jest uiszczenie wpisu od wniesionego przez stronę do sądu pisma przez potrącenie tego wpisu z wierzytelności strony w stosunku do Skarbu Państwa. Do potrącenia uregulowanego w przepisach art. 498-509 k.c. nadają się jedynie wierzytelności cywilnoprawne. Z UZASADNIENIA Pozwany Zygmunt C. w dniu 16 czerwca 1997 r. wniósł skargę o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w L. z dnia 29 grudnia 1993 r., sygn. akt (…) i Sądu Apelacyjnego w L. z dnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lutego 1998 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 30, Sygnatura: V SA 1570/97
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiot wkładu niepieniężnego wymienionego w art. 14 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (t.j. Dz.U. nr 71 z 1994 r., poz. 312 ze zm.), powinien charakteryzować się trwałością w użytkowaniu, odpowiednią do tej trwałości wartością, a także bezpośrednim i praktycznym zastosowaniem w działalności spółki. Z UZASADNIENIA Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 39 Prawa celnego, zwolnienia od cła przysługują spółkom z udziałem zagranicznym (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnym [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 79, Sygnatura: I SA/Gd 1071/96
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wymagane prawem zeznanie podatnika zawiera oświadczenia wiedzy, a nie woli. Winno być ono prawdziwe pod rygorem skutków karnych (art. 86 i art. 88 u.k.s.). Nie może zatem być złożone przez pełnomocnika, a tylko wyłącznie przez podatnika (bądź jego ustawowego przedstawiciela). 2. Postępowania podatkowe oraz sądowe o dział spadku normalnie nie powinny pozostawać ze sobą w związku. Organy winny bowiem podstawę opodatkowania ograniczać do wartości majątku ujawnionego na podstawie zeznania podatn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: I SA/Łd 873 - 878/96
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skorzystanie z prawa obniżenia podatku należnego VAT o podatek naliczony pozostawione jest wyłącznie woli podatnika uzewnętrznionej w deklaracji podatkowej dla podatku VAT. Z UZASADNIENIA Decyzjami z dnia 15 lutego 1996 r. Urząd Skarbowy w P. ustalił w stosunku do spółdzielni mieszkaniowej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za miesiące od lipca do grudnia 1993 r. W uzasadnieniu wszystkich decyzji organ podatkowy stwierdził, że spółdzielnia naruszyła art. 19 ust. 1 i 3 ustawy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 43, Sygnatura: I SA/Łd 861/96
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podatnik dla uniknięcia dodatkowych sankcji podatkowych powinien dokonać wszelkich poprawek w błędnych zapisach ewidencji, o której mowa w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku VAT, świadczących o naruszeniu obowiązków w zakresie jej prawidłowego prowadzenia przed ich stwierdzeniem przez organ podatkowy. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 26 lutego 1996 r. Urząd Skarbowy w P. określił spółce z o.o. “K.” w P. należny podatek od towarów i usług za grudzień 1995 r., pod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 38, Sygnatura: I CKN 278/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opłacenie wpisu stałego od apelacji dotyczącej wyroku oddalającego żądanie uchylenia kilku uchwał walnego zgromadzenia członków spółdzielni w wysokości, która jest zgodna z wpisem od żądania uchylenia jednej (wskazanej przez skarżącego) uchwały, uzasadnia dopuszczalność apelacji od wyroku oddalającego żądanie uchylenia tej jednej uchwały. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 1998 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Zbigniewa Sz. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej “Och [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: III CKN 363/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Członek zarządu ustanowionego w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być odwołany przez zgromadzenie wspólników bezwzględną większością oddanych głosów bez konieczności zmiany umowy spółki. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa Tadeusza H. przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcyjno - Usługowemu “Plastimet” - Spółce z o.o. w E. o unieważnienie uchwał, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, [244], 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU